UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 1130 QĐ/TCTN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH

Giá thóc thuế nông nghiệp vụ mùa 1992

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Công văn số 1620 TCT/TNN ngày 29/8/1992 của Bộ tài chính về việc tổ chức thu thuế nông nghiệp hè thu và vụ mùa 1992;

Xét tờ trình số 21 ngày 9/10/1992 của Cục thuế Hải Phòng về đề nghị của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giá thóc thuế nông nghiệp vụ mùa năm 1992 là: 850 đồng/kg (tám trăm năm mươi đồng một kilôgam). Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/1992 thay thế quyết định số 699 QĐ/TCTN ngày 9/6/1992 của UBND thành phố.

Điều 2. Sở Tài chính và Cục thuế Hải Phòng hướng dẫn UBND và các chi cục thuế huyện, quận, thị xã hạch toán cụ thể giá thóc thuế vụ chiêm năm 1992 đã nộp ngân sách theo giá đã thu trước ngày 30/9/1992. Trường hợp giá thóc thị trường có biến động lớn UBND thành phố sẽ điều chỉnh lại giá thóc thuế theo luật định.

 Điều 3. Các ông, bà chánh văn phòng UBND thành phố, giám đốc Sở Tài chính, Cục thuế và UBND huyện, quận, thị xã căn cứ quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Gia Phách