ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 113/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 14 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN “HỖ TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT GIAI ĐOẠN 2015 - 2018”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban điều phối dự án “Hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2015- 2018”;

Xét đ nghị của Giám đc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 27/TTr-SLĐTBXH ngày 08/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều phi dự án hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2015-2018 tại tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Các ông/bà Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc S: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Nội vụ, Xây dựng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:- Như Điều 2;
-
CT, các PCT UBND tnh;
-
Trung tâm ACDC;
-
LĐVP; Phòng VX, KTTH; -Lưu: VT(qđ005-16).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN “HỖ TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT GIAI ĐOẠN 2015-2018” TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 113/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Bình Phước)

Điều 1. Chc năng của Ban điều phối dự án

Ban điều phối dự án “Hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2015-2018” tại tỉnh Bình Phước là tổchức phối hợp liên ngành có chức năng, nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh thực hiện những nội dung, hợp phần dự án theo nội dung dự án đã được phê duyệt tại Công văn số 3288/UBND-VX ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh phê duyệt dự án “Hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2015 - 2018” tại tỉnh Bình Phước.

Cơ quan Thường trực có địa chỉ đặt tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (định kỳ 06 tháng một lần các ngành báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo),

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban điều phối dự án

1. Giúp Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (Trung tâm ACDC) trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của dự án “Hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2015-2018” tại tỉnh Bình Phước.

2. Phối hợp với Trung tâm ACDC và các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện dự án đạt kết quả và theo đúng quy định pháp luật.

3. Kiểm tra, giám sát các hoạt động của dự án theo đúng nội dung được phê duyệt.

4. Tham gia các cuộc họp, duy trì mối quan hệ với tổ chức, cơ quan liên quan và các đối tượng thụ hưởng.

5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 06 tháng, một năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Ban điều phối dự án

1. Trưởng Ban điều phi dự án: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xãhội;

2. Các thành viên gồm: Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở: Tư pháp, Giao thông vận tải;Nội vụ, Xây dựng; đại diện lãnh đạo Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh; đại diện Phòng Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng Ban điều phối dự án

- Trưởng Ban điều phối dự án chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về hoạt động của Ban điều phối dự án theo quy định tại Điều 2 Quy chế này;

- Trực tiếp chỉ đạo công tác lập kế hoạch, tổ chức điều hành mọi hoạt động của dự án;

- Duyệt kế hoạch hoạt động 06 tháng, một năm;

- Được sử dụng con dấu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để phục vụ cho việc thực hiện các hoạt động của dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Cơ quan Thường trực Ban điều phối dự án chịu trách nhiệm làm đầu mối phối hp với Trung tâm ACDC; các sở, ngành, Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh tổ chức có liên quan tổng hợp và xây dựng các kế hoạch hoạt động dự án trình Ban điều phối dự án thông qua và tổ chức phối hp điều hành thực hiện.

2. Các thành viên của Ban điều phối dự án

- Chịu trách nhiệm về lĩnh vực hoạt động dự án theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị.

- Căn cứ các mục tiêu cụ thể của dự án, phối hợp với Trung tâm ACDC thực hiện các hoạt động của dự án mà ngành, đơn vị phụ trách.

- Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật và các nội dung hoạt động dự án có liên quan đến đơn vị; kịp thời tham mưu lãnh đạo giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động dự án theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Điều 6. Chế đ làm vic và hi hp

1. Ban điều phi dự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm theo quy định của Nhà nước và của tỉnh.

2. Định kỳ 06 tháng, Ban điều phối dự án tổ chức họp để xác định công tác cụ thể, đánh giá hoạt động và đề ra chương trình công tác cho thời gian tiếp theo.

3. Hằng năm, Ban điều phối dự án tổ chức tổng kết các chương trình hoạt động, đề ra chương trình hành động cho năm tiếp theo.

4. Khi cần thiết, Trưởng Ban điều phối dự án tổ chức các phiên họp đột xuất để xử lý các công việc cấp bách, cần thiết liên quan đến nhiệm vụ của Ban.

5. Các thành viên có trách nhiệm bố trí thời gian tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban.

Điều 7. Chế độ thông tin báo cáo

Ban điều phối dự án thường xuyên phối hợp với Trung tâm ACDC và các ngành, các cấp trong việc triển khai các hoạt động dự án và trao đổi thông tin báo cáo. Định kỳ báo cáo kết quả công tác theo quy định

Điều 8. Quan hệ công tác

- Ban điều phối dự án chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh; đồng thời, chịu sự quản lý Nhà nước của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Ban điều phối dự án phối hợp với Trung tâm ACDC và các sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trong việc triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh.

- Trong quá trình thực hiện, nội dung của Quy chế có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế và quy định của pháp luật. Việc sửa đổi, bổ sung do Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban điều phối dự án./.