BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1132/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, BỐ TRÍ, MIỄN NHIỆMVÀ XẾP PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TRONGCÁC ĐƠN VỊ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày23/12/2013 của Chính phủquy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày31/5/2004 của Chính phủquy định chi tiếtvà hướng dẫn một số điều của Luật Kế toán;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 163/2013/TTLT /BTC-BNVngày 15/11/2013 của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điềukiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụcấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong cácđơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước;

Xét đề nghị củaVụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quyđịnh tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm,thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toántrong các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tàichính và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chứcthuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

QUY ĐỊNH

TIÊU CHUẨN, ĐIỀUKIỆN, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, BỐ TRÍ, MIỄN NHIỆM VÀ XẾP PHỤ CẤP TRÁCHNHIỆM CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ CỦA BỘ TÀICHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1132/QĐ-BTC ngày 27tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của LuậtKế toán;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 163/2013/TTLT 7 BTC-BNVngày 15/11/2013 của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điềukiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụcấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kếtoán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT 7BTC-BNV)Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm cụ thể như sau:

Chương 1.

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI,BỐ TRÍ, MIỄN NHIỆM VÀ XẾP PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤTRÁCH KẾ TOÁN

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Các đơn vị kế toán trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Tài chínhphải bố trí kế toán trưởng, gồm:

1. Đơn vị thực hiện nhiệm vụ kế toán thu, chingân sách nhà nước (NSNN) các cấp:

a) Cấp trung ương, gồm: Kho bạc Nhà nước, bố trí Vụtrưởng - Kế toán trưởng;

b) Cấp tỉnh, gồm: Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương, Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước (gọi chung là KBNNtỉnh), bố trí Trưởng phòng - Kế toán trưởng;

c) Cấp huyện, gồm: KBNN các huyện, quận, thị xã,thành phố thuộc tỉnh, Phòng Giao dịch thuộc KBNN tỉnh (gọi chung là KBNNhuyện), bố trí Tổ trưởng - Kế toán trưởng.

2. Đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý dự trữ quốcgia tổ chức công tác kế toán theo cấp dự toán như sau:

a) Đơn vị kếtoán cấp II: Vụ/cục (chuyên ngành) quản lý ngân sách dự trữ quốc gia thuộc Tổngcục Dự trữ Nhà nước (DTNN) là đơn vị giúp Tổng cục trưởng thực hiện nhiệm vụđơn vị dự toán cấp II trong công tác quảnlý ngân sách chi cho dự trữ quốc gia;

b) Đơn vị kế toán cấp III: các Cục DTNN khu vực;

c) Đơn vị kế toán trực thuộc: các Chi cục DTNN.

3. Các đơn vị hành chính thuộc Bộ, thuộc cácTổng cục tổ chức công tác kế toán theo cấp dự toán như sau:

a) Đơn vị dự toán cấp I: Bộ Tài chính (Bộ trưởng BộTài chính là chủ tài khoản. Cục Kế hoạch - Tài chính là đơn vị giúp Bộ trưởngBộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ đơn vị dự toán cấp I trong công tác quản lý tàichính, tài sản của Bộ Tài chính);

b) Đơn vị dự toán cấp II: Là đơn vị được đơn vị dựtoán cấp I giao dự toán và có trách nhiệm phân bổ dự toán được giao cho các đơn vị dự toán cấp III, bao gồm:

- Đơn vị dự toán cấp II thuộc Bộ Tài chính, gồm:Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục DTNN, KBNN, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước(gọi chung là Tổng cục và Chủ tài khoản là Tổng cục trưởng); các đơn vị khácthuộc Bộ Tài chính có từ hai đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc trực tiếp sửdụng kinh phí ngân sách trở lên.

Đối với các Tổng cục, Vụ (cục) Tài vụ - Quản trị làđơn vị giúp Tổng cục trưởng thực hiện nhiệm vụ đơn vị dự toán cấp II trong công tác quản lý tài chính, tài sản củaTổng cục.

- Đơn vị dựtoán cấp II thuộc các Tổng cục (Chủ tài khoản là Thủ trưởng các đơn vị dựtoán), gồm: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cục Thuế cấptỉnh) và KBNN cấp tỉnh; các Cục DTNN khu vực, các Cục Hải quan tỉnh, thành phốcó từ hai (02) đơn vị dự toán cấp III (02 Chi cục) trực thuộc trở lên.

c) Đơn vị dự toán cấp III (hoặc đơn vị dự toán trực thuộc) là các đơn vị trựctiếp sử dụng kinh phí ngân sách (Chủ tài khoản là Thủ trưởng các đơn vị dựtoán), bao gồm:

- Tại cơ quan Bộ Tài chính: Các Cục thuộc Bộ, Đạidiện Văn phòng Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban quản lý các dự án đầu tư củaBộ;

- Tại các Tổng cục: Vụ/cục Tài vụ - Quản trị hoặcVăn phòng Tổng cục, đại diện của Văn phòng Tổng cục và cơ quan đại diện của Tổng cục (nếu có); các Cục thuộc Tổng cục; các Cục ở địa phương trực thuộc Tổngcục; Ban Quản lý các dự án đầu tư của Tổng cục; các Chi cục trực thuộc các Cụccủa Tổng cục.

Đối với kế toán chi tiêu nội bộ của các Chi cụcDTNN cấp huyện do kế toán nghiệp vụ dự trữ kiêm nhiệm; kế toán chi tiêu nội bộcủa KBNN huyện do kế toán thu, chi NSNN kiêm nhiệm.

4. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, thuộc các Tổng cục (tổ chức công tác kế toán) theo cấp dựtoán như sau:

a) Đơn vị dự toán cấp II (Chủ tài khoản là Thủtrưởng đơn vị), gồm: Học viện Tài chính và các đơn vị sự nghiệp khác thuộc Bộcó từ hai đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc trực tiếp sử dụng kinh phí ngânsách trở lên.

b) Đơn vị dự toán cấp III (Chủ tài khoản là Thủtrưởng đơn vị), gồm: Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; các đơn vị sự nghiệp thuộc các Tổng cục; các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục của Bộ và của các Tổng cục.

Điều 2. Vị trí, chức năng và nhiệm vụ của kếtoán trưởng, phụ trách kế toán

1. Các đơn vị kế toán tại khoản 1, Điều 1, Chương IQuy định này phải thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc bố trí người phụ tráchkế toán. Kế toán trưởng, phụ trách kếtoán thực hiện các nhiệm vụ của Người đứng đầu bộ máy kế toán này.

2. Đối với các đơn vị kế toán tại khoản 2, 3, 4,Điều 1, Chương I Quy định này được thực hiện đồng thời các nhiệm vụ kế toán, kếhoạch, thống kê tài chính, hành chính và quản trị. Cấp trưởng của bộ phận nàythực hiện trách nhiệm của Người đứng đầu bộ phận. Trường hợp kế toán trưởng(hoặc phụ trách kế toán) không đồng thời là cấp trưởng bộ phận, kế toán trưởng(hoặc phụ trách kế toán) thực hiện nhiệm vụ được cấp trưởng giao phụ trách vàphụ trách công tác kế toán.

3. Trường hợp kế toán trưởng đơn vị dự toán cấptrên được kiêm nhiệm kế toán trưởng cho đơn vị dự toán cấp dưới trong cùng một đơn vị, tổ chức, kế toán trưởng chỉ được hưởngmột (01) lần phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán theo quy định tại Thông tưsố 163/2013/TTLT/BTC-BNV.

Điều 3. Tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệmkế toán trưởng, bố trí phụ trách kế toán

1. Các đơn vị kế toán quy định tại Điều 1, Quy địnhnày phải bố trí người làm kế toán trưởng.

Đối với các đơn vị chưa có người đủ tiêu chuẩn vàđiều kiện để bổ nhiệm kế toán trưởng thì phải bố trí người phụ trách kế toántheo quy định trong thời hạn tối đa là một (01) năm tài chính.

Trường hợp sau một (01) năm mà người phụ trách kếtoán đó vẫn chưa đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bổ nhiệm làm kế toán trưởng, Thủtrưởng đơn vị phải báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, bố trí kế toán trưởngtheo đúng quy định (trừ các đơn vị được kéo dài theo quy định).

2. Người được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toántrưởng, bố trí phụ trách kế toán phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy địnhtại Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT /BTC-BNV.

Bộ Tài chính giao Tổng cục trưởng các Tổng cục thựchiện việc đánh giá, nhận xét và trả lời (bằng văn bản) ý kiến trước khi bổnhiệm kế toán trưởng, bố trí phụ trách kế toán của các đơn vị thuộc và trựcthuộc các Tổng cục.

3. Thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm kếtoán trưởng (hoặc giao phụ trách kế toán) thực hiện theo quy định tại Thông tưliên tịch số 163/2013/TTLT /BTC-BNV.

Đối với các đối tượng thuộc khoản 1 Điều 1, ChươngI Quy định này, thực hiện đồng thời công tác quy hoạch hoặc bổ nhiệm chức danhNgười đứng đầu bộ máy kế toán và chức danh kế toán trưởng theo quy định tạiQuyết định số 1512/QĐ-BTC ngày 22/06/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhQuy chế quy hoạch lãnh đạo của cácđơn vịthuộc và trực thuộc Bộ Tài chính và Quyết địnhsố 1835/QĐ-BTC ngày 01/08/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc bổ nhiệm, bổnhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo tại các đơn vị thuộc và trực thuộc BộTài chính.

4. Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Tổng cục trưởng cácTổng cục quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm kế toán trưởng (hoặcgiao phụ trách kế toán) tại các đơn vị dựtoán cấp II của các Tổng cục đối vớingười đang giữ chức vụ lãnh đạo hành chính trong bộ phận này từ Phó vụ trưởngvà tương đương trở xuống.

5. Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Tổng cục trưởng cácTổng cục quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm kế toán trưởng (hoặc giaophụ trách kế toán) của Cục Thuế, KBNN, Cục Hải quan, Cục DTNN khu vực tại thànhphố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán

1. Người được bổ nhiệm kế toán trưởng được hưởngphụ cấp trách nhiệm công việc là 0,2 so với mức lương cơ sở; người được giao phụ trách kế toán được hưởng phụ cấp tráchnhiệm công việc là 0,1 so với mức lương cơ sở.

Các khoản phụ cấp trách nhiệm này không phải thựchiện đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

2. Người được bổ nhiệm kế toán trưởng (hoặc đượcgiao phụ trách kế toán) của các đơn vị kế toán thuộc khoản 1, Điều 1, Chương I Quyđịnh này được hưởng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Người đứng đầu bộ máy kế toánvà mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán theo quy định.

3. Người được bổ nhiệm kế toán trưởng (hoặc đượcgiao phụ trách kế toán) của các bộ phận được giao các nhiệm vụ kế toán, kếhoạch, thống kê tài chính và quản trị (khoản 2, 3, 4, Điều 1, Chương I Quy địnhnày) được hưởng mức phụ cấp như sau:

a) Trường hợp kế toán trưởng (hoặc phụ trách kếtoán) đồng thời giữ chức vụ lãnh đạo bộ phận, kế toán trưởng (hoặc phụ trách kếtoán) được hưởng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo tương ứng và mức phụ cấp tráchnhiệm công việc kế toán theo quy định.

b) Trường hợp được bổ nhiệm kế toán trưởng (hoặcphụ trách kế toán) nhưng không giữ chức vụ lãnh đạo, kế toán trưởng (hoặc phụtrách kế toán) chỉ được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán theoquy định.

Chương 2.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Tráchnhiệm thi hành

1. Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ có tráchnhiệm tổ chức thực hiện việc bổ nhiệm kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán)theo quy định tại Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Kế toán, quy định tại Thông tưliên tịch số 163/2013/TTLT/BTC-BNV và các quy định tại văn bản này.

2. Đối với các trường hợp đã bổ nhiệm kế toántrưởng hoặc giao phụ trách kế toán theo quy địnhcủa Nhà nước trước ngày Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT/BTC-BNV có hiệu lựcđược thực hiện như sau:

a) Hưởng phụ cấp theo hướng dẫn của quy định này từthời điểm Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT /BTC-BNV có hiệu lực;

b) Thời điểm tính bổ nhiệm lại kế toán trưởng đượctính từ ngày quyết định bổ nhiệm, hoặc từ ngày bổ nhiệm lại kế toán trưởng lầntrước.

c) Đối với trường hợp đã bổ nhiệm kế toán trưởngnhưng chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT /BTC-BNV,đơn vị báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định.

3. Bãi bỏ Công văn số 4048/BTC-TCCB ngày 29/3/2006củaBộ Tài chính về việc tổ chức thực hiệnThông tư liên tịch số 50/2005/TTLT /BTC-BNV ngày 15/6/2005 của Bộ Tài chính vàBộ Nội vụ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơnvị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để xem xét, giảiquyết./.