CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1138/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP VỐN BAN ĐẦU CHO QUỸ HỖ TRỢ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 163/2004/QĐ-TTg về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cấp vốn ban đầu cho Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động 15 tỷ đồng (mười lăm tỷ đồng), từ các nguồn sau:

1. Từ số dư của nguồn kinh phí do Iraq đền bù cho người lao động 3,5 tỷ đồng.

2. ứng trước dự toán ngân sách nhà nước năm 2005 là 11,5 tỷ đồng.

Bộ Tài chính có trách nhiệm cấp đủ vốn ban đầu này cho Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng Quỹ này theo đúng quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ,
- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội,
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương,
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Học viện Hành chính quốc gia,
- Công báo,
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc,
- Lưu: KTTH (5b), VT.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải