ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 113/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 1980

QUYẾT ĐỊNH

THÀNHLẬP PHÒNG THUẾ CÔNG THƯƠNG NGHIỆP NẰM TRONG BAN TÀI CHÁNH – GIÁ CẢ QUẬN, HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

– Căn cứ luật tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962;
– Căn cứ vào quyết định số 120/ CP ngày 10/4/1980 của Hội đồng Chánh phủ về hệ thốngtổ chức ngành Thuế công thương nghiệp;
– Xét đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Tài chánh và đồng chí Trưởng Ban Tổ chứcChánh quyền;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay chuyển tổthu thuế công thương nghiệp thành Phòng thuế công thương nghiệp nằm trong BanTài chánh – Giá cả Quận, Huyện. Phòng thuế do một Phó Ban Tài chánh – Giá cảtrực tiếp phụ trách làm Trưởng phòng và có một số phó phòng giúp việc.

Điều 2. – Phòng thuế côngthương nghiệp chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhândân quận, huyện thông qua Ban Tài chánh – Giá cả, đồng thời chịu sự chỉ đạo vềnghiệp vụ chuyên môn của Sở Tài chánh (Chi cục thuế công thương nghiệp). Lươngvà các khoản phụ cấp, trợ cấp theo chế độ cho cán bộ nhân viên Phòng thuế côngthương nghiệp do Ngân sách Quận, Huyện đài thọ.

Phòng thuế công thương nghiệpQuận, Huyện sử dụng con dấu riêng vào các văn bản chứng từ có liên quan đếnnghiệp vụ thuế.

Điều 3. – Phòng thuế côngthương nghiệp có nhiệm vụ:

– Giúp Ủy ban nhân dân Quận,Huyện tổ chức và chỉ đạo thu thuế công thương nghiệp trên địa bàn Quận, Huyệntheo đúng chính sách thuế của Nhà nước; qua đó cùng với các cơ quan hữu quangiúp Ủy ban quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ đối với khu vực kinhtế tập thể, cá thể.

– Phối hợp với chánh quyền vàcác đoàn thể phường, xã trực tiếp nắm tận cơ sở và quản lý hoạt động các đơn vịsản xuất, kinh doanh tập thể và các hộ sản xuất kinh doanh cá thể, bảo đảm thuthuế đủ và đúng chính sách thuế của Nhà nước.

– Có biện pháp cụ thể hoàn thànhkế hoạch thu thuế công thương nghiệp của Nhà nước giao trên địa bàn Quận,Huyện, tạo nguồn thu cho ngân sách Quận, Huyện, góp phần cân đối ngân sáchthành phố và ngân sách Nhà nước; tăng cường công tác quản lý thị trường, thựchiện việc kiểm tra, kiểm soát của Nhà nước đối với mọi hoạt động sản xuất kinhdoanh dịch vụ của khu vực kinh tế tập thể, cá thể, phục vụ cải tạo xã hội chủnghĩa.

– Làm nhiệm vụ cơ quan thườngtrực của Hội đồng xét duyệt đăng ký kinh doanh Quận, Huyện như quy định ở điều7 điều lệ đăng ký kinh doanh công thương nghệp và phục vụ, ban hành kèm theonghị định số 119/CP ngày 9/4/1980 của Hội đồng Chính phủ.

– Trực tiếp tổ chức quản lý chặtchẽ lao động tiền lương đội ngũ cán bộ nhân viên thuế của Quận, Huyện.

Điều 4.– Đồng chí Giámđốc Sở Tài chánh chịu trách nhiệm dựa vào bản quy định về tổ chức và hoạt độngcủa Ban Tài chánh – Giá cả Quận Huyện (điểm 2 phần II) ban hành kèm theo quyếtđịnh số 156/QĐ-UB ngày 15/5/1979 của Ủy ban nhân dân thành phố mà quy định cụthể chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, mối quan hệ công tác, cơ cấu tổ chức cụ thểcủa Phòng thuế công thương nghiệp từng Quận Huyện.

Điều 5. – Các đồng chíChánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền, Giámđốc Sở Tài chánh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện chịu trách nhiệmthi hành quyết định này .

Nơi nhận:
- Như điều 5
- VPThành ủy
- BTCThành ủy
- Lưu
XT 30b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Nhơn