ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1137/QĐ-UBND

Đồng Hới, ngày 30 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUYPHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP, PHÒNG CHỐNGLỤT BÃO VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH BAN HÀNH TỪNGÀY 01/7/1989 ĐẾN NGÀY 30/6/2006 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hộiđồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

- Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chínhphủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp Tại Công văn số 185/STP-QLVB ngày 19 tháng 4 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục 111 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nôngnghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai do Ủyban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/6/2006 đãhết hiệu lực (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Thuỷ sản; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liênquan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Pháp chế -HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT-NCVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Công Thuật

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (QUYẾTĐỊNH, CHỈ THỊ) DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/07/1989 ĐẾN NGÀY30/6/2006 TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP, PHÒNG CHỐNG LỤTBÃO VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI HẾT HIỆU LỰC
(Kèm theo Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnhQuảng Bình)

TT

Tên loại, số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lục

Quyết định

1.

11/QĐ-UB

06/01/1990

Ban hành quyết định về bảo vệ và phát triển nguồn thuỷ sản

Đã được thay thế bởi Quyết định số 37/2005/QĐ-UBND ngày 28/7/2005

2.

492/QĐ-UB

10/6/1993

Giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện chương trình 327/CT năm 1993

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

3.

142/QĐ-UB

31/3/1994

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện chương trình 327 năm 1994

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

4.

143/QĐ-UB

31/3/1994

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch các dự án nông nghiệp thuỷ sản năm 1994 không thuộc đối tượng chương trình 327

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

5.

1032/QĐ-UB

03/12/1994

V/v điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 1994 các dự án định canh định cư độc lập thuộc chương trình 327/CT

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

6.

136/QĐ-UB

13/3/1995

Giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện chương trình 327 năm 1995

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

7.

197/QĐ-UB

06/3/1996

Giao chỉ tiêu kế hoạch các dự án định canh, định cư độc lập năm 1996 và sự nghiệp kiểm lâm

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

8.

251/QĐ-UB

23/3/1996

Giao kế hoạch năm 1996 chương trình 327/CT

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

9.

634/QĐ-UB

22/6/1996

Giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện chương trình 773 năm 1996

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

10.

1222/QĐ-UB

08/11/1996

V/v điều chỉnh kế hoạch năm 1996 các dự án định canh, định cư, giao ban dân tộc và miền núi tỉnh

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

11.

162/QĐ-UB

06/3/1997

V/v giao chỉ tiêu các dự án định canh, định cư và sự nghiệp kiểm lâm năm 1997

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

12.

429/QĐ-UB

03/5/1997

V/v triển khai thực hiện nhân giống lúa OMCS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí cho địa phương trong vụ Hè Thu năm 1997

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

13.

1378/QĐ-UB

05/11/1997

V/v ban hành quy định một số chế độ để khuyến khích trồng mía nguyên liệu

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

14.

1526/QĐ-UB

02/12/1997

V/v phê duyệt địa danh, diện tích và sản lượng gỗ khai thác năm 1998

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

15.

1556/QĐ-UB

08/12/1997

V/v điều chỉnh kế hoạch Chương trình 773 năm 1997

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

16.

1657/QĐ-UB

25/12/1997

V/v giao chỉ tiêu, kế hoạch di dân thuộc Chương trình 773/TTg đợt 3 năm 1997

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

17.

331/QĐ-UB

09/3/2000

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch khai thác gỗ năm 2000

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

18.

613/QĐ-UB

28/4/2000

V/v ban hành quy định tạm thời về cơ chế thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương

Đã được thay thế bởi QĐ số 60/2003/QĐ-UB ngày 10/11/2003

19.

2066/QĐ-UB

25/9/2000

V/v ban hành phương án tổ chức quản lý, bảo vệ rừng trên tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua Quảng Bình trong thời gian đang thi công

Vì công trình đã hoàn thành, không còn đối tượng điều chỉnh

20.

335/QĐ-UB

01/3/2001

V/v giao chỉ tiêu khai thác gỗ rừng tự nhiên và khai thác, thu mua song mây năm 2001

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

21.

2999/QĐ-UB

02/11/2001

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch trồng mới cao su (đợt I) năm 2002

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

22.

41/2001/QĐ-UB

13/12/2001

V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Thủy sản tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2001 - 2005

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

23.

42/2001/QĐ-UB

13/12/2001

V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2001 - 2005

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

24.

50/2003/QĐ-UB

23/9/2003

V/v ban hành quy định khai thác gỗ rừng tự nhiên làm nhà ở cho đồng bào dân tộc ít người

Vì đã có Công văn số 127/UB ngày 05/02/2004 của UBND tỉnh V/v tạm dừng thực hiện Quyết định số 50/2003/Đ-UB ngày 23/9/2003

25.

03/CT-UB

26/7/1989

Về công tác phòng chống lụt bão năm 1989

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

26.

04/CT-UB

29/7/1989

V/v tăng cường thu mua các mặt hàng hải sản xuất khẩu

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

27.

15/CT-UB

21/9/1989

V/v quản lý thu mua mây xuất khẩu

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 38/CT-UB ngày 31/10/1991

28.

11/CT-UB

26/3/1990

V/v phòng chống cháy rừng

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 11/CT-UB ngày 21/3/1991

29.

13/CT-UB

02/4/1990

V/v tăng cường công tác chỉ đạo đánh bắt thuỷ sản vụ năm năm 1990

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

30.

14/CT-UB

04/4/1990

V/v phòng trừ sâu bệnh, phòng chống hạn các loại cây trồng vụ Đông Xuân

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31.

15/CT-UB

04/4/1990

V/v điều tra diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng vụ Đông Xuân 1989-1990

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

32.

33/CT /UB

06/7/1990

V/v tăng cường phòng chống bệnh trong mùa hè

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

33.

35/CT-UB

15/8/1990

V/v thực hiện chương trình phòng ngừa và giải quyết bệnh dại ở chó

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

34.

11/CT-UB

21/3/1991

V/v phòng chống cháy rừng và ngăn chặn đốt rừng làm nương rẫy

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 07/CT-UB ngày 07/3/1998

35.

12/CT-UB

04/4/1991

V/v điều tra diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng trong SXNN năm 1991

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

36.

23/CT-UB

24/6/1991

V/v phòng chống hạn, chống mặn vụ Hè Thu năm 1991

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

37.

29/CT-UB

03/8/1991

Về công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 1991

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

38.

30/CT-UB

05/8/1991

V/v tổ chức tiêm phòng dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Thu năm 1991

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

39.

34/CT-UB

20/9/1991

V/v tạm thời đình chỉ việc khai thác chế biến, mua bán gỗ nhóm 1, nhóm 2

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 45/CT-UB ngày19/11/1992

40.

38/CT-UB

31/10/1991

V/v tăng cường quản lý việc khai thác thu mua song mây xuất khẩu

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 18/CT-UB ngày 30/4/1993

41.

36/CT-UB

18/7/1992

Về công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 1992

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

42.

39/CT-UB

10/9/1992

V/v tổ chức công tác tiêm phòng dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Thu năm 1992

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

43.

45/CT-UB

19/11/1992

V/v cấm khai thác rễ cây de và chế biến lưu thông dầu de và khai thác lưu thông các loại gỗ quý

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 41/CT-UB ngày 10/12/1998

44.

50/CT-UB

15/12/1992

Về bệnh dịch sốt lỡ mồm long móng trâu bò

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 25/CT-UB ngày 21/5/1993

45.

10/CT-UB

10/3/1993

V/v quản lý thu mua hàng thuỷ sản xuất khẩu

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 31/2003/CT-UB ND ngày 31/8/2003

46.

15/CT-UB

12/4/1993

V/v điều tra diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng vụ Đông Xuân 1992-1993 và năm 1998

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

47.

25/CT-UB

21/5/1993

V/v thực hiện những biện pháp cấp bách để dập tắt dịch sốt lỡ mồm long móng trâu bò

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 24/CT-UB ngày 17/5/1995

48.

32/CT-UB

01/7/1993

Về công tác phòng chống bão và giảm nhẹ thiên tai năm 1993

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

49.

37/CT-UB

28/8/1993

V/v thu mua và chế biến song mây xuất khẩu

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 14/CT-UB ngày 08/4/1995

50.

03/CT-UB

02/4/1994

V/v triển khai thực hiện NĐ 64/CP của Chính phủ về giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp

Vì Nghị định 64/CP của Chính phủ đã hết hiệu lực thi hành, không còn đối tượng điều chỉnh

51.

05/CT-UB

23/4/1994

V/v phòng chống cháy rừng và ngăn chặn nạn đốt phá rừng làm rẫy

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 07/CT-UB ngày 07/3/1998

52.

07/CT-UB

03/5/1994

V/v tổng điều tra nông thôn và nông nghiệp năm 1994

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

53.

13/CT-UB

22/6/1994

Về công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 1994

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

54.

06/CT-UB

15/3/1995

V/v tập trung lực lượng nhanh chống diệt trừ nạn ốc bươu vàng

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

55.

14/CT-UB

08/4/1995

Tổ chức khai thác, chế biến lưu thông lâm sản xuất khẩu

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 34/2000/CT-UB ngày 30/8/2000

56.

18/CT-UB

11/4/1995

V/v phòng trừ bệnh đạo ôn, rầy nâu hại lúa

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

57.

21/CT-UB

24/4/1995

V/v triển khai những biện pháp cấp bách để phòng cháy, chữa cháy rừng

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 05/CT-UB ngày 18/3/1997

58.

24/CT-UB

17/5/1995

V/v triển khai các biện pháp cấp bách để bao vây dập tắt dịch bệnh lỡ mồm long móng trâu bò

Vì dịch bệnh lỡ mồm long móng trâu bò trên địa bàn tỉnh đã được dập tắt, không còn đối tượng điều chỉnh

59.

27/CT-UB

29/5/1995

V/v điều tra thực trạng thuỷ lợi cấp cơ sở năm 1994

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

60.

28/CT-UB

09/6/1995

V/v kiểm tra ngăn chặn và xữ lý vi phạm pháp luật đê điều, pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi

Vì văn bản dẫn chiếu trong văn bản đã hết hiệu lực

61.

29/CT-UB

09/6/1995

V/v công tác phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai năm 1995

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

62.

48/CT-UB

18/10/1995

V/v tăng cường chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ lụt

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 44/1999/CT-UB ngày14/11/1999

63.

56/CT-UB

20/12/1995

Về công tác trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

64.

25/CT-UB

12/6/1996

V/v tăng cường phòng chống bệnh dại trên địa bàn toàn tỉnh

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 09/CT-UB ngày 14/3/1998

65.

30/CT-UB

08/7/1996

Về công tác phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 1996

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

66.

40/CT-UB

03/9/1996

V/v tăng cường quản lý bảo vệ và phát triển động vật hoang dã

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 16/2001/CT-UB ngày 19/4/2001

67.

43/CT-UB

20/9/1996

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trong và sau lũ lụt, trong Đông Xuân 1996-1997

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

68.

51/CT-UB

30/11/1996

V/v chuẩn bị thực thi Dự án "Bảo tồn và Phát triển tài nguyên nông nghiệp Quảng Bình (Dự án IFAD)"

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

69.

55/CT-UB

14/12/1996

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống rét, bảo vệ tốt đàn trâu bò trong Đông Xuân 1996-1997

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

70.

05/CT-UB

18/3/1997

Về công tác phòng chống cháy rừng

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 13/2001/CT-UB ngày 03/4/2001

71.

10/CT-UB

07/5/1997

V/v thanh tra hoạt động ngành Điện lực và thực hiện các dự án đầu tư cho nông nghiệp nông thôn năm 1995-1996

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

72.

12/CT-UB

23/5/1997

Về công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 1997

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

73.

22/CT-UB

14/8/1997

V/v tổ chức công tác tiêm phòng dịch bệnh gia súc, gia cầm, vụ Thu năm 1997

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

74.

26/CT-UB

18/9/1997

V/v tăng cường thực hiện dự án mía đường

Vì đã hết Dự án, không còn đối tượng điều chỉnh

75.

36/CT-UB

12/12/1997

V/v tiếp tục chiến dịch trồng mía vụ Đông Xuân 1997-1998

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

76.

06/CT-UB

06/3/1998

V/v thực hiện các biện pháp cấp bách diệt trừ chuột, bảo vệ mùa màng.

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 09/2000/CT-UB ngày 16/3/2000

77.

07/CT-UB

07/3/1998

V/v Chủ động phòng, chống cháy rừng và ngăn chặn phá rừng làm nương rẫy.

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 04/2003/CT-UB ngày 23/01/2003

78.

15/CT-UB

24/4/1998

Về công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai.

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 20/1999/CT-UBngày 10/5/1999

79.

29/CT-UB

10/8/1998

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 1998-1999.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

80.

32/CT-UB

02/10/1998

V/v phát động phong trào sản xuất rau màu vụ Thu Đông năm 1998.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

81.

06/1999/CT-UB

27/02/1999

V/v phòng cháy, chữa cháy rừng và ngăn chặn nạn đốt phá rừng làm nương rẫy năm 1999.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

82.

10/1999/CT-UB

23/3/1999

V/v tăng cường công tác dịch bệnh cho gia súc, gia cầm vụ Xuân Hè năm 1999.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

83.

20/1999/CT-UB

10/5/1999

Về công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 1999

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

84.

27/1999/CT-UB

14/6/1999

V/v kiểm điểm xử lý việc sai phạm tại tiểu dự án cải tạo đàn bò CR 2561 VN QB.

Vì đã hoàn thành việc kiểm điểm và xử lý sai phạm, không còn đối tượng điều chỉnh

85.

28/1999/CT-UB

14/6/1999

V/v tổ chức giao nhận các dự án Chương trình 327 sang dự án trồng mới 5 triệu ha rừng của tỉnh.

Vì đã hoàn thành việc tổ chức giao nhận các dự án Chương trình 327 sang dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

86.

35/1999/CT-UB

08/8/1999

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 07/2001/CT-UB ngày 01/3/2001

87.

44/1999/CT-UB

14/11/1999

V/v một số công tác cấp bách khắc phục hậu quả bảo lụt.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

88.

45/1999/CT-UB

17/11/1999

V/v tăng cường chỉ đạo trồng mía nguyên liệu vụ Thu và Đông Xuân năm 1999-2000.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

89.

07/2000/CT-UB

09/3/2000

V/v phòng cháy, chữa cháy rừng và ngăn chặn nạn đốt rừng làm nương rẫy năm 2000.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

90.

09/2000/CT-UB

16/3/2000

V/v thực hiện một số biện pháp cấp bách diệt trừ chuột, bảo vệ mùa màng.

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 02/2001/CT-UB ngày 14/02/2001

91.

18/2000/CT-UB

22/5/2000

Về công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2000

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

92.

22/2000/CT-UB

08/6/2000

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trong mùa Hè thu năm 2000.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

93.

33/2000/CT-UB

30/8/2000

V/v đẩy mạnh trồng và chăm sóc mía nguyên liệu vụ Hè Thu năm 2000.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

94.

36/2000/CT-UB

02/10/2000

V/v phát động phong trào trồng cây trong toàn tỉnh.

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 36/2001/CT-UB ngày 13/12/2001

95.

02/2001/CT-UB

14/02/2001

V/v thực hiện một số biện pháp cấp bách diệt trừ chuột bảo vệ mùa màng.

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 35/2001/CT-UB ngày 06/12/2001

96.

07/2001/CT-UB

01/3/2001

V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm vụ Xuân Hè năm 2001.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

97.

13/2001/CT-UB

03/4/2001

V/v phòng cháy, chữa cháy rừng và ngăn chặn nạn đốt rừng làm nương rẫy năm 2001.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

98.

16/2001/CT-UB

19/4/2001

V/v tăng cường công tác kiểm tra và xử lý các vi phạm về quản lý, sử dụng động vật hoang dã.

Đã được thay thế bởi chỉ thị số 26/2003/CT-UB ngày23/7/2003

99.

22/2001/CT-UB

17/5/2001

Về công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2001.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

100.

28/2001/CT-UB

13/8/2001

V/v tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2001

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

101.

06/2002/CT-UB

01/3/2002

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho gia cầm, gia súc.

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 03/2003/CT-UB ngày 15/01/2003

102.

09/2002/CT-UB

08/3/2002

V/v phòng cháy, chữa cháy rừng và ngăn chặn nạn đốt rừng làm nương rẫy năm 2002.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

103.

10/2002/CT-UB

25/3/2002

V/v thực hiện một số biện pháp phòng trừ bệnh đạo ôn trên lúa Đông Xuân 2001 - 2002.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

104.

26/2002/CT-UB

03/7/2002

Về công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2002.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

105.

24/2003/CT-UB

7/7/2003

V/v công tác phòng chống lụt, bảo, giảm nhẹ thiên tai năm 2003

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

106.

01/2004/CT-UB

19/3/2004

V/v tổ chức phát động phong trào trồng cây tết Giáp Thân năm 2004

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

107.

06/2004/CT-UB

26/4/2004

Về một số biện pháp tăng cư­ờng quản lý nguồn nư­ớc phòng, chống hạn, bảo vệ sản xuất vụ Đông- Xuân, Hè - Thu năm 2004

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

108.

12/2004/CT-UB

29/3/2004

V/v tăng c­ường căc biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2004

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

109.

22/2004/CT-UB

19/7/2004

Về công tác chống lụt, bão và công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2004

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

110.

02/2005/CT-UB ND

14/01/2005

V/v tổ chức phát động phong trào trồng cây nhân dịp Tết Ất Dậu- năm 2005.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

111.

18/2005/CT-UB ND

19/5/2005

V/v Công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2005.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản