ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1139/QĐ-UBND

An Giang, ngày 04 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀNCHO TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KÝ CÁC VĂN BẢN LIÊNQUAN TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND TỈNH TRONG CÁCKHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khukinh tế;

Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghịđịnh số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ về việc Quy địnhvề đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệmôi trường;

Căn cứThông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môitrường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giátác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định về lập, thẩmđịnh, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trườngchi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

Căn cứ Quyếtđịnh số 10/2010/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 tháng 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh AnGiangBan hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trườngtại tờ trình số 64/TTr-STNMT ngày 20 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Trưởng Ban Quản lýKhu kinh tế tổ chức thực hiện và ký các văn bản liên quan trong lĩnh vực môitrường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh trong các khu công nghiệp và khu kinh tếgồm các nội dung sau:

1.Công tác thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường:

a) Tổ chứcthẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầutư trong các khu công nghiệp và khu kinh tếdo Ban Quản lý khu kinh tếtrực tiếp quản lý thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Tổ chức kiểm tra và cấp Giấy xác nhận việc đãthực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vậnhành của dự án.

c) Xem xét, quyết định những thay đổi so với nộidung báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môitrường.

2. Công tácthẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết:

a) Tổ chức kiểm tra và phê duyệt Đề án bảo vệmôi trường chi tiết của các cơ sở trong các khu công nghiệp và khu kinh tếdoBan Quản lý khu kinh tế trực tiếp quản lý thuộc thẩm quyền quyết định của Ủyban nhân dân tỉnh.

b) Tổ chức kiểm tra và cấp Giấy xác nhận hoànthành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết của các cơ sở trong cáckhu công nghiệp và khu kinh tếdo Ban Quản lý khu kinh tế trực tiếp quảnlý.

c) Xem xét, quyết định những thay đổi so với nộidung đề án và yêu cầu của Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Điều 2. Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cótrách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Điều 1 của Quyết định nàytheo đúng quy định pháp luật; định kỳ tháng, quý, năm gửi báo cáo tình hìnhthực hiện ủy quyền về UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổnghợp).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký và thay thế Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2010 củaUBND tỉnh An Giang về việc ủy quyền cho Ban Quản lý khu kinh tế tổ chức thẩmđịnh và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư trongcác khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan,Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c);
- Chủ tịch và PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở ngành: TN&MT, BQL KKT;
- UBND huyện, thị, thành phố;
- Trung tâm Công báo tin học;
- Phòng: KT, NC, ĐTXD, TH, VHXH;
- Lưu: HCTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng