UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 113/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 22 tháng 01 năm 2015

QUYẾTĐỊNH

VỀ VIỆCPHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI VÀO QUỐC LỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHPHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

ỦY BANNHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chứcHĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giaothông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kếtcấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết địnhsố 1209/QĐ-BGTVT ngày 08/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việcchuyển các tuyến đường tỉnh: ĐT.319, ĐT.314, ĐT.314E, ĐT.321, ĐT.313, ĐT.316(tỉnh Phú Thọ) và đường tỉnh ĐT.434 (tỉnh Hòa Bình) thành Quốc lộ 70B;

Căn cứ công văn số 12470/BGTVT-KCHT ngày 03/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc thỏa thuậnQuy hoạch các điểm đấu nối đường nhánh vào Quốc lộ 70B đoạn qua địa phận tỉnhPhú Thọ;

Căn cứ Quyết địnhsố 3154/QĐ-BGTVT ngày 19/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ủyquyền cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đếncông tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên hệ thống Quốclộ;

Căn cứ công văn số 6340/TCĐBVN-ATGT ngày 01/12/2014, công văn số 6373/TCĐBVN-ATGT ngày 02/12/2014 củaTổng cục Đường bộ Việt Nam về việc thỏa thuận điểm đấu nối KCN Tam Nông vớiđường Hồ Chí Minh và đấu nối vào Quốc lộ 2;

Xét đề nghị của SởGiao thông vận tải,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệt điều chỉnh Quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh PhúThọ giai đoạn 2011 - 2020, như sau:

Bổ sung các điểmđấu nối vào QL.70B, QL.2, QL.32C và đường Hồ Chí Minh, cụ thể:

1. Trên QL.70B:

- Đấu nối đườngnhánh vào QL.70B tổng số 69 điểm, trong đó: 31 điểm ngã tư đã có sẵn, 38 điểmngã ba (gồm: 22 điểm ngã ba bên phải, 16 điểm ngã ba bên trái; 36 điểm ngã bađã có sẵn, 02 điểm ngã ba dự kiến mở mới).

- Đấu nối đường dẫntừ các cửa hàng xăng dầu vào QL.70B tổng số 06 điểm (đã có sẵn), trong đó: 03điểm đấu nối là ngã tư và đường gom, 01 điểm đấu nối ngã ba bên phải, 02 điểmđấu nối ngã ba bên trái.

Chi tiết các điểmđấu nối đường nhánh, đấu nối đường dẫn từ các cửa hàng xăng dầu vào QL.70B ởphụ lục số 01 và phụ lục số 02 kèm theo.

2. Trên QL.2:

Bổ sung điểm đấunối tại km99+808 (bên phải tuyến) thay điểm đấu nối tại km100+400 (bên phảituyến).

3. Trên QL.32C:

Bổ sung điểm đấunối tại km21+500 (bên phải tuyến).

4. Trên đường HồChí Minh:

Bổ sung điểm đấunối tại km12+736 (bên phải tuyến) đường Hồ Chí Minh (theo lý trình dự án: Xâydựng cầu Ngọc Tháp và tuyến nối QL.2 - QL.32C thuộc dự án đường Hồ Chí Minh).

Nội dung chi tiếttrong hồ sơ Quy hoạch các điểm đấu nối vào QL.70B, QL.2, QL.32C và đường Hồ ChíMinh trên địa bàn tỉnh.

Các nội dung khác thựchiện theo nội dung tại các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Số 3357/QĐ-UBND ngày 26/10/2011, số 3892/QĐ-UBND ngày 13/12/2011, số 2426/QĐ-UBND ngày10/10/2014.

Điều 2. Tổ chứcthực hiện:

Sở Giao thông vậntải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan triểnkhai thực hiện Quy hoạch điều chỉnh theo đúng quy định của nhà nước.

Điều 3. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thị, thành; các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thựchiện, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT;
- PCVP (ô. Đạt);
- Chuyên viên NCTH;
- Lưu: VT, KT1 (L-36b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Công Thủy

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN