ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1142/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 08 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHSỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giámđốc Sở Y tế Phú Yên tại Tờ trình số 693/SYT-VP ngày 03 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được sửađổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các sở, ban,ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNHCHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ YÊN

(Ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 1142/QĐ-UBND ngày 08/7/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh PhúYên)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực Khám chữa bệnh

1

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện (trừ bệnh viện thuộc Bộ Y tế, bệnh viện tư nhân hoặc thuộc các Bộ khác)

2

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở giám định y khoa

3

Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

4

Thủ tục Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

5

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế xã

6

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, huyết áp

7

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

8

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

9

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà

10

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa

11

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chẩn đoán hình ảnh

12

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng xét nghiệm

13

Thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động đối với Nhà hộ sinh

14

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

15

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền

16

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔSUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH PHÚYÊN

1. Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnhviện (trừ bệnh viện thuộc Bộ Y tế, bệnh viện tư nhân hoặc thuộc các Bộ khác)

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định củapháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trảkết quả nằm trong văn phòng Sở Y tế (04 đường Tố Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháplý và nội dung hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Phiếu tiếpnhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì trong thời hạn10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồsơ phảicó văn bản thông báo cho người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề để hoànchỉnh hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến11h; Chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).

Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trảkết quả nằm trong Văn phòng Sở Y tế (04 đường Tố Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa)theo các bước sau:

- Nộp Phiếu tiếp nhận.

- Nộp lệ phí.

- Nhận kết quả: Giấy phép hoạt động đối với bệnhviện.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơquan hành chính nhà nước.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnhchữa bệnh;

- Bản sao có chứng thực quyết định thành lập bệnh viện;

- Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả người hành nghềvà danh sáchngười đăng ký hành nghề của bệnh viện;

- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế của bệnh viện;

- Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn ytế tại bệnhviệnnhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề;

- Tài liệu chứng minh bệnh viện đáp ứngđiều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vihoạt động chuyên môn;

- Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 90 ngày kể từngày nhận hồ sơ hợp pháp.

Đối tượng thực hiện thủtục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủtục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷquyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: PhòngNghiệp vụ Y-Sở Y tế.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động đốivới bệnh viện.

Phí vàlệ phí:

10.500.000đ phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép hoạt độngdo bị thu hồi quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Khám bệnh, chữa bệnh; khi thayđổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữabệnh; cấp giấy phép hoạt động khi thay đổi quy mô khoa phòng, giường bệnh, cơcấu tổ chức.

1.500.000đ phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động do bị mấthoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật Khám bệnh,chữa bệnh; cấp lại giấy phép hoạt động khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữabệnh.

4.300.000đ phí thẩm định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thayđổi phạm vi hoạt động chuyên môn, bổ sung danh mục chuyên môn kỹ thuật, thayđổi quy mô khoa phòng, giường bệnh, cơ cấu tổ chức.

350.000đ lệ phí cấp, cấp lại giấy phép hoạt động cho cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh.

(Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tàichính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêuchuẩn, điều kiện hành nghề dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trangthiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt độngđối với cơ sở khám, chữa bệnh)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấyphép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh-Phụ lục 13 (Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉhành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khámbệnh, chữa bệnh).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày23/11/2009.

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khámbệnh, chữa bệnh.

- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008của Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm địnhtiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế,phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phépxuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 củaBộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề vàcấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2. Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đốivới cơ sở giám định y khoa

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định củapháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trảkết quả nằm trong văn phòng Sở Y tế (04 đường Tố Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháplý và nội dung hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu tiếpnhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì trong thời hạn10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồsơ phảicó văn bản thông báo cho người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề để hoànchỉnh hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến11h; Chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).

Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trảkết quả nằm trong Văn phòng Sở Y tế (04 đường Tố Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa)theo các bước sau:

- Nộp Phiếu tiếp nhận.

- Nộp lệ phí.

- Nhận kết quả: Giấyphép hoạt động đốivới cơ sở giám định y khoa.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơquan hành chính nhà nước.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạtđộng đối với cơ sở giám định y khoa, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnhchữa bệnh;

- Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả người hành nghềvà danh sáchngười đăng ký hành nghề của cơ sở giám định y khoa;

- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế của cơ sở giám định ykhoa;

- Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn ytế tại cơsở giám định y khoa nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề;

- Tài liệu chứng minh cơ sở giám định ykhoa đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phùhợp với phạm vi hoạt động chuyên môn;

- Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 90 ngày kể từngày nhận hồ sơ hợp pháp.

Đối tượng thực hiện thủtục hành chính: Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủtục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷquyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: PhòngNghiệp vụ Y-Sở Y tế

d) Cơ quan phối hợp: Không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động đốivới cơ sở giám định ykhoa.

Phí vàlệ phí:

4.300.000đ phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép hoạt động dobị thu hồi quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Khám bệnh, chữa bệnh; khi thay đổihình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;cấp giấy phép hoạt động khi thay đổi quy mô khoa phòng, giường bệnh, cơ cấu tổchức.

1.500.000đ phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động do bị mấthoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật Khám bệnh,chữa bệnh; cấp lại giấy phép hoạt động khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữabệnh.

4.300.000đ phí thẩm định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thayđổi phạm vi hoạt động chuyên môn, bổ sung danh mục chuyên môn kỹ thuật, thayđổi quy mô khoa phòng, giường bệnh, cơ cấu tổ chức.

350.000đ lệ phí cấp, cấp lại giấy phép hoạt động cho cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh.

(Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tàichính Quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêuchuẩn, điều kiện hành nghề dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trangthiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt độngđối với cơ sở khám, chữa bệnh)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấyphép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh-phụ lục 13 (Thông tư số41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉhành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khámbệnh, chữa bệnh).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày23/11/2009.

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khámbệnh, chữa bệnh.

- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008của Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm địnhtiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế,phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phépxuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

-Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 củaBộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề vàcấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3. Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động đối vớicơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định củapháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trảkết quả nằm trong văn phòng Sở Y tế (04 đường Tố Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháplý và nội dung hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu tiếpnhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì trong thời hạn10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồsơ phảicó văn bản thông báo cho người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề để hoànchỉnh hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến11h; Chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).

Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trảkết quả nằm trong Văn phòng Sở Y tế (04 đường Tố Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa)theo các bước sau:

- Nộp Phiếu tiếp nhận.

- Nộp lệ phí.

- Nhận kết quả: Giấy phép hoạt động đối với cơsở khám bệnh, chữa bệnh.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơquan hành chính nhà nước.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phéphoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động do bịmất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi- phụ lục 18;

- Bản gốc giấy phép bị hư hỏng (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhậnhồ sơ hợp pháp.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷquyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: PhòngNghiệp vụ Y-Sở Y tế.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động đốivới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Phí và lệ phí:

5.700.000đ đối với phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh;4.300.000đ đối với phòng khám chuyên khoa, phòng chẩn trị y học cổ truyền,phòng chẩn đoán hình ảnh, phòng xét nghiệm, cơ sở dịch vụ y tế, các hình thứctổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác: phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép hoạtđộng do bị thu hồi quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật khám bệnh, chữa bệnh; khithay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữabệnh; cấp giấy phép hoạt động khi thay đổi quy mô khoa phòng, giường bệnh, cơcấu tổ chức.

1.500.000đ phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động do bị mấthoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật khámbệnh, chữa bệnh; cấp lại giấy phép hoạt động khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh,chữa bệnh.

4.300.000đ phí thẩm định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thayđổi phạm vi hoạt động chuyên môn, bổ sung danh mục chuyên môn kỹ thuật, thayđổi quy mô khoa phòng, giường bệnh, cơ cấu tổ chức.

350.000đ lệ phí cấp, cấp lại giấy phép hoạt động cho cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh.

(Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tàichính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêuchuẩn, điều kiện hành nghề dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trangthiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt độngđối với cơ sở khám, chữa bệnh)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lạigiấy phép hoạt động do bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi- phụ lục 18(Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấpchứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối vớicơ sở khám bệnh, chữa bệnh).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày23/11/2009.

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khámbệnh, chữa bệnh.

- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008của Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm địnhtiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế,phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phépxuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 củaBộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề vàcấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

4. Thủ tục Điều chỉnh giấy phép hoạtđộng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định củapháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trảkết quả nằm trong văn phòng Sở Y tế (04 đường Tố Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháplý và nội dung hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu tiếpnhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì trong thời hạn10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồsơ phảicó văn bản thông báo cho người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề để hoànchỉnh hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến11h; Chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).

Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trảkết quả nằm trong Văn phòng Sở Y tế (04 đường Tố Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa)theo các bước sau:

- Nộp Phiếu tiếp nhận.

- Nộp lệ phí.

- Nhận kết quả: Giấy phép hoạt động đối với cơsở khám bệnh, chữa bệnh.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơquan hành chính nhà nước.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phéphoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm:

- Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động;

- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế vàhồ sơ nhân sự tương ứng với quy mô hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn dự kiếnđiều chỉnh.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 90 ngày kể từ ngày nhậnhồ sơ hợp pháp.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷquyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: PhòngNghiệp vụ Y - Sở Y tế.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động đốivới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Phí và lệ phí:

5.700.000đ đối với phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh;4.300.000đ đối với phòng khám chuyên khoa, phòng chẩn trị y học cổ truyền,phòng chẩn đoán hình ảnh, phòng xét nghiệm, cơ sở dịch vụ y tế, các hình thứctổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác: Phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép hoạtđộng do bị thu hồi quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật khám bệnh, chữa bệnh; khithay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữabệnh; cấp giấy phép hoạt động khi thay đổi quy mô khoa phòng, giường bệnh, cơcấu tổ chức.

1.500.000đ Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động do bị mấthoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật khámbệnh, chữa bệnh; cấp lại giấy phép hoạt động khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh,chữa bệnh.

4.300.000đ Phí thẩm định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thayđổi phạm vi hoạt động chuyên môn, bổ sung danh mục chuyên môn kỹ thuật, thay đổiquy mô khoa phòng, giường bệnh, cơ cấu tổ chức.

350.000đ Lệ phí cấp, cấp lại giấy phép hoạt động cho cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh.

(Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tàichính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêuchuẩn, điều kiện hành nghề dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trangthiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt độngđối với cơ sở khám, chữa bệnh)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Đơn đề nghị điều chỉnhGiấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi quy mô, cơcấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữabệnh-Phụ lục 19 (theo Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởngBộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấyphép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày23/11/2009.

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khámbệnh, chữa bệnh.

- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008của Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm địnhtiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế,phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phépxuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 củaBộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề vàcấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

5. Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đốivới trạm xá, trạm y tế xã

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định củapháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trảkết quả nằm trong văn phòng Sở Y tế (04 đường Tố Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháplý và nội dung hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu tiếpnhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì trong thời hạn10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồsơ phảicó văn bản thông báo cho người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề để hoànchỉnh hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến11h; Chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).

Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trảkết quả nằm trong Văn phòng Sở Y tế (04 đường Tố Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa)theo các bước sau:

- Nộp Phiếu tiếp nhận.

- Nộp lệ phí.

- Nhận kết quả: giấy phép hoạt động đối với trạmxá, trạm y tế xã.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơquan hành chính nhà nước.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạtđộng đối với trạm xá, trạm y tế xã, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnhchữa bệnh;

- Bản sao (kèmtheo bản chính để đối chứng xong sẽ trả lại) chứng chỉ hành nghề của tất cả người hành nghềvà danh sáchngười đăng ký hành nghề của trạm xá, trạm y tế xã;

- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế của trạm xá, trạm y tếxã;

- Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn ytế tại trạmxá, trạm y tế xã nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề;

- Tài liệu chứng minh trạm xá, trạm y tếxã đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợpvới phạm vi hoạt động chuyên môn;

- Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 90 ngày kể từngày nhận hồ sơ hợp pháp.

Đối tượng thực hiện thủtục hành chính: Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủtục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷquyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: PhòngNghiệp vụ Y-Sở Y tế.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động đốivới trạm xá, trạm y tế xã.

Phí và lệ phí:

4.300.000đ Phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép hoạt động dobị thu hồi quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Khám bệnh, chữa bệnh; khi thay đổihình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;cấp giấy phép hoạt động khi thay đổi quy mô khoa phòng, giường bệnh, cơ cấu tổchức.

1.500.000đ Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động do bị mấthoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật Khám bệnh,chữa bệnh; cấp lại giấy phép hoạt động khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữabệnh.

4.300.000đ Phí thẩm định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thayđổi phạm vi hoạt động chuyên môn, bổ sung danh mục chuyên môn kỹ thuật, thayđổi quy mô khoa phòng, giường bệnh, cơ cấu tổ chức.

350.000đ Lệ phí cấp, cấp lại giấy phép hoạt động cho cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh.

(Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tàichính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêuchuẩn, điều kiện hành nghề dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiếtbị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối vớicơ sở khám, chữa bệnh)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấyphép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh-phụ lục 13 (Thông tư số41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉhành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khámbệnh, chữa bệnh).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày23/11/2009.

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khámbệnh, chữa bệnh.

- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008của Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm địnhtiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế,phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phépxuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 củaBộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề vàcấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

6. Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đốivới cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, huyết áp

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định củapháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trảkết quả nằm trong văn phòng Sở Y tế (04 đường Tố Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháplý và nội dung hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Phiếu tiếpnhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì trong thời hạn10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồsơ phảicó văn bản thông báo cho người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề để hoànchỉnh hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến11h; Chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).

Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trảkết quả nằm trong Văn phòng Sở Y tế (04 đường Tố Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa)theo các bước sau:

- Nộp Phiếu tiệp nhận.

- Nộp lệ phí.

- Nhận kết quả: Giấy phép hoạt động đối với cơsở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, huyết áp.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơquan hành chính nhà nước.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạtđộng đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ,huyết áp, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnhchữa bệnh-phụ lục 13.

- Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả người hành nghềvà danh sáchngười đăng ký hành nghề của cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệtđộ, huyết áp.

- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế của cơ sở dịch vụ tiêm(chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, huyết áp.

- Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn ytế tại cơsở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, huyết áp nhưng khôngthuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề.

- Tài liệu chứng minh cơ sở dịch vụ tiêm(chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, huyết áp đáp ứng điều kiện về cơ sởvật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyênmôn.

- Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 90 ngày kể từngày nhận hồ sơ hợp pháp.

Đối tượng thực hiện thủtục hành chính: Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủtục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷquyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: PhòngNghiệp vụ Y-Sở Y tế.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động đốivới cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, huyết áp.

Phí và lệ phí:

4.300.000đ phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép hoạt động dobị thu hồi quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật khám bệnh, chữa bệnh; khi thay đổihình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;cấp giấy phép hoạt động khi thay đổi quy mô khoa phòng, giường bệnh, cơ cấu tổchức.

1.500.000đ phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động do bị mấthoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật khámbệnh, chữa bệnh; cấp lại giấy phép hoạt động khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh,chữa bệnh.

4.300.000đ phí thẩm định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thayđổi phạm vi hoạt động chuyên môn, bổ sung danh mục chuyên môn kỹ thuật, thayđổi quy mô khoa phòng, giường bệnh, cơ cấu tổ chức.

350.000đ lệ phí cấp, cấp lại giấy phép hoạt động cho cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh.

(Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tàichính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêuchuẩn, điều kiện hành nghề dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trangthiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt độngđối với cơ sở khám, chữa bệnh)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấyphép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh-Phụ lục 13 (Thông tư số41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉhành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khámbệnh, chữa bệnh).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày23/11/2009.

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chínhphủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh,chữa bệnh.

- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008của Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm địnhtiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế,phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phépxuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 củaBộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề vàcấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

7. Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụlàm răng giả

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định củapháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trảkết quả nằm trong văn phòng Sở Y tế (04 đường Tố Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháplý và nội dung hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Phiếu tiếpnhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì trong thời hạn10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồsơ phảicó văn bản thông báo cho người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề để hoànchỉnh hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến11h; Chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).

Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trảkết quả nằm trong Văn phòng Sở Y tế (04 đường Tố Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa)theo các bước sau:

- Nộp Phiếu tiếp nhận.

- Nộp lệ phí.

- Nhận kết quả: Giấy phép hoạt động đối với cơsở dịch vụ làm răng giả.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơquan hành chính nhà nước.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạtđộng đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnhchữa bệnh;

- Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả người hành nghềvà danh sáchngười đăng ký hành nghề của cơ sở dịch vụ làm răng giả;

- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế của cơ sở dịch vụ làmrăng giả;

- Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn ytế tại cơsở dịch vụ làm răng giả nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hànhnghề;

- Tài liệu chứng minh cơ sở dịch vụ làmrăng giả đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sựphù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn;

- Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 90 ngày kể từngày nhận hồ sơ hợp pháp.

Đối tượng thực hiện thủtục hành chính: Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủtục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷquyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: PhòngNghiệp vụ Y-Sở Y tế.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động đốivới cơ sở dịch vụ làm răng giả.

Phí và lệ phí:

4.300.000đ phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép hoạt động dobị thu hồi quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật khám bệnh, chữa bệnh; khi thay đổihình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;cấp giấy phép hoạt động khi thay đổi quy mô khoa phòng, giường bệnh, cơ cấu tổchức

1.500.000đ phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động do bị mấthoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật khámbệnh, chữa bệnh; cấp lại giấy phép hoạt động khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh,chữa bệnh

4.300.000đ phí thẩm định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thayđổi phạm vi hoạt động chuyên môn, bổ sung danh mục chuyên môn kỹ thuật, thayđổi quy mô khoa phòng, giường bệnh, cơ cấu tổ chức.

350.000đ lệ phí cấp, cấp lại giấy phép hoạt động cho cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh.

(Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tàichính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêuchuẩn, điều kiện hành nghề dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trangthiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt độngđối với cơ sở khám, chữa bệnh)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấyphép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh-phụ lục 13 (Thông tư số41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉhành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khámbệnh, chữa bệnh).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày23/11/2009.

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khámbệnh, chữa bệnh.

- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008của Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm địnhtiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế,phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phépxuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 củaBộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề vàcấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

8. Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đốivới cơ sở dịch vụ kính thuốc

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định củapháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trảkết quả nằm trong văn phòng Sở Y tế (04 đường Tố Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháplý và nội dung hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Phiếu tiếpnhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì trong thời hạn10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồsơ phảicó văn bản thông báo cho người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề để hoànchỉnh hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến11h; Chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).

Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trảkết quả nằm trong Văn phòng Sở Y tế (04 đường Tố Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa)theo các bước sau:

- Nộp Phiếu biên nhận.

- Nộp lệ phí.

- Nhận kết quả: Giấy phép hoạt động đối với cơsở dịch vụ kính thuốc.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơquan hành chính nhà nước.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ đề nghị cấp Cấp giấy phéphoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnhchữa bệnh;

- Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả người hành nghềvà danh sáchngười đăng ký hành nghề của cơ sở dịch vụ kính thuốc;

- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế của cơ sở dịch vụ kínhthuốc;

- Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn ytế tại cơsở dịch vụ kính thuốc nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề;

- Tài liệu chứng minh cơ sở dịch vụ kínhthuốc đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phùhợp với phạm vi hoạt động chuyên môn;

- Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 90 ngày kể từngày nhận hồ sơ hợp pháp.

Đối tượng thực hiện thủtục hành chính: Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủtục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷquyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: PhòngNghiệp vụ Y-Sở Y tế

d) Cơ quan phối hợp: Không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động đốivới cơ sở dịch vụ kính thuốc.

Phí và lệ phí:

4.300.000đ Phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép hoạt động dobị thu hồi quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật khám bệnh, chữa bệnh; khi thay đổihình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;cấp giấy phép hoạt động khi thay đổi quy mô khoa phòng, giường bệnh, cơ cấu tổchức.

1.500.000đ Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động do bị mấthoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật khámbệnh, chữa bệnh; cấp lại giấy phép hoạt động khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh,chữa bệnh.

4.300.000đ Phí thẩm định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thayđổi phạm vi hoạt động chuyên môn, bổ sung danh mục chuyên môn kỹ thuật, thayđổi quy mô khoa phòng, giường bệnh, cơ cấu tổ chức.

350.000đ Lệ phí cấp, cấp lại giấy phép hoạt động cho cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh.

(Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tàichính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêuchuẩn, điều kiện hành nghề dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trangthiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt độngđối với cơ sở khám, chữa bệnh)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấyphép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh-phụ lục 13 (Thông tư số41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉhành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khámbệnh, chữa bệnh).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ,ngày 23/11/2009.

-Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 củaChính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khámbệnh, chữa bệnh.

- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008của Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm địnhtiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế,phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phépxuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 củaBộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề vàcấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

9. Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đốivới cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định củapháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trảkết quả nằm trong văn phòng Sở Y tế (04 đường Tố Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháplý và nội dung hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Phiếu tiếpnhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì trong thời hạn10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồsơ phảicó văn bản thông báo cho người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề để hoànchỉnh hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến11h; Chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).

Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trảkết quả nằm trong Văn phòng Sở Y tế (04 đường Tố Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa)theo các bước sau:

- Nộp Phiếu tiếp nhận.

- Nộp lệ phí.

- Nhận kết quả: Giấy phép hoạt động đối với cơsở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Sáng từ 7h30 đến 11h; Chiều từ 14h đến 16h30(trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơquan hành chính nhà nước.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạtđộng đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnhchữa bệnh;

- Bản sao (kèmtheo bản chính để đối chứng xong sẽ trả lại) chứng chỉhành nghề của tất cả người hành nghềvà danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở dịch vụ chăm sócsức khỏe tại nhà;

- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế của cơ sở dịch vụ chămsóc sức khỏe tại nhà;

- Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn ytế tại cơ sởdịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hànhnghề;

- Tài liệu chứng minh cơ sở dịch vụ chămsóc sức khỏe tại nhà đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổchức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn;

- Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 90 ngày kể từngày nhận hồ sơ hợp pháp.

Đối tượng thực hiện thủtục hành chính: Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủtục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷquyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: PhòngNghiệp vụ Y-Sở Y tế.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động đốivới cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Phí và lệ phí:

4.300.000đ Phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép hoạt động dobị thu hồi quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật khám bệnh, chữa bệnh; khi thay đổihình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;cấp giấy phép hoạt động khi thay đổi quy mô khoa phòng, giường bệnh, cơ cấu tổchức.

1.500.000đ Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động do bị mấthoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật khámbệnh, chữa bệnh; cấp lại giấy phép hoạt động khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh,chữa bệnh.

4.300.000đ Phí thẩm định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thayđổi phạm vi hoạt động chuyên môn, bổ sung danh mục chuyên môn kỹ thuật, thayđổi quy mô khoa phòng, giường bệnh, cơ cấu tổ chức.

350.000đ Lệ phí cấp, cấp lại giấy phép hoạt động cho cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh.

(Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tàichính Quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêuchuẩn, điều kiện hành nghề dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trangthiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt độngđối với cơ sở khám, chữa bệnh)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấyphép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh-phụ lục 13 (Thông tư số41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉhành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khámbệnh, chữa bệnh).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ,ngày 23/11/2009.

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 củaChính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khámbệnh, chữa bệnh.

- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008của Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm địnhtiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế,phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phépxuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 củaBộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề vàcấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

10. Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đốivới Phòng khám đa khoa

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định củapháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trảkết quả nằm trong văn phòng Sở Y tế (04 đường Tố Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháplý và nội dung hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Phiếu tiếpnhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì trong thời hạn10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồsơ phảicó văn bản thông báo cho người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề để hoànchỉnh hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến11h; Chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).

Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trảkết quả nằm trong Văn phòng Sở Y tế (04 đường Tố Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa)theo các bước sau:

- Nộp Phiếu tiếp nhận.

- Nộp lệ phí.

