UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1135/QĐ-UBND

Đồng Hới, ngày 30 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

V/VCÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI DO ỦYBAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/7/1989 ĐẾN NGÀY 30/6/2006 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

- Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân;

- Xét đề nghị của Giám đốc SởTư pháp tại Công văn số 209/STP-QLVB ngày 08 tháng 5 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục 35 văn bản quyphạm pháp luật trong lĩnh vực đất đaidoỦy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/6/2006đã hết hiệu lực (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốccác Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liênquan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT-NCVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Công Thuật

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁPLUẬT (QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ) DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/07/1989ĐẾN NGÀY 30/6/2006 TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI HẾT HIỆU LỰC
(Kèm theo Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh QuảngBình)

TT

Tên loại, số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lục

Quyết định

1.

497/QĐ-UB

03/12/1989

V/v chuẩn y kế hoạch hàng năm chuyển lại đất cho khu dân cư của huyện Lệ Ninh để cho nhân dân làm nhà ở

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

2.

504a/QĐ-UB

09/12/1989

V/v giao đất xây dựng

Vì công trình đã được xây dựng xong, không còn đối tượng điều chỉnh

3.

707/QĐ-UB

25/10/1990

Quy định về giao đất trống đồi trọc để sản xuất nông lâm nghiệp

Vì văn bản làm căn cứ pháp lý để quy định nội dung văn bản này đã hết hiệu lực

4.

13/QĐ-UB

05/01/1991

Ban hành bản quy định về đền bù thiệt hại đất nông nghiệp, đất rừng khi chuyển sang sử dụng vào mục đích khác

Vì văn bản làm căn cứ pháp lý để quy định nội dung văn bản này đã hết hiệu lực

5.

300/QĐ-UB

18/6/1992

V/v ban hành bản quy định tạm thời về công tác thanh tra, xử lý vi phạm luật đất đai

Vì văn bản làm căn cứ pháp lý để quy định nội dung văn bản này đã hết hiệu lực

6.

286/QĐ-UB

20/3/1993

V/v chuyển giao quyền cấp đất nhà ở trong thị xã Đồng Hới

Vì văn bản làm căn cứ pháp lý để quy định nội dung văn bản này đã hết hiệu lực

7.

19/QĐ-UB

07/01/1994

Ban hành quy định tạm thời về việc giao đất xây dựng nhà ở tại khu vực nội thị xã Đồng Hới

Vì văn bản làm căn cứ pháp lý để quy định nội dung văn bản này đã hết hiệu lực

8.

409/QĐ-UB

07/5/1996

Ban hành bản quy định mức diện tích đất ở tại các phường và thị trấn, huyện lỵ trong tỉnh

Đã được thay thế bởi Quyết định số 57/2005/QĐ-UBND ngày 16/11/2005

9.

1153/QĐ-UB

24/10/1996

Ban hành bản quy định tạm thời về thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Vì văn bản làm căn cứ pháp lý để quy định nội dung văn bản này đã hết hiệu lực

10.

636/QĐ-UB

03/6/1997

V/v triển khai công tác lập, hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở các phường thuộc thị xã Đồng Hới

Vì văn bản làm căn cứ pháp lý để quy định nội dung văn bản này đã hết hiệu lực

11.

917/QĐ-UB

01//8/1997

V/v ban hành quy định tạm thời về thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất

Vì văn bản làm căn cứ pháp lý để quy định nội dung văn bản này đã hết hiệu lực

12.

64/1998/QĐ-UB

17/10/1998

V/v Ban hành quy định xây dựng phê duyệt kế hoạch đất ở và giao đất cho hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư nông thôn bao gồm các xã thuộc thị xã Đồng Hới.

Vì văn bản làm căn cứ pháp lý để quy định nội dung văn bản này đã hết hiệu lực

13.

66/1998/QĐ-UB

17/10/1998

V/v cho phép hợp thức hóa một số trường hợp để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu và quyền sử dụng đất.

Vì văn bản làm căn cứ pháp lý để quy định nội dung văn bản này đã hết hiệu lực

14.

191/QĐ-UB

09/3/1998

V/v ban hành Quy chế quản lý sử dụng thiết bị khảo sát địa hình và thiết bị thí nghiệm đất Dự án ARCD.

Vì dự án ARCD đã hoàn thành, không còn đối tượng điều chỉnh

15.

01/2000/QĐ-UB

07/01/2000

V/v ban hành bản Quy định thủ tục giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân tại các đô thị (gồm các phường thuộc thị xã Đồng Hới và các thị trấn huyện lỵ trong tỉnh)

Vì văn bản làm căn cứ pháp lý để quy định nội dung văn bản này đã hết hiệu lực

16.

67/2002/QĐ-UB

24/10/2002

Về ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành

Vì Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2001 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được thay thế bởi Luật đất đai năm 2003, không còn đối tượng điều chỉnh

Chỉ thị

17.

16/CT-UB

29/9/1989

V/v cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

18.

43a/CT-UB

22/10/1990

V/v thống kê diện tích đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 1990

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

19.

45/CT-UB

25/10/1990

V/v tổng kết 3 năm thi hành Luật Đất đai

Đã hoàn thành việc tổng kết, không còn đối tượng điều chỉnh

20.

56/CT-UB

29/12/1990

V/v tăng cường quản lý quy hoạch khu đất xây dựng trung tâm thể thao Đồng Hới

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 28/CT-UB ngày 02/6/1993

21.

42/CT-UB

28/11/1991

V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện Luật Đất đai

Vì Luật Đất đai năm 1987 đã được thay đổi, không còn đối tượng điều chỉnh

22.

19/CT-UB

21/4/1992

V/v tổ chức thực hiện Chỉ thị 77/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về thực hiện một số biện pháp cấp bách để ngăn chặn việc giao đất, mua bán chuyển nhượng và sử dụng đất đai trái pháp luật

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 17/2004/CT-UB ngày 24/6/2004

23.

28/CT-UB

02/6/1993

V/v tăng cường công tác quản lý đất xây dựng trong tỉnh

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 17/2004/CT-UB ngày 24/6/2004

24.

08/CT-UB

09/5/1994

V/v tăng cường quản lý Nhà nước về nhà ở và đất đai tại các đô thị trong toàn tỉnh

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 17/2004/CT-UB ngày 24/6/2004

25.

24/CT-UB

30/11/1994

V/v tổ chức thực hiện các Nghị định của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị và mua bán và kinh doanh nhà ở

Vì văn bản là đối tượng tổ chức thực hiện trong Chỉ thị đã hết hiệu lực (không còn đối tượng điều chỉnh)

26.

38/CT-UB

07/8/1995

V/v lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 16/2005/CT-UBND ngày 05/5/2005

27.

40/CT-UB

12/8/1995

V/v kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 1995

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

28.

18/CT-UB

11/5/1996

V/v kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị định 64/CP của Chính phủ về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng lâu dài vào mục đích lâm nghiệp

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

29.

23/CT-UB

11/6/1996

V/v triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 1997

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

30.

24/CT-UB

12/6/1996

V/v tổ chức thực hiện một số việc cấp bách trong quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trong nước theo nội dung Chỉ thị 245/TTg ngày 22/4/1996 của Thủ tướng Chính phủ

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31.

17/CT-UB

05/5/1998

V/v tổng kết 5 năm thi hành Luật đất đai.

Vì đã hoàn thành việc tổng kết, không còn đối tượng điều chỉnh

32.

25/1999/CT-UB

03/6/1999

V/v tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức được Nhà nước cho thuê đất.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

33.

43/1999/CT-UB

29/10/1999

V/v tổng kiểm kê đất đai vào năm 2000.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

34.

49/1999/CT-UB

27/12/1999

Về một số biện pháp đẩy mạnh việc giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

35.

25/2002/CT-UB

27/6/2002

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 12/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra việc đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản