UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 113-QĐ/TCTN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

Miễn thuế, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp do thiên tai vụ mùa

và bổ sung miễn giảm do thiên tai vụ chiêm

và chính sách xã hội năm 1994

___________________

Căn cứ điều 21, 22, 23, của Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp; điều 18 của Nghị định 74/CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Xét tờ trình số 24-TT/CT-TNN ngày 20/01/1995 của Cục thuế Nhà nước thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn thuế, giảm thuế sử dụng đất nông nông nghiệp cho 37.352 hộ nông dân có diện tích gieo trồng chịu thiệt hại do thiên tai theo tỷ lệ được miễn, giảm thuế vụ mùa năm 1994 là 896.311,2 kg thóc và miễn, giảm bố sung vụ chiêm cho 1.331 hộ thiệt hại do thiên tai là 28.204,8 kg thóc.

Miễn thuế, giảm thuế cho 158 hộ thuộc đối tượng chính sách xã hội là 2.573 kg thóc.

Tổng số thuế được miễn, giảm là 927.089,7 kg (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Cục thuế, Sở Tài chính có nhiệm vụ hướng dẫn Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã thưc hiện.

Điều 3. Các Ông (bà) Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Cục thuế, Sở Tài chính, Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Gia Phách