UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1135/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 08 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM(2011 - 2015) HUYỆN HẠ LANG, TỈNH CAO BẰNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về Thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụngđất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiếtviệc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Cao Bằng;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dânhuyện Hạ Lang tại Tờ trình số 359/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2013 và đề nghịcủa Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1139/TTr-STNMT ngày 26 tháng 7năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xétduyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 củahuyện Hạ Lang với các chỉ tiêu như sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

Đơnvị tính: ha

STT

CHỈ TIÊU

Hiện trạng năm 2010

Quy hoạch đến năm 2020

Cấp tỉnh phân khai (ha)

Huyện xác định (ha)

Tổng số

Diện tích
(ha)

Cơ cấu
(%)

Diện tích
(ha)

Cơ cấu
(%)

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

45.681,67

100,00

45.681,67

45.681,67

100,00

1

Đất nông nghiệp

42.903,01

93,92

43.062,41

43.062,41

94,27

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

2.940,65

6,44

2.928,67

2.928,67

6,41

Đất trồng lúa nước

2.940,65

6,44

2.928,67

2.928,67

6,41

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)

466,85

1,02

464,42

464,42

1,02

1.2

Đất trồng cây lâu năm

159,64

0,35

886,79

0,97

887,76

1,94

1.3

Đất rừng phòng hộ

35.215,26

77,09

23.160,59

23.160,59

50,70

1.4

Đất rừng sản xuất

29,50

0,06

12.299,00

0,07

12.299,07

26,92

1.5

Đất nuôi trồng thuỷ sản

19,51

0,04

19,51

19,51

0,04

1.6

Các loại đất nông nghiệp còn lại

4.538,45

9,93

3.766,81

3.766,81

8,25

2

Đất phi nông nghiệp

1.881,76

4,12

2.055,00

49,13

2.104,13

4,61

Trong đó:

2.1

Đất xây dựng trụ sở CQ, CT sự nghiệp

11,37

0,02

12,07

12,84

24,91

0,05

2.2

Đất quốc phòng

35,33

0,08

50,33

50,33

0,11

2.3

Đất an ninh

0,62

0,00

3,12

3,12

0,01

2.4

Đất khu, cụm công nghiệp

2.5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

10,37

0,02

19,05

19,05

0,04

2.6

Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

6,26

0,01

13,31

13,31

0,03

2.7

Đất cho hoạt động khoáng sản

9,41

0,02

19,41

19,41

0,04

2.8

Đất di tích, danh thắng

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải (trong đó có đất để xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại)

0,19

0,00

4,69

5,20

9,89

0,02

2.10

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

3,27

0,01

3,27

3,27

0,01

2.11

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

28,58

0,06

33,08

3,73

36,81

0,08

2.12

Đất có mặt nước chuyên dùng

48,45

0,11

48,45

48,45

0,11

2.13

Đất phát triển hạ tầng

842,07

1,84

959,42

16,20

975,62

2,14

Trong đó:

Đất cơ sở văn hóa

2,14

0,00

2,89

1,48

4,37

0,01

Đất cơ sở y tế

2,37

0,01

3,12

0,02

3,14

0,01

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

20,94

0,05

23,44

1,74

25,18

0,06

Đất cơ sở thể dục thể thao

0,80

0,00

10,60

3,40

14,00

0,03

2.12

Các loại đất phi nông nghiệp còn lại

885,84

1,94

899,96

899,96

1,97

3

Đất chưa sử dụng

896,90

1,96

515,13

515,13

1,13

Đất chưa sử dụng còn lại

564,26

515,13

1,13

Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

332,64

49,13

381,77

0,47

4

Đất đô thị

1.598,84

3,50

1.598,84

1.598,84

3,50

Trong đó: Đất ở tại đô thị

40,25

0,09

42,82

3,58

46,40

0,10

5

Đất khu dân cư nông thôn

349,75

0,77

370,06

370,06

0,81

6

Đất khu du lịch

7

Đất khu bảo tồn thiên nhiên

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Cả thời kỳ

Phân theo giai đoạn

Giai đoạn (2011-2015)

Giai đoạn (2016-2020)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

209,67

169,56

40,11

1.1

Đất trồng lúa

19,64

15,33

4,31

Đất trồng lúanước

19,64

15,33

4,31

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)

2,43

0,55

1,88

1.2

Đất trồng cây lâu năm

6,88

3,58

3,30

1.3

Đất rừng phòng hộ

81,03

70,71

10,32

1.4

Đất rừng sản xuất

2,07

2,07

1.5

Các loại đất nông nghiệp còn lại

100,05

77,87

22,18

3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vàosử dụng cho các mục đích:

Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng

Cả thời kỳ

Phân theo giai đoạn

Giai đoạn
(2011-2015)

Giai đoạn
(2016-2020)

1

Đất nông nghiệp

369,07

159,07

210,00

Trong đó:

1.1

Đất trồng cây lâu năm

10,00

10,00

1.2

Đất rừng sản xuất

298,00

98,00

200,00

1.3

Các loại đất nông nghiệp còn lại

61,07

51,07

10,00

2

Đất phi nông nghiệp

12,70

9,12

3,58

Trong đó:

2.1

Đất cho hoạt động khoáng sản

3,00

3,00

2.2

Đất bãi thải, xử lý chất thải (trong đó có đất để xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại)

5,50

5,50

2.3

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

0,58

0,58

2.4

Đất phát triển hạ tầng

2,78

2,78

Trong đó:

Đất cơ sở y tế

0,02

0,02

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

0,20

0,20

2.5

Các loại đất phi nông nghiệp còn lại

0,84

0,84

Điều 2. Xétduyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Hạ Lang với cácchỉ tiêu sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trongkỳ kế hoạch:

Đơnvị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích năm 2010

Các năm trong kỳ kế hoạch

Năm
2011

Năm
2012

Năm
2013

Năm
2014

Năm
2015

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

45.681,67

45.681,67

45.681,67

45.681,67

45.681,67

45.681,67

1

Đất nông nghiệp

42.903,01

42.852,94

42.851,43

42.838,53

42.871,74

42.892,52

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

2.940,65

2.936,66

2.933,25

2.930,02

2.928,44

2.927,36

Đất trồng lúanước

2.940,65

2.936,66

2.933,25

2.930,02

2.928,44

2.927,36

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)

466,85

466,85

466,73

466,73

466,43

466,30

1.2

Đất trồng cây lâu năm

159,64

277,03

396,27

519,55

598,53

691,90

1.3

Đất rừng phòng hộ

35.215,26

35.178,17

23.192,73

23.186,94

23.183,05

23.170,91

1.4

Đất rừng sản xuất

29,50

29,50

12.020,14

12.042,14

12.066,62

12.099,07

1.5

Đất nuôi trồng thuỷ sản

19,51

19,51

19,51

19,51

19,51

19,51

1.6

Các loại đất NNcòn lại

4.538,45

4.412,07

4.289,53

4.140,37

4.075,59

3.983,77

2

Đất phi nông nghiệp

1.881,76

1.931,83

1.959,43

2.018,69

2.033,78

2.060,44

Trong đó:

2.1

Đất XD trụ sở CQ, CT sự nghiệp

11,37

11,90

12,25

21,94

22,64

23,65

2.2

Đất quốc phòng

35,33

50,33

50,33

50,33

50,33

50,33

2.3

Đất an ninh

0,62

0,62

0,62

0,62

0,62

0,62

2.4

Đất cơ sở SX kinh doanh

10,37

10,37

15,52

15,58

15,70

15,70

2.5

Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

6,26

11,26

13,31

13,31

13,31

13,31

2.6

Đất cho hoạt động KS

9,41

9,41

9,41

9,41

9,41

9,41

2.7

Đất bãi thải, xử lý chất thải (trong đó có đất để xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại)

0,19

0,19

2,59

7,69

8,59

9,89

2.8

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

3,27

3,27

3,27

3,27

3,27

3,27

2.9

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

28,58

28,58

28,58

28,58

28,58

28,58

2.10

Đất có mặt nước chuyên dùng

48,45

48,45

48,45

48,45

48,45

48,45

2.11

Đất phát triển hạ tầng

842,07

874,18

890,46

929,79

942,31

966,00

Trong đó:

Đất cơ sở văn hóa

2,14

2,30

2,30

3,11

3,69

3,69

Đất cơ sở y tế

2,37

2,37

2,37

2,47

2,53

3,14

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

20,94

21,24

21,57

23,18

23,48

25,18

Đất cơ sở thể dục thể thao

0,80

1,50

5,60

7,00

9,80

11,90

2.12

Các loại đất phi NNcòn lại

885,84

883,27

884,64

889,72

890,57

891,23

3

Đất chưa sử dụng

896,90

896,90

870,81

824,45

776,15

728,71

Đất chưa sử dụng còn lại

896,90

870,81

824,45

776,15

728,71

Đất CSD đưa vào sử dụng

26,09

46,36

48,30

47,44

4

Đất đô thị

1.598,84

1.598,84

1.598,84

1.598,84

1.598,84

1.598,84

Trong đó: Đất ở tại đô thị

40,25

40,48

40,48

42,43

42,93

43,40

5

Đất khu dân cư nông thôn

349,75

351,84

353,93

356,02

358,11

360,18

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích

Chia ra các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

169,56

50,07

26,51

51,97

14,79

26,22

1.1

Đất trồng lúa

15,33

3,99

3,41

5,27

1,58

1,08

Đất trồng lúanước

15,33

3,99

3,41

5,27

1,58

1,08

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)

0,55

0,12

0,30

0,13

1.2

Đất trồng cây lâu năm

3,58

0,02

0,76

2,45

0,35

1.3

Đất rừng phòng hộ

70,71

37,09

11,80

5,79

3,89

12,14

1.4

Đất rừng sản xuất

2,07

0,52

1,55

1.5

Đất nông nghiệp còn lại

77,87

8,97

10,54

38,46

8,80

11,10

3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sửdụng:

Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng

Diện tích

Phân theo theo các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Đất nông nghiệp

159,07

25,00

39,07

48,00

47,00

Trong đó:

1.1

Đất trồng cây lâu năm

10,00

10,00

1.2

Đất rừng sản xuất

98,00

17,00

22,00

25,00

34,00

1.3

Các loại đất nông nghiệp còn lại

51,07

8,00

17,07

13,00

13,00

2

Đất phi nông nghiệp

9,12

1,09

7,29

0,30

0,44

Trong đó:

2.1

Đất bãi thải, xử lý chất thải (trong đó có đất để xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại)

4,50

4,50

2.2

Đất phát triển hạ tầng

3,78

1,09

2,49

0,20

Trong đó:

Đất cơ sở y tế

0,02

0,02

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

0,20

0,20

2.3

Các loại đất phi nông nghiệp còn lại

0,84

0,30

0,30

0,24

Điều3. Trách nhiệm của Ủyban nhân dân huyện Hạ Lang:

1.Công bố công khai quy hoạch, diện tích quy hoạch các loại đất đến năm 2020 bằngcác hình thức phù hợp, tăng cường công tác tuyên truyền văn bản pháp luật đấtđai để các nhà đầu tư, nhân dân biết nhằm thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sửdụng đất, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường vàphát triển bền vững.

2. Tổchức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạch các ngành,lĩnh vực có sử dụng đất để thống nhất với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đượcduyệt; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực để đảm bảo thựchiện triệt để phương án quy hoạch sử dụng đất của huyện.

3. Thực hiện việc giao đất, chothuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất theo đúng thẩm quyền và quyhoạch sử dụng đất được phê duyệt; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việcquản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch; ngănchặn kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch.

4.Định kỳ hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện quy hoạch,kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang và thủtrưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đàm Văn Eng