BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC RÚT SỐ ĐĂNG KÝ CỦA THUỐC
-------------------------
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;
Căn cứ quy chế đăng ký thuốc ban hành kèm theo quyết định số 3121/2001/QĐ-BYT ngày 18/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế;
Căn cứ công văn số 2520/QLD-CL ngày 18/3/2010 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc có phần không đúng với hồ sơ đăng ký thuốc (thuốc đông dược chứa tân dược – Betamethason) đối với thuốc nước Hạnh đức khu phong tê thấp thủy, SĐK: V1116-H12-10 do cơ sở sản xuất thuốc Y học cố truyền Hinh Hòa sản xuất
Theo đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc – Cục Quản lý Dược,

>> Xem thêm:  Giải quyết tranh chấp đất đai với chủ đất liền kề ? Cách xử lý tranh chấp đất đai ngoài bìa đỏ ?

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Rút số đăng ký của thuốc sau ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành trên thị trường Việt Nam:
Hạnh đức khu phong tê thấp thủy, SĐK: V1116-H12-10
Do cơ sở sản xuất thuốc Y học cổ truyền Hinh Hòa (địa chỉ: 123/33 Bình Tây, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh – Sản xuất tại A6/29A ấp 1, xã Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh) sản xuất và đăng ký.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Giám đốc cơ sở có thuốc nói tại Điều 1, Giám đốc Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị kinh doanh thuốc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- TS. Nguyễn Quốc Triệu-BT (để báo cáo);
- TS. Cao Minh Quang-TT (để báo cáo);
- Thanh tra Bộ Y tế
- Vụ Pháp chế, Cục Quản lý khám, chữa bệnh-BYT;
- VKNTTW, VKNT Tp.HCM
- Các bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế
- Tổng công ty dược Việt Nam
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố
- Cơ sở có thuốc nói tại điều 1
- Cục Quân y – Bộ Quốc phòng
- Cục Y tế - Bộ Công an
- Cục y tế giao thông vận tải
- Lưu: VT, các phòng trong Cục QLD
CỤC TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

>> Xem thêm:  Tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai và giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo về đất đai