ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 114/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤCHÀNH CHÍNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BAN DÂN TỘC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 củaChính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 củaChính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểmsoátthủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014của bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo vềtình hình, kết quả thựchiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định công bố 04 thủ tục hành chính mới thuộc thẩmquyền quản lý của Ban Dân tộc tnh(có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Ban Dân tộc, UBNDcác huyện, thị xã có trách nhiệm công bố công khai các thủ tục hành chính này tạitrụ sở cơ quan và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị. Triển khai thực hiệngiải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lụckèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng yban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sáchxã hội tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã có xã miền núi, vùng đồngbào dân tộc thiểu s và thủ trưởngcác cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC (Bộ Tư pháp);
- CT và các PCTUBND tnh;
- Các PCVP và CV: YT, TH;
- Lưu: VT, KNNV.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚIBAN HÀNH THUỘC PHẠM VI THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BAN DÂN TỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2015 củaChủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Phần I

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

TT

Tên thủ tc hành chính

Lĩnh vực

Thẩm quyền giải quyết

Cơ quan thực hiện

1

Thủ tục xác định đối tượng thụ hưởng Chương trình hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng theo Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 4 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

Dân tộc

UBND tỉnh

y ban nhân dân cấp xã

2

Thủ tục xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

Dân tộc

UBND tỉnh

y ban nhân dân cấp huyện

3

Thủ tục về bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số

Dân tộc

UBND tỉnh

y ban nhân dân cấp xã

4

Thủ tục vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 -2015 theo Quyết định 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Dân tộc

UBND huyện, thị xã

y ban nhân dân cấp xã

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 114/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính mới thuộc Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế