ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1131/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 16 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ỦY QUYỀN CHO ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤTTHEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3, ĐIỀU 66 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng11 năm 2013;

Theo đề nghị của Giám đốc SởTài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 724/STN &MT-GĐĐGĐ ngày 15 tháng 10năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.y quyền cho Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố quyết định thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 66Luật Đất đai năm 2013 đối với trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đốitượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 của Điều 66 Luật Đất đai năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên vàMôi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố; Thủ trưởng các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để báo cáo);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để báo cáo);
- Như điều 3;
- LĐVP(4), XD, TC, NC, GT, VX, TH;
- Lưu: VT, NN&TNMT.
ML.D/10- 2014/DD /QD/116.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông