BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1135/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNHPHÒNG ĐO KIỂM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số187/2007/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT ngày01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin vàTruyền thông) quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chấtlượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Côngnghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định phòng đo kiểm:

PHÒNG KỸ THUẬT ĐOKIỂM
Thuộc: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG (TST)

đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chỉ định phòng đokiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của BộThông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT vớidanh mục được chỉ định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 phảituân thủ đầy đủ các yêu cầu đối với phòng đo kiểm được chỉ định theo quy địnhhiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực trongthời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoahọc và Công nghệ, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông,Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để đăng website);
- Các Tổ chức chứng nhận hợp quy (để t/hiện);
- Các Tổ chức kiểm định (để th/hiện);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐƯỢC CHỈĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 1135/QĐ-BTTTT ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởngBộ Thông tin và Truyền thông)

1. Tên phòng đo kiểm được chỉ định:

PHÒNG KỸ THUẬT ĐOKIỂM
Thuộc: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG (TST)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổphần số 0101334129 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 1/7/2013(đăng ký thay đổi lần thứ 13).

Địa chỉ: Số 4A, 4B, 4C Vương Thừa Vũ, Quận ThanhXuân, Hà Nội.

2. Danh mục được chỉ định:

TT

Phạm vi xin đăng ký chỉ định

Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật

I.

Dịch vụ viễn thông

1

Dịch vụ điện thoại trên mạng di động mặt đất công cộng

QCVN 36: 2011/BTTTT (1)

2

Dịch vụ truy nhập internet ADSL

QCVN 34:2011/BTTTT(2)

II.

Thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện

3

Trạm truyền dẫn viba đường dài

QCVN 9: 2010/BTTTT (3)

QCVN 32:2011/BTTTT

4

Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS)

QCVN 8:2010/BTTTT

QCVN 9:2010/BTTTT(3)

QCVN 32:2011/BTTTT

Ghi chú:

(1) Chỉ áp dụng cho vùng phủ sóng và các chỉtiêu chất lượng kỹ thuật của QCVN 36:2011/BTTTT .

(2) Chỉ áp dụng các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuậtQCVN 34: 2011/BTTT .

(3) Chỉ áp dụng các chỉ tiêu tiếp đất chống sétvà tiếp đất bảo vệ trong QCVN 9:2010/BTTTT .