BỘ XÂY DỰNG
---------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
----------
Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
năm 2014 của Bộ Xây dựng
----------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân và Ủy ban nhân dân số 31/2004/QH11 ;
Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

>> Xem thêm:  Có được bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất không ? Thủ tục khi tiến hành thu hồi đất ?

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/ 4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ Xây dựng”.
Điều 2. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này bảo đảm kịp thời, chất lượng và hiệu quả.
Các đơn vị thuộc Bộ, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện việc tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật.
Văn phòng Bộ có trách nhiệm bố trí kinh phí cho công tác kiểm tra văn bản theo Kế hoạch này từ dự toán ngân sách chi thường xuyên của Bộ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và các quy định hiện hành khác.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Lưu: VT, PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Cao Lại Quang

>> Xem thêm:  Thu hồi đất đấu thầu người dân có được đền bù hay không ? Thu hồi đất vô chủ như thế nào ?

KẾ HOẠCH
Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ Xây dựng
( Ban hành kèm theo Quyết định số: 113/QĐ-BXD
ngày 24 / 01/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

STT
Nội dung công việc
Thời gian thực hiện
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp
I. TỰ KIỂM TRA VĂN BẢN
Kiểm tra theo quy định tại Nghị định số 40/2010/NĐ-CP
Từ 01/01đến 31/12/2014
Đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản
Vụ Pháp chế
II. KIỂM TRA VĂN BẢN DO CƠ QUAN, NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH VĂN BẢN GỬI ĐẾN BỘ XÂY DỰNG
Kiểm tra theo quy định tại Nghị định số 40/2010/NĐ-CP
Từ 01/01đến 31/12/2014
Đơn vị chuyên môn theo dõi lĩnh vực.
Vụ Pháp chế, các đơn vị liên quan.
III. TỔ CHỨC CÁC ĐOÀN KIỂM TRA TẠI CÁC CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN
1
Tỉnh Đắc Nông
Tháng 6/2014
Vụ Pháp chế
Bộ Xây dựng
HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp tỉnh Đắc Nông và các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản
2
Tỉnh Bình Phước
Tháng 6/2014
HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước và các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản
3
Tỉnh KonTum
Tháng 6/2014
HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp tỉnh KonTum và các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản
4
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tháng 7/2014
HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản
5
Tỉnh Kiên Giang
Tháng 7/2014
HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang và các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản
6
Tỉnh Đồng Tháp
Tháng 7/2014
HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp và các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản
7
Tỉnh Cao Bằng
Tháng 10/2014
HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng và các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản
8
Tỉnh Bắc Kạn
Tháng 10/2014
HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn và các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản
9
Tỉnh Yên Bái
Tháng 10/2014
HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái và các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản
10
Tỉnh Tuyên Quang
Tháng 10/2014
HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản

>> Xem thêm:  Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp ? Thủ tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất ?