UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1142/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 15 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TÊN TUYẾN, NỐI DÀI LỘ TRÌNH, BỔ SUNGĐIỂM DỪNG ĐỖ TUYẾN XE BUÝT BẾN PHÀ CỔ CHIÊN ĐI BẾN XE TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứLuật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứLuật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứNghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định vềkinh doanh, điều kiện kinh doanh và việc cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằngxe ô tô;

Căn cứThông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giao thông vậntải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hoábằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Xét đềnghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1439/TTr-SGTVT ngày 05tháng 6 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tên tuyến, nối dài lộ trình, bổ sungđiểm dừng đỗ tuyến xe buýt bến phà Cổ Chiên đi bến xe Tiền Giang và ngược lạicụ thể như sau:

1. Têntuyến: Tuyến xe buýt cầu Cổ Chiên - bến xe Tiền Giang và ngược lại:

a) Chiềudài toàn tuyến: 52km;

b) Lộ trìnhđiều chỉnh: Cách dốc cầu Cổ Chiên 200m - đường dẫn vào cầu Cổ Chiên (ĐH.17) -quốc lộ 60 - cầu Hàm Luông - quốc lộ 60 (vòng xoay Phường 6) - đường Phường 6Bình Phú - đường Đoàn Hoàng Minh (vòng xoay chợ Ngã Năm qua cầu Nhà Thương) - đườngCách mạng tháng Tám - đường Nguyễn Đình Chiểu - đường Phan Ngọc Tòng - đường 3/2- đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Nguyễn Đình Chiểu - đại lộ Đồng Khởi - quốc lộ60 - ĐT.883 - quốc lộ 60 - cầu Rạch Miễu - quốc lộ 60 - đường Ấp Bắc - bến xeTiền Giang và ngược lại.

2. Thay đổiđiểm đỗ đầu tuyến và bổ sung các điểm dừng đón, trả khách như sau:

a) Điểm đỗđầu tuyến: Cách dốc cầu Cổ Chiên 200m.

b) Các điểmdừng đón khách bổ sung: Trên đường dẫn vào cầu Cổ Chiên (ĐH.17):

- Chùa ViênMinh:

+ Bên phải:Cách Chùa Viên Minh 30m hướng về cầu Cổ Chiên;

+ Bên trái:Cách Chùa Viên Minh 30m hướng về thị trấn Mỏ Cày Nam.

- Trườngtiểu học Tân Điền:

+ Bên phải:Cách Trường Tiểu học Tân Điền 30m hướng về cầu Cổ Chiên;

+ Bên trái:Cách Trường Tiểu học Tân Điền 30m hướng về thị trấn Mỏ Cày Nam.

- Trụ điệnsố 54:

+ Bên phải:Cách trụ điện số (54) 20m hướng về thị trấn Mỏ Cày Nam;

+ Bên trái:Cách trụ điện số (54) 20m hướng về cầu Cổ Chiên.

- Trụ điệnsố 64:

+ Bên phải:Cách trụ điện số (64) 20m hướng về thị trấn Mỏ Cày Nam;

+ Bên trái:Cách trụ điện số (64) 20m hướng về cầu Cổ Chiên.

3. Kinh phíđầu tư phương tiện, lắp đặt biển báo, nhà chờ tại các điểm dừng đón trả kháchnêu trên do Công ty TNHH một thành viên Xe buýt, Hợp tác xã vận tải thuỷ bộ MỏCày Nam tự đảm nhận.

Điều 2. Giao chủ đầu tư Công ty TNHH một thành viên Xebuýt, Hợp tác xã vận tải thuỷ bộ Mỏ Cày Nam tiến hành tổ chức lắp đặt các biểnbáo hiệu giao thông, xây dựng nhà chờ phù hợp quy định về đảm bảo trật tự antoàn giao thông và mỹ quan.

Giao tráchnhiệm cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải cùng phối hợp với Giám đốc Công antỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam chỉ đạo các lực lượng chức năngthường xuyên kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm để đảm bảo trậttự an toàn giao thông trên tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốcSở Giao thông vận tải, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện MỏCày Nam, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Giám đốc Công ty TNHH một thànhviên xe buýt, Giám đốc Hợp tác xã vận tải thuỷ bộ Mỏ Cày Nam chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này.

Quyết địnhnày bổ sung Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Uỷ ban nhândân tỉnh về việc điều chỉnh hành trình tuyến xe buýt bến phà Cổ Chiên đi bến xetỉnh Tiền Giang và ngược lại.

Quyết địnhnày có hiệu lực kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Lập