BỘ CÔNG NGHIỆP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định nội dung, thủ tục xác nhận tính hợp pháp của tài liệu, mẫu vật địa chất và khoáng sản đưa ra nước ngoài

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20-3-1996 và Nghị định số 68/CP ngày 01-11-1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước ngày 28-10-1991 và Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước số 84/HĐBT ngày 09-3-1992 của Hội đồng Bộ trưởng;

- Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01-11-1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp và Nghị định số 79/CP ngày 04-12-1996 của Chính phủ về việc thành lập Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 170/TTg ngày 11-4-1994 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật Nhà nước trong ngành Công nghiệp nặng;

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định nội dung, thủ tục xác nhận tính hợp pháp của tài liệu, mẫu vật địa chất và khoáng sản đưa ra nước ngoài".

Điều 2:Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thuộc Bộ Công nghiệp là cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành địa chất và khoáng sản thực hiện việc xác nhận tính hợp pháp của tài liệu, mẫu vật địa chất và khoáng sản đưa ra nước ngoài theo Điều 2, khoản 4, Nghị định số 79/CP ngày 04-12-1996 của Chính phủ.

Điều 3: Quy định này được thực hiện thống nhất trong cả nước và có hiệu lực từ ngày ban hành. Các quy định trước đây trái với quy định này đều bị bãi bỏ.

Điều 4: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân xin đưa tài liệu, mẫu vật địa chất và khoáng sản ra nước ngoài có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Đặng Vũ Chư