HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 114

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNHPHỦ SỐ 114 NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 1979 VỀ VIỆC XỬ LÝ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CỦA CHẾ ĐỘCŨ Ở MIỀN NAM

Hệ thống Ngân hàng dưới chế độ Mỹngụy ở niềm Nam là công cụ của chủ nghĩa thực dân kiểu mới, của bè lũ tay saivà của giai cấp tư sản phục vụ chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, lũng đoạn nềnkinh tế miền Nam nước ta, là công cụ để bóc lột, làm giàu trên xương máu củanhân dân ta.

Từ đầu năm 1975, trước nguy cơ sụpđổ của đế quốc Mỹ - ngụy, bọn tư sản Ngân hàng đã ra sức rút vốn Ngân hàng phụcvụ chính sách di tản, vơ vét tiền của ở Ngân hàng, để chạy ra nước ngoài, do đócác Ngân hàng này đều ở trong tình trạng nợ nhiều hơn có, thậm chí có Ngân hànggần như phá sản hoàn toàn.

Sau khi miền Nam hoàn toàn giảiphóng, để phát huy tác dụng của Ngân hàng Nhà nước góp phần ổn định tình hình,phục vụ sản xuất, giải quyết khó khăn về đời sống của nhân dân, đồng thời chấmdứt hoạt động của Ngân hàng và tổ chức tín dụng tư nhân, giao cho Ngân hàng quốcgia Việt Nam tổ chức việc thanh lý tài sản của các Ngân hàng và tổ chức tín dụngtư nhân.

Để kiểm tra lại toàn bộ việcthanh toán và thanh lý các Ngân hàng dưới chế độ cũ, nghiên cứu và đề nghị vớiChính phủ các chính sách, chủ trương, biện pháp nhằm kết thúc hoạt động của cácNgân hàng ấy, ngày 20/5/1979 Thường vụ Hội đồng Chính phủ đã quyết định thành lậpBan chỉ đạo xử lý các Ngân hàng của chế độ cũ gồm đại diện của Bộ Tài chính,Ngân hàng Nhà nước, Bộ Nội vụ và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao...

Sau hơn một năm làm việc, Ban chỉđạo xử lý các Ngân hàng của chế độ cũ đã báo cáo tình hình và kết quả kiểm tralại việc thanh toán và thanh lý đã tiến hành từ ngày 30/4/1975.

Sau khi nghe báo cáo của Ban chỉđạo xử lý các Ngân hàng của chế độ cũ và nghe các ngành có trách nhiệm phát biểuý kiến, Hội đồng Chính phủ quyết định:

1. Quốc hữu hoátoàn bộ hệ thống Ngân hàng của chế độ cũ; tất cả tài sản của hệ thống Ngân hàngcũ là tài sản của Ngân hàng Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ tài chính vàNgân hàng Nhà nước có trách nhiẹm kiểm ke toàn bộ tài sản, kiểm tra lại sổsách, xác định rõ tài sản được quốc hữu hoá, trình Chính phủ biện pháp quản lývà sử dụng.

Đối với các Ngân hàng nước ngoàivề nguyên tắc, cũng phải quốc hữu hoá; sau này tuỳ theo mối quan hệ chính trị,kinh tế, văn hoá... giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với từng nước sẽ giảiquyết cụ thể việc có bồi thường hoặc không bồi thường số tài sản cũ của các Ngânhàng đó.

2. Đối với cáckhoản mà khách hàng nợ các Ngân hàng cũ thì người vay phải trả đủ vốn và lãi.Khách nợ ở nơi nào thì Ngân hàng nơi ấy thu nợ.

Để chiếu cố những người có côngvới cách mạng, những người thuộc thành phần nhân dân lao động (trừ những ngườilàm tay sai cho địch, chống phá cách mạng), đời sống hiện nay có khó khăn, Nhànước xét tặng giảm hoặc miễn nợ. Việc giảm nợ, miễn nợ do cơ quan Ngân hàng Nhànước cấp huyện, quận phối hợp với cơ quan tài chính cung cấp xét và đề nghị Uỷban nhân dân cấp huyện, quận quyết định.

Nếu bên vay là xí nghiệp hoặcCông ty nay đã trở thành xí nghiệp công tư hợp doanh thì khoản nợ Ngân hàng cũcoi như vốn Nhà nước đầu tư; nếu đã trở thành xí nghiệp quốc doanh thì khoản nợNgân hàng cũ coi như vốn Nhà nước cấp.

3. Đối với cácloại tiền gửi Ngân hàng, bao gồm tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn (ký thác địnhkỳ, hoạt kỳ) và tiền gửi tiết kiệm ở tất cả các Ngân hàng cũ (kể cả Ngân hàngcông), từ nay đình chỉ việc chi trả.

Để chiếu cố những người có côngvới cách mạng, những người thuộc thành phần nhân dân lao động (trừ những ngườilàm tay sai cho địch, chống phá cách mạng), nếu có tiền gửi tiết kiệm và chúngđược chi trả trong các đợt thanh lý trước đây, Nhà nước xét cho rút bằng tiền mặthoặc chuyển thành tiền gửi tiết kiệm một khoản tiền nhiều nhất không quá 500 đồng.Cơ quan Ngân hàng Nhà nước cấp huyện, quận phối hợp với cơ quan tài chính cùngcấp xét và đề nghị Uỷ ban nhân dana huyện, quận quyết định những trường hợp cầnđược chiếu cố.

Đối với các trường hợp khác, nếuxét cần có sự chiếu cố đặc biệt thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc thành phốxét và quyết định với sự thoả thuận của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước.

4. Đối với tàisản gửi trong các tủ sắt Ngân hàng cũ của bọn tư sản mại bản, tư sản gian thương,bọn cầm đầu các đảng phái phản động, bọn ngụy quân, ngụy quyền có nhiều tội ác,của những người chạy ra nước ngoài, của kiều dân các nước đến nay vẫn chưa cóquan hệ ngoại giao với nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì tịch thutoàn bộ.

Đối với tài sản của các đối tượngkhác gửi trong các tủ sắt Ngân hàng cũ thì xử lý như sau:

- Nếu là hàng quốc cấm, các loạingoại tệ, các loại chứng từ có giá trị bằng ngoại tệ không kê khai... thì tịchthu.

- Nếu là vàng, bạc, bạch kim,kim cương thì áp dụng chính sách thống nhất quản lý theo các thể lệ hiện hành củaNhà nước.

- Nếu là hàng hoá hoặc vật dụngkhác như đồng hồ, bút máy, đồ quý chạm trổ v.v... có số lượng lớn, giá trị caothuộc vốn kinh doanh sản xuất thì tuỳ đối tượng mà tịch thu, trưng thu hay mua lại.Nếu số lượng ít, dùng rồi, có tính chất đồ dùng cá nhân hay vật kỷ niệm thì cóthể cho lấy về.

- Nếu là giấy tờ sổ sách thìgiao cho Bộ Nội vụ khai thác và quản lý. Đối với các loại giấy tờ thông thườngnhư giấy tờ hộ tịch, giấy chứng nhận sở hữu nhà đất, chứng từ kế toán... nếungười thuê tư yêu cầu thì có thể cho nhận phóng ảnh nếu xét cần thiét.

Việc xử lý cụ thể các tài sản củanhững người không thuộc đối tượng phải tịch thu toàn bộ, hiện còn gửi trong tủsắt Ngân hàng cũ do các cơ quan tài chính, Ngân hàng và công an phối hợp xemxét và đề nghị, Uỷ ban nhân dân thành phố hoặc tỉnh ra văn bản quyết định.

5. Đối với hàngthế chấp, tín chấp do các chủ hàng tư nhân đã lấy ra, Ngân hàng Nhà nước phối hợpvới các cơ quan tài chính và công an xem xét việc sử dụng và thanh toán nợ Ngânhàng, thu hồi số nợ còn thiếu, xử lý theo pháp luật các vụ sử dụng hàng trái vớichủ trương, chính sách của Nhà nước; trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì truy tốtrước Toà án.

Trường hợp người vay đã dùng đất,nhà cửa để thế chấp khi vay nợ Ngân hàng cũ, thì xử lý theo chính sách cải tạoxã hội chủ nghĩa. Cơ quan Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố có trách nhiệm phốihợp với Ban cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh tỉnh, thành phố để xử lýcác trường hợp này.

Các xí nghiệp, cơ quan Nhà nước,các đơn vị lực lượng vũ trang và công an nhân dân ở miền Nam có trách nhiệm báocáo cụ thể tình hình tài sản, vật tư, hàng hoá đã tiếp nhận từ ngày miền Nam đượcgiải phóng hoàn toàn đến nay, bao gồm cả tài sản, vật tư hàng hoá được rút ra từcác kho thế chấp, tín chấp. Mặt khác phải báo cáo rõ các khoản nợ ở Ngân hàngcũ.

Bộ Tài chính phối hợp với Ngânhàng Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể việc kiểm tra tài sản và tìnhhình nợ nói trên.

6. Đối với nhữngvụ vi phạm nghiêm trọng chính sách, chủ trương của Nhà nước, lợi dụng, tham ôxâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa trong việc chi trả tiền gửi, thu nợ Ngân hàngcũ, xử lý tài sản gửi trong các tủ sắt Ngân hàng cũ, sử dụng hàng thế chấp, tínchấp phải được xác minh và xử lý thích đáng. Trường hợp vi phạm nghiêm trọngthì truy tố trước Toà án.

7. Đối với công nhân, viên chứccủa hệ thống Ngân hàng cũ, Ngân hàng Nhà nước căn cứ vào chính sách đối vớicông nhân, viên chức trong bộ máy ngụy quyền cũ mà tuyển dụng vào bộ máy Nhà nướcnhưng người có đủ điều kiện về chính trị và nghiệp vụ, sắp xếp công việc thíchhợp theo yêu cầu công tác.

**

*

Ban chỉ đạo xử lý các Ngân hàngcũ, đồng chí Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngangBộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố từBình Trị Thiên trở vào có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

T/M HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K/T THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng