ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 114/2007/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 08 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP BỆNH VIỆN QUẬN 5 TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂNDÂN QUẬN 5

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 04 năm 2005 củaBộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củacơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước về y tế ở địa phương;
Căn cứ Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 09 năm 1997 của Bộ trưởngBộ Y tế về việc ban hành Quy chế Bệnh viện;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 5 tại Tờ trình số 1886/TTr-UBND ngày16 tháng 07 năm 2007; của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 4375/SYT-TCCB ngày26 tháng 07 năm 2007 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 548/TTr-SNV ngày02 tháng 08 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Bệnh viện quận 5 trựcthuộc Ủy ban nhân dân quận 5 trên cơ sở sắp xếp lại Trung tâm Y tế quận 5. Bệnhviện quận 5 là đơn vị sự nghiệp y tế, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, đượccấp kinh phí hoạt động và mở tài khoản ở Kho bạc Nhà nước theo quy định. Trụ sởchính đặt tại số 644 đường Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5.

Bệnh viện quận5 chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân quận 5 và hướng dẫn vềchuyên môn, kỹ thuật của Sở Y tế.

Điều 2.Chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện quận 5

1. Cấp cứu -Khám bệnh - Chữa bệnh:

a) Tiếp nhận tấtcả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc từ các cơ sở y tế chuyển đến đểcấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú hoặc ngoại trú;

b) Tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định của Nhànước;

c) Có tráchnhiệm giải quyết toàn bộ bệnh thông thường về nội khoa và các trường hợp cấpcứu về ngoại khoa;

d) Tổ chức giámđịnh sức khỏe khi có yêu cầu;

đ) Tổ chức chuyểnngười bệnh lên tuyến trên khi vượt quá khả năng của Bệnh viện.

2. Đào tạo cánbộ y tế:

a) Bệnh viện làcơ sở thực hành cho các trường, lớp trung học y tế;

b) Tổ chức đàotạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và cơ sở y tế tuyến dưới để nângcao trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý chăm sóc sức khỏe ban đầu.

3. Nghiên cứukhoa học về y học:

a) Tổ chức tổngkết, đánh giá các đề tài và chương trình về chăm sóc sức khỏe ban đầu;

b) Tham giacác công trình nghiên cứu về y tế cộng đồng và dịch tễ học trong công tác chămsóc sức khỏe ban đầu;

c) Nghiên cứuáp dụng y học cổ truyền và phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

4. Chỉ đạo tuyếndưới về chuyên môn, kỹ thuật:

a) Lập kế hoạch và chỉ đạo y tế cơ sở thực hiện các phác đồ chẩn đoán vàđiều trị;

b) Tổ chức chỉđạo các phường thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và thực hiện cácchương trình y tế ở địa phương.

5. Phòng bệnh:

a) Phối hợp vớicác cơ sở y tế dự phòng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch;

b) Tuyên truyền,giáo dục sức khỏe cho cộng đồng.

6. Hợp tác quốctế:

Tham gia cácchương trình hợp tác với các tổ chức và cá nhân ngoài nước theo quy định của Nhànước.

7. Quản lý kinhtế y tế:

a) Có kế hoạchsử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn kinh phí;

b) Tạo thêmnguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, bảo hiểm y tế, đầu tư nước ngoàivà các tổ chức kinh tế;

c) Thực hiện nghiêmchỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách của Bệnh viện.

Điều 3. Tổchức bộ máy của Bệnh viện quận 5

1. Bệnh viện quận5 do Giám đốc phụ trách, có từ hai đến ba Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc.

Giám đốc, PhóGiám đốc Bệnh viện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 5 bổ nhiệm theo đề nghị củaTrưởng Phòng Nội vụ quận.

Giám đốc Bệnhviện quận 5 quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó các khoa, phòng trực thuộc Bệnhviện.

2. Các phòngchức năng:

a) Phòng Tổ chức- Hành chính quản trị;

b) Phòng Kế hoạchtổng hợp và Vật tư - Thiết bị y tế;

c) Phòng Tàichính - Kế toán.

3. Các khoa:

a) Khoa Khámbệnh;

b) Khoa Hồi sứccấp cứu;

c) Khoa Nội tổnghợp;

d) Khoa Ngoạitổng hợp;

đ) Khoa Phụ sản- Nhi;

e) Liên Chuyênkhoa Tai - Mũi - Họng, Răng - Hàm - Mặt, Mắt;

g) Khoa Phẫu thuật- Gây mê hồi sức;

h) Khoa Chẩn đoánhình ảnh;

i) Khoa Xétnghiệm;

k) Khoa Đôngy;

l) Khoa Dược.

Điều 4. Về biên chế của Bệnh viện quận 5 doỦy ban nhân dân quận 5 bố trí trên cơ sở chỉ tiêu biên chế sự nghiệp y tế do Ủyban nhân dân thành phố giao hàng năm.

Căn cứ Quyết địnhnày và Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng BộY tế về việc ban hành Quy chế Bệnh viện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 5 chỉ đạoviệc xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận 5 phùhợp với tình hình cụ thể tại địa phương.

Điều 5.Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 1085/QĐ-UB-VX ngày 14 tháng 7 năm1993 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho phép thành lập Trung tâm Y tế trựcthuộc Ủy ban nhân dân quận 5.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giámđốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quancó liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 5, Giám đốc Trung tâm Y tế quận 5và Giám đốc Bệnh viện quận 5 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà