ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1137/QĐ-UB

Bắc Kạn, ngày 11 tháng 08 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành quy đỊnh tẠm thỜi chẾ đỘ hỖ trỢkinh phí cho đào tẠo ThẠc sĩ, TiẾn sĩ và tương đương.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 1994;

Căn cứ Nghị quyết số 07/200/NQ-HĐND ngày20/7/2000 của HĐND tỉnh khoá VI kỳ họp thứ ba về việc quy định tạm thời chế độhỗ trợ kinh phí cho đào tạo Thạc sĩ, tiến sĩ;

Xét đề nghị của ông Trưởng ban Tổ chức chínhquyền tỉnh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Quyđịnh tạm thời chế độ hỗ trợ kinh phí cho cán bộ Đại học của các ngành đi đàotạo Thạc sĩ, Tiến sĩ và tương đương.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3: Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh,Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giámđốc các Sở, ban, ngành có cán bộ được cử đi đào tạo chịu trách nhiệm thi hànhquyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3
- TT Tỉnh ủy (B/c)
- TT HĐND, UBND tỉnh
- Các Sở, ban, ngành
- Các Ban, Đảng, đoàn thể
- UBND các huyện, thị xã
- Các Huyện ủy, Thị ủy
- Lưu VT-TH.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
CHỦ TỊCH
Phan Thế Ruệ

QUY ĐỊNH (TẠM THỜI)

VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢKINH PHÍ CHO ĐÀO TẠO THẠC SỸ, TIẾN SỸ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG(Ban hành kèm theo định số: 1137/2000/ QĐ-UB ngày 11 tháng 08 năm 2000 củaUBND tỉnh Bắc Kạn)

I - Những quy định chung:

1- Đối tượng áp dụng:

Quy định này được áp dụng cho tấtcả cán bộ, công chức có trình độ đại học ở tất cả các ngành được cử đi đào tạoThạc sỹ, Tiến sỹ và tương đương, theo yêu cầu phát triển của ngành và nằm trongkế hoạch đào tạo chung của tỉnh.

2- Điều kiện áp dụng:

2.1- Các đối tượng được cử đi đàotạo Thạc sỹ, Tiến sỹ và tương đương thuộc diện quy hoạch Cán bộ được Ủy bannhân dân tỉnh quyết định cử đi học theo kế hoạch hàng năm.

2.2- Cán bộ, Công chức được cử điđào tạo phải có cam kết phục vụ lâu dài ở địa phương và phục tùng sự phân công củatỉnh. Những trường hợp không thực hiện đúng cam kết thì phải hoàn trả lại toànbộ kinh phí hỗ trợ, tiền lương và các khoản phụ cấp khác đã hưởng trong thời gianđào tạo.

2.3- Các Cán bộ đang học đúng vớiđối tượng nêu trên, cũng được hưởng trợ cấp kinh phí đào tạo theo quy định tạmthời này.

II - Quy định mức hỗ trợ tạm thời:

1- Quy định tạm thời mức kinh phíhỗ trợ cho cán bộ Đại học của các ngành được cử đi đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ vàtương đương trong thời gian đào tạo đến khi tốt nghiệp khoá đào tạo như sau:

1.1- Đào tạo Tiến sỹ và tươngđương:

- Nam: 12.000.000 đồng (Mười haitriệu đồng)

- Nữ: 13.000.000 đồng (Mười ba triệu đồng)

1.2- Đào tạo Thạc sỹ và tươngđương:

- Nam: 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng)

- Nữ: 8.000.000 đồng (Tám triệuđồng)

2- Ngoài kinh phí hỗ trợ trên, cácchi phí phục vụ cho việc học tập cá nhân tự lo; các đối tượng đã áp dụng quyđịnh hỗ trợ tạm thời với mức nêu trên thôi không hưởng các chế độ được quy địnhtại quyết định số: 30/QĐ-UB ngày 11 tháng 3 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnhvà Quyết định số: 24/QĐ-TU ngày 21 tháng 10 năm 1998 của Ban thường vụ tỉnh ủy BắcKạn, công văn số: 31/CV-UB ngày 19 tháng 01 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

III - Nguồn kinh phí hỗ trợ:

Hàng năm ngân sách tỉnh dành một khoảntừ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng đến Ba trăm triệuđồng) từ nguồn tăng thu và kết dư ngân sách tỉnh để thực hiện chế độ hỗ trợ tạmthời cho các đối tượng được cử đi đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ và tương đương nóitrên.

IV – Tổ chức thực hiện:

- Giao cho Ban Tổ chức tỉnh ủy chủtrì, phối hợp với Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Sở Tài chính - Vật giá xác địnhđối tượng được hưởng chế độ kinh phí hỗ trợ để chi trả hàng năm.

- Các Sở, Ban, Ngành trong tỉnhcăn cứ nhu cầu đào tạo, quy hoạch Cán bộ và kế hoạch đào tạo chung của tỉnh,hàng năm xây dựng kế hoạch cử Cán bộ đi đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ và tương đươnggửi cơ quan thường trực (Ban Tổ chức tỉnh ủy). Trước mắt đối với các đối tượng đangđi học đủ các điều kiện và tiêu chuẩn như quy định, lập danh sách xong trước ngày30 tháng 8 năm 2000 trình tỉnh xem xét quyết định.

- Trong quá trình thực hiện có gìvướng mắc phản ánh về tỉnh để phối hợp thực hiện.