ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
Số: 1135/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép thành lập

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Tiên Lữ

_______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 313/TTr-SNV ngày 09/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Tiên Lữ.

Điều 2. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Tiên Lữ là tổ chức xã hội của những nạn nhân bị tổn thương bởi chất độc da cam/dioxin do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam của huyện Tiên Lữ và công dân Việt Nam tự nguyện tham gia khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin. Tổ chức và hoạt động của Hội theo Điều lệ được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của UBND huyện Tiên Lữ, các sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Trụ sở của Hội đặt tại khu nhà làm việc của các Hội thuộc trụ sở UBND huyện Tiên Lữ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND huyện Tiên Lữ; Trưởng Ban Vận động thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Tiên Lữ và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Doãn Thế Cường