THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1138/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THAY VÀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUỐC GIA GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NHÂNLỰC NHIỆM KỲ 2011 - 2015

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một s điều củaLuật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc banhành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồngQuốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011 - 2015; Quyết định số 277/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sungthành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011 -2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thayvà bổ sung thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệmkỳ 2011 - 2015 sau đây:

1. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng BộTài chính, Ủy viên Hội đồng (thay ông Vương Đình Huệ, nguyên Bộ trưởng Bộ Tàichính, thôi làm Ủy viên Hội đồng do đã chuyển công tác khác).

2. Ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủnhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Hội đồng (thay ông Nguyễn Hữu Vũ, Phó Chủnhiệm Văn phòng Chính phủ, thôi làm Ủy viên kiêm Tổng Thư kýHội đồng, do điều chỉnh phân công công tác của Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ).

3. Ông Đặng Xuân Hoan, Trợ lý Phó Thủtướng kiêm nhiệm làm Tổng Thư ký Hội đồng.

4. Ông Phùng Xuân Nhạ, Giám đốc Đạihọc Quốc gia Hà Nội, Ủy viên Hội đng (thay ông Mai TrọngNhuận, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, thôi làmỦy viên Hội đồng do đã chuyển công tác khác).

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. CácBộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủtịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương, Thủ trưởng các cơ quan, tchức và các thành viênnêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- V
ăn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
-
Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
-
Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính QG;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên nêu tại Điều 1;
- VPCP
, BTCN, các PCN, Trợ Iý TTgCP, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG QUỐC GIAGIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NHIỆM KỲ 2011 - 2015(Ban hành kèm theo Quyết định số 11 38/QĐ-TTg ngày 16/7/2013 ca Thủ tướng Chính phủ)

1. Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướngChính phủ, Chủ tịch;

2. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủtướng Chính phủ, Phó Chủ tịch;

3. Ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo, Ủy viên Thường trực;

4. Ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủnhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên;

5. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng BộTài chính, Ủy viên;

6. Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng BộKế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng BộNội vụ, Ủy viên;

8. Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởngBộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoahọc và Công nghệ, Ủy viên;

10. Ông Châu Văn Minh, Chủ tịch ViệnHàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ủy viên;

11. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịchViện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ủy viên;

12. Ông Nguyễn Mạnh Cầm, Chủ tịch HộiKhuyến học Việt Nam, Ủy viên;

13. Ông Đinh Quang Báo, Giáo sư, Tiếnsĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Ủy viên;

14. Ông Nguyễn Minh Đường, Giáo sư,Tiến sĩ khoa học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Ủy viên;

15. Ông Nguyễn Trọng Giảng, Hiệutrưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Ủy viên;

16. Ông Phùng Xuân Nhạ, Giám đốc Đạihọc Quốc gia Hà Nội, Ủy viên;

17. Ông PhanThanh Bình, Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên;

18. Ông Đặng Xuân Hoan, Trợ lý PhóThủ tướng kiêm nhiệm làm Tổng Thư ký Hội đồng.