UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1132/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 30 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPBAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “CHÍNH SÁCH THU HÚT, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨCÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2013-2016”

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12 tháng 9năm 2006 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chính sách thu hút, khuyến khích pháttriển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý và đào tạo cán bộ dântộc thiểu số tỉnh Yên Bái;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờtrình số 370/TTr-SNV ngày 27 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đềán“ Chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viênchức tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2013-2016”, thành phần như sau:

1. Bà Ngô Thị Chinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh - Trưởng ban Chỉ đạo;

2. Ông Hoàng Văn Thuyên, Giám đốc Sở Nội vụ -Phó Trưởng ban thường trực;

3. Ông Vũ Quốc Bảo, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnhuỷ - Phó Trưởng ban;

4. Ông Chu Đình Ngữ, Phó Chánh văn phòng Uỷ bannhân dân tỉnh -Thành viên;

5. Ông Đỗ Đức Minh, Phó Giám đốc Sở Tài chính -Thành viên;

6. Bà Hà Thị Minh Lý, Phó Giám đốc Sở Giáo dụcvà đào tạo - Thành viên;

7. Bà Trần Lan Anh, Phó Giám đốc Sở Y tế - Thànhviên;

8. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp- Thành viên;

10. Ông Hoàng Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Kếhoạch và đầu tư - Thành viên;

10. Ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Lao động,thương binh và xã hội - Thành viên;

11. Ông Nguyễn Khắc Long, Phó Trưởng ban Dân tộc- Thành viên;

12. Ông Mai Mộng Tuân, Phó Giám đốc Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên;

13. Bà Nguyễn Thị Lan, Phó Chủ tịch UBND thànhphố Yên Bái - Thành viên;

14. Mời đồng chí Đỗ Trọng Tài, Phó Chủ tịch Uỷban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia thành viên Ban chỉ đạo.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉđạo

1. Chỉ đạo tổ chức xây dựng Đề án, Tờ trình củaUỷ ban nhân dân và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về “Chính sách thuhút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái,giai đoạn 2013-2016”;

2. Thành lập Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạoxây dựng Đề án nhiệm vụ cụ thể của Tổ công tác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công;

3. Xây dựng dự toán kinh phí hoạt động của Banchỉ đạo từ nguồn ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện Kế hoạch;

4. Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm,tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Banchỉ đạo do Trưởng Ban phân công.

5. Tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh kết quả tổ chức thực hiện khi kết thúc nhiệm vụ và khi có yêu cầu báo cáođột xuất;

Điều 3. Sở Nội vụ là cơ quan thường trựccủa Ban Chỉ đạo tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Tổ công tác, giúp việc thammưu cho Ban Chỉ đạo tổ chức, triển khai các hoạt động liên quan; quản lý, thanhtoán, quyết toán các nguồn kinh phí theo quy định hiện hành của nhà nước. Cácvăn bản do Trưởng ban Chỉ đạo ký được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh;các văn bản do Phó Trưởng ban thường trực ký được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các Thành viên có tên tại Điều 1 căncứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Phó Chánh VP UBND (TH);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường