BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 114-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA ĐẢNG ỦY NGOÀI NƯỚC

-Căn cứ Điều lệ Đảng;

-Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bíthư khóa XI;

-Căn cứ tính chất hoạt động trong điều kiện đặc biệt của các tổ chức đảng ởngoài nước,

BAN BÍ THƯ QUYẾT ĐỊNH

Điều1. Vị trí, chức năng của Đảng ủy Ngoài nước

Đảngủy Ngoài nước là cấp ủy cấp trên trực tiếp của các tổ chức đảng ở ngoài nước vàĐảng bộ cơ quan Đảng ủy Ngoài nước, đặt trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quanTrung ương.

Đảngủy Ngoài nước có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý các tổ chức đảng, đảngviên thuộc đảng bộ và lãnh đạo công tác quần chúng ở ngoài nước; chủ trì phốihợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chủ trương vàgiải pháp lớn của Đảng về công tác đảng và công tác quần chúng ở ngoài nước.

Điều2. Nhiệm vụ của Đảng ủy Ngoài nước

1-Lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị,tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sáchcủa Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị đượcgiao.

2-Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý các tổ chức đảng và đảng viên thuộc đảng bộ thựchiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, xây dựng đảngbộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Thamgia ý kiến về nhân sự thuộc diện Trung ương quản lý có thời gian sinh hoạt đảngtại các tổ chức đảng ở ngoài nước và tham gia đóng góp ý kiến các nội dung liênquan đến công tác đảng và công tác quần chúng ở ngoài nước do các cơ quan chuẩnbị trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khi có yêu cầu).

3-Lãnh đạo tổ chức đảng và đảng viên thuộc đảng bộ làm tốt công tác giáo dục, vậnđộng tập hợp quần chúng, phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc,tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, hướng về Tổ quốc của người Việt Nam ởnước ngoài.

4-Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Khối cáccơ quan Trung ương các chủ trương và giải pháp lớn về công tác đảng, công tácquần chúng ở ngoài nước.

Điều3. Quyền hạn của Đảng ủy Ngoài nước

1-Thành lập, giải thể, chia tách, sáp nhập, kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc.

2-Chỉ định cấp ủy các tổ chức đảng ngoài nước không tổ chức đại hội được. Chỉđịnh bổ sung cấp ủy viên của cấp ủy đảng trực thuộc theo quy định. Chuẩn y chiủy, đảng ủy trực thuộc do đại hội bầu (ở những nơi tổ chức đại hội được). Chuẩny Ủy ban kiểm tra của các đảng ủy trực thuộc do cấp ủy bầu. Đề xuất Đảng ủyKhối các cơ quan Trung ương chỉ định, bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộNgoài nước theo quy định của Điều lệ Đảng. Đánh giá, xếp loại chất lượng tổchức đảng trực thuộc theo hướng dẫn của Trung ương.

3-Chuẩn y kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức; quyết định kếtnạp lại đảng viên sau khi Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ươngđồng ý bằng văn bản; ủy quyền cho đảng ủy trực thuộc kết nạp, khai trừ đảngviên theo quy định.

4-Phát thẻ đảng viên, quản lý thẻ đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên và danh sáchđảng viên ở trong nước và ngoài nước thuộc đảng bộ.

5-Chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên khi ra ngoài nước, tiếp nhận đảng viênở ngoài nước về. Trường hợp xét thấy cần thiết, Đảng ủy Ngoài nước được ủynhiệm cho cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi có đảng viênchuyển đi làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên ra ngoài nước theoHướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 05-01-2012 của Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đềcụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

6-Khen thưởng, kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên thuộc đảng bộ: Đảng ủy Ngoàinước lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua;xét, quyết định tặng và đề nghị cấp có thẩm quyền tặng các danh hiệu thi đua,các hình thức khen thưởng cho tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức cóthành tích xuất sắc theo quy định của Điều lệ Đảng và Luật Thi đua - Khenthưởng; đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Huy hiệu Đảng cho đảngviên của đảng bộ đủ tiêu chuẩn; xét, quyết định kỷ luật tổ chức đảng và đảngviên theo quy định của Điều lệ Đảng.

7-Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyếtđịnh của Đảng đối với các tổ chức đảng và đảng viên thuộc đảng bộ. Quyết địnhcử cán bộ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác của các cấp ủy và tổ chức đảngở ngoài nước.

8-Quản lý cán bộ cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Ngoài nước và cán bộchuyên trách công tác đảng ở ngoài nước theo quy định của Trung ương.

Quyếtđịnh cử cán bộ chuyên trách công tác đảng ở ngoài nước sau khi có chủ trương vàphê duyệt của Ban Bí thư đối với từng địa bàn cụ thể (những trường hợp cán bộthuộc diện Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý thì ra quyết định saukhi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương).

9- Tổchức thi tuyển, tuyển dụng cán bộ, công chức của cơ quan tham mưu giúp việc củaĐảng ủy theo chỉ tiêu biên chế được giao.

10-Chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc Đảng ủyNgoài nước được thực hiện theo quy định.

Điều4. Tổ chức bộ máy và chế độ sinh hoạt của Đảng ủy Ngoài nước

1-Đảng ủy Ngoài nước lập các cơ quan tham mưu giúp việc gồm: văn phòng, ban tổchức, ban tuyên giáo, ban công tác quần chúng và cơ quan Ủy ban kiểm tra đảngủy.

2-Biên chế cán bộ chuyên trách của Đảng ủy Ngoài nước (bao gồm cán bộ chuyêntrách công tác đảng cơ quan tham mưu, giúp việc và cán bộ chuyên trách công tácđảng ở ngoài nước): Ban Tổ chức Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Đảngủy Ngoài nước xác định biên chế cụ thể, giao Đảng ủy Ngoài nước thực hiện.

3-Đảng ủy Ngoài nước họp thường kỳ 3 tháng một lần (theo phương thức phù hợp),họp bất thường khi cần. Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước họp mỗi tháng một lần,họp bất thường khi cần.

Điều5.Thu, nộp đảng phí

Đảngphí của các tổ chức đảng và đảng viên ở ngoài nước, của Đảng bộ cơ quan Đảng ủyNgoài nước do Đảng ủy Ngoài nước thu và nộp về Văn phòng Trung ương Đảng theochế độ quản lý tài chính của Đảng.

Điều6. Chế độ thông tin của Đảng ủy Ngoài nước

Đảngủy Ngoài nước thực hiện chế độ thông tin, báo cáo với Trung ương và cấp ủy cấptrên theo quy định.

Đảngủy Ngoài nước là đầu mối thông tin của Trung ương, được cung cấp các thông tincần thiết cho lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảng, công tác quần chúng ở ngoàinước; được thực hiện chế độ điện mật (thông qua cơ yếu của Bộ Ngoại giao) đểbảo đảm lãnh đạo kịp thời, đúng định hướng chính trị đối với các cấp ủy đảng,đảng viên ở ngoài nước.

Điều7. Các mối quan hệ công tác của Đảng ủy Ngoài nước

1-Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương lãnh đạo Đảng ủy Ngoài nước hướng dẫn, kiểmtra, giám sát về công tác xây dựng Đảng, công tác quần chúng ở ngoài nước theoquy định.

2-Đảng ủy Ngoài nước chủ trì phối hợp với các ban đảng Trung ương, Ban cán sựđảng Bộ Ngoại giao, ban cán sự đảng, đảng đoàn các bộ, ngành, đoàn thể ở Trungương về những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng tổ chức đảng, quản lý đảngviên và lãnh đạo công tác quần chúng ở ngoài nước.

3-Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phốihợp với Đảng ủy Ngoài nước trong công tác quản lý đảng viên ở ngoài nước.

4-Đảng ủy Ngoài nước xây dựng quy chế làm việc và chủ trì việc xây dựng quy chếphối hợp công tác giữa Đảng ủy Ngoài nước với các ban đảng Trung ương, ban cánsự đảng, đảng đoàn các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương; với các tỉnh ủy, thànhủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều8. Điều khoản thi hành

-Quyết định này thay thế Quyết định số 109-QĐ/TW, ngày 23-11-2007 của Ban Bí thưkhóa X về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Đảng ủy Ngoài nước và cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

-Đảng ủy Ngoài nước, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy,các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, các cơ quan, tổ chức trựcthuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Các tỉnh ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Đảng ủy Ngoài nước,
- Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BAN BÍ THƯ
Lê Hồng Anh