- Nhận kết quả: Giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đakhoa.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơquan hành chính nhà nước.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạtđộng đối với phòng khám đa khoan (PKĐK) bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnhchữa bệnh;

- Bản sao có chứng thực quyết định thành lập PKĐK;

- Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả người hành nghềvà danh sáchngười đăng ký hành nghề của PKĐK;

- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế của PKĐK;

- Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn ytế tại bệnhviệnnhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề;

- Tài liệu chứng minh PKĐK đáp ứng điềukiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạtđộng chuyên môn;

- Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 90 ngày kể từngày nhận hồ sơ hợp pháp.

Đối tượng thực hiện thủtục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủtục hành chính:

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế.

b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷquyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: PhòngNghiệp vụ Y-Sở Y tế.

d. Cơ quan phối hợp: Không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động đối với phòngkhám đa khoa.

Phí và lệ phí:

5.700.000đ Phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép hoạt động dobị thu hồi quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Khám bệnh, chữa bệnh; khi thay đổihình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;cấp giấy phép hoạt động khi thay đổi quy mô khoa phòng, giường bệnh, cơ cấu tổchức.

1.500.000đ Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động do bị mấthoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật Khám bệnh,chữa bệnh; cấp lại giấy phép hoạt động khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữabệnh.

4.300.000đ Phí thẩm định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thayđổi phạm vi hoạt động chuyên môn, bổ sung danh mục chuyên môn kỹ thuật, thayđổi quy mô khoa phòng, giường bệnh, cơ cấu tổ chức.

350.000đ Lệ phí cấp, cấp lại giấy phép hoạt động cho cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh.

(Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tàichính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêuchuẩn, điều kiện hành nghề dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trangthiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt độngđối với cơ sở khám, chữa bệnh)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấpgiấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh-phụ lục 13 (Thông tư số41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉhành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khámbệnh, chữa bệnh).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ,ngày 23/11/2009.

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 củaChính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khámbệnh, chữa bệnh.

- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008của Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm địnhtiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế,phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phépxuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 củaBộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề vàcấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

11. Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đốivới Phòng khám chẩn đoán hình ảnh

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định củapháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trảkết quả nằm trong văn phòng Sở Y tế (04 đường Tố Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháplý và nội dung hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Phiếu tiếpnhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì trong thời hạn10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồsơ phảicó văn bản thông báo cho người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề để hoànchỉnh hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến11h; Chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).

Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trảkết quả nằm trong Văn phòng Sở Y tế (04 đường Tố Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa)theo các bước sau:

- Nộp Phiếu tiếp nhận.

- Nộp lệ phí.

- Nhận kết quả: Giấy phéphoạt động đối với Phòng khám chẩn đoán hình ảnh.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơquan hành chính nhà nước.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhậnđủ điều kiện hành nghề Y, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnhchữa bệnh;

- Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả người hành nghềvà danh sáchngười đăng ký hành nghề của PK chẩn đoán hình ảnh;

- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế của PK chẩn đoán hìnhảnh;

- Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn ytế tại PKchuyên khoa nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề;

- Tài liệu chứng minh PK chẩn đoán hìnhảnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợpvới phạm vi hoạt động chuyên môn;

- Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 90 ngày kể từngày nhận hồ sơ hợp pháp

Đối tượng thực hiện thủtục hành chính: Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủtục hành chính:

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế.

b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷquyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: PhòngNghiệp vụ Y-Sở Y tế.

d. Cơ quan phối hợp: Không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấyphép hoạt động đối với Phòng khám chẩn đoán hình ảnh.

Phí và lệ phí:

4.300.000đ Phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép hoạt động dobị thu hồi quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Khám bệnh, chữa bệnh; khi thay đổihình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;cấp giấy phép hoạt động khi thay đổi quy mô khoa phòng, giường bệnh, cơ cấu tổchức.

1.500.000đ Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động do bị mấthoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật Khám bệnh,chữa bệnh; cấp lại giấy phép hoạt động khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữabệnh.

4.300.000đ Phí thẩm định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thayđổi phạm vi hoạt động chuyên môn, bổ sung danh mục chuyên môn kỹ thuật, thayđổi quy mô khoa phòng, giường bệnh, cơ cấu tổ chức.

350.000đ Lệ phí cấp, cấp lại