BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11353/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

RÀSOÁT VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Pháp lệnh số 20/ 2004/PL- UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của y ban Thường vụ Quốc hội về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vàoViệt Nam;

Căn cứ Nghị định số 90/2005/NĐ-CPngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hóa nhập khuvào Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CPngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tchức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 848/2013/QĐ-BCT ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Cục Quản lý cnhtranh;

Theo đề nghị của Cục trưng Cục Quản lý cnh tranh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiến hành điều tra rà soát việc áp dụng biện pháp chống bánphá giá đối với mặt hàng thép không gỉ cán nguội, có mã HS: 7219.32.00;7219.33.00; 7219.34.00; 7219.35.00; 7219.90.00; 7220.20.10; 7220.20.90;7220.90.10; 7220.90.90 nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước: Cộng hòa nhân dânTrung Hoa, Ma-lai-xi-a và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a (mã số vụ việc15-KN-BPG-RS-01) với nội dung chi tiết nêu trong Thông báo gửi kèm theo Quyếtđịnh này.

Điều 2. Trình tự thủ tục điều tra thực hiện theo pháp luật về chốngbán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh và Thủtrưởng các đơn vị, các Bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, NG, TTTT;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Cục XNK;
- Các Vụ: CNNg, ĐB, PC, TC; HTQT, KH;
- Văn phòng BCĐLN HNQT về Kinh tế;
- Lưu: VT, QLCT (06).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

THÔNG BÁO

RÀ SOÁT VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ
(Kèm theo Quyết định s
ố 11353/QĐ-BCT ngày21 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Theo quy định của Pháp lệnh số 20/2004/PL- UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 về việc chống bán phá giá hàng hóanhập khẩu vào Việt Nam (“Pháp lệnh 20/2004”) và Nghị định số 90/2005/NĐ-CP ngày11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều củaPháp lệnh Chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam (“Nghị định90/2005”), Bộ Công Thương thông báo rà soát việc áp dụng biện pháp chống bánphá giá đối với mặt hàng thép không gỉ cán nguội nhập khẩu nhập khẩu vào ViệtNam từ các nước: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Ma-lai-xi-avà Cộng hòa In-đô-nê-xi-a (mã số vụ việc 15-KN-BPG-RS-01), với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin cơ bản

Ngày 15 tháng 9 năm 2015, Bộ Công Thương nhận được Hồ sơ yêu cầu rà soát việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng thép không gỉ cánnguội nhập khẩu vào Việt Nam, có mã HS 7219.32.00; 7219.33.00; 7219.34.00;7219.35.00; 7219.90.00; 7220.20.10; 7220.20.90; 7220.90.10; 7220.90.90 (sau đâygọi là “Hàng hóa thuộc đối tượng rà soát”), của Công tyTNHH POSCO VST và Công ty Cổ phần Inox Hòa Bình (sau đâygọi là “Bên yêu cầu”).

2. Bên Yêu cầu

- Tên đầy đủ:

Công ty TNHH POSCO VST

- Đại điện

Ông Min Seok Park - Giám đốc bán hàng nội địa

Email: [email protected]

- Địa chỉ:

Đường 319B, Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đng Nai

- Điện thoại:

(+84) 61.3560.360; (+84).963.885.571

- Fax:

(+84).61.3560.247

- Tên đầy đủ:

Công ty Cổ Phần Inox Hòa Bình

- Đại diện:

Ông Nguyễn Vĩnh Hà - Trưởng phòng đầu tư và xúc tiến bán hàng

Email: [email protected]

- Địa chỉ:

43E Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại:

(+84).04.37367791/92/93/94/95/96

- Fax:

(+84).04.37367800;(+84).04.37367801

2. Hàng hóa thuộc đối tưng rà soát

- Mô tả: hàng hóa thuộc đối tượng rà soát là thép không gỉ cán nguội ở dạngcuộn hoặc dạng tấm có chứa 1,2% hàm lượng cacbon hoặc ít hơn tính theo trọnglượng và chứa 10,5% hàm lượng crôm hoặc nhiều hơn, có hoặc không có các nguyêntố khác. Thép không gỉ cán nguội ở dạng cuộn hoặc tấm với độ đày 3,5 mm hoặc íthơn được ủ hoặc được xử lý nhiệt bằng phương pháp khác vàngâm hoặc được cạo gỉ để loại bỏ tạp chất dư thừa trên bề mặt của thép khônggỉ. Những sản phẩm này được tiếp tục xử lý (được cắt hoặc được xẻ) với điềukiện là quá trình đó không làm thay đi các đặc điểm kỹthuật và kích thước của sản phẩm.

- Phân loại theomã HS:7219.32.00; 7219.33.00; 7219.34.00; 7219.35.00; 7219.90.00; 7220.20.10;7220.20.90; 7220.90.10; 7220.90.90.

- Mức thuế chốngbán phá giá hiện hành: Từ 3,07% tới 16,7%.

3. Nước xuất khẩu hàng hóabị rà soát

Bên yêu cầu đề nghị rà soát việc ápdụng biện pháp chống bán phá giá đối với thép không gỉ nhập khẩu từ ba (03)nước bao gồm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc), Ma-lai-xi-a và Cộng hòaIn-đô-nê-xi-a (In-đô-nê-xi-a).

Bên yêu cầu cung cấp danh sách các nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài snphẩm thép thuộc đối tượng rà soát mà Bên yêu cầu biết (Xem phụ lục gửi kèm theothông báo này). Tuy nhiên phạm vi cuộc rà soát không chỉgiới hạn đối với các nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài được liệt kê trong danhsách này. Quyết định về kết quả rà soát việc áp dụng biện pháp chng bán phá giá sẽ áp dụng đối với tất cả các nhà sản xuất/xuất khẩuhàng hóa thuộc đối tượng rà soát caba (03) nước nêu trên.

4. Cáo buộc tiếp diễn hành vi bán phá giá

Bên yêu cầu cáo buộc hàng hóa thuộcđối tượng rà soát nhập khẩu từ (03) nước nêu trên đang tiếp diễn hành vi bánphá giá vào Việt Nam. Hành vi này của các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu đượcxác định dựa trên sự thay đổi về giá trị thông thường và giá xuất khẩu.

5. Giai đoạn rà soát:

Từ ngày 06 tháng 9 năm 2014 đến hếtngày 05 tháng 9 năm 2015.

6. Tiếng nói và chữ viếttrong quá trình rà soát

Tiếng nói và chữ viết chính thứctrong quá trình rà soát là tiếng Việt. Các bên liên quan có quyền dùng tiếngnói và chữ viết của dân tộc mình, trong trường hợp này phải có phiên dịch.

Các thông tin, tài liệu không phảibằng tiếng Việt do các Bên liên quan cung cấp phải được địch ra tiếng Việt. CácBên liên quan phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm trướcpháp luật về nội dung đã được dịch thuật.

7. Tham vấn

Cơ quan điều tra sẽ tổ chức Tham vấncông khai với các Bên liên quan trước khi Cơ quan điều tra kết thúc rà soát.Thời gian tiến hành sẽ được thông báo cho các bên liên quan bốn mươi nhăm (45)ngày trước khi diễn ra Tham vn. Chậm nhất là ba mươi (30)ngày trước ngày tổ chức Tham vấn, các Bên liên quan phải gửi văn bản đăng kýtham gia cho Cơ quan điều tra, trong đó nêu rõ những vấnđề cần tham vấn kèm theo lập luận bằng văn bản.

8. Thủ tục rà soát tiếp theo

Trên cơ sở quyết định khởi xướng điềutra và thông báo gửi kèm, cơ quan điều tra sẽ tiến hành các thủ tục rà soát:gửi bản câu hỏi điều tra, nhận và phân tích bản câu hỏi điều tra, thẩm tra tạichỗ (nếu cần), tham vấn và ra kết luận cuối cùng về việc rà soát.

9. Bản câu hỏi rà soát

Bản câu hỏi rà soát sẽ được gửi đếncác Bên liên quan trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày ban hành Quyết địnhrà soát.

10. Bảo mật thông tin

Cơ quan điều tra chịu trách nhiệm bảomật đối với các thông tin do các Bên liên quan cung cấpsau đây:

a) Bí mật quốc gia và bí mật kháctheo quy định của pháp luật;

b) Thông tin mà Bên cung cấp cho làmật và được Cơ quan điều tra chấp nhận đề nghị bảo mật thông tin.

Khi cung cấp những thông tin được đềnghị bảo mật theo quy định tại Điều 11 Thông báo này, Bên cung cấp thông tinphải gửi kèm theo thông tin đó bản giải trình chi tiết về lý do đề nghị bảo mậtthông tin và bản tóm tắt những nội dung của thông tin mật có thể công bố côngkhai cho các Bên liên quan khác.

Trong trường hợp không chấp nhận đềnghị bảo mật của Bên cung cấp thông tin hoặc Bên cung cấp thông tin không đồngý công khai thông tin được đề nghị bảo mật, Cơ quan điều tra sẽ không sử dụng thông tin này và gửi trả lại cho Bên cung cấp.

11. Thông tin liên hệ

Các Bên liên quan muốn tiếp cận thôngtin lưu hành công khai phải đăng ký với Cơ quan điều tra để được xem xét. Đơn đăng ký quyền tiếp cận thông tin liên quan của vụ việc phải được gửitới Cơ quan điều tra theo địa chỉ dưới đây trong thời hạnba mươi (30) ngày kể từ ngày ban hành Quyết định rà soát.

Mọi thông tin liên lạc đề nghị gửivề:

Phòng Điều travụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước

Cục Quản lý cạnh tranh - BộCông Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, HàNội, Việt Nam

Điện thoại: (+84 4) 222.05.018 (Điềutra viên Vũ Quỳnh Giao)

Fax: (+84 4) 222.05003

Email: [email protected]; [email protected]

12. Công khai thông tin

Quyết định và Thông báo rà soát việcáp dụng biện pháp chng bán phá giácó thể truy cập tại trang thông tin điện tcủa Cục Quảnlý cạnh tranh - Bộ Công Thương: www.vca.gov.vn hoặc www.qlct.gov.vn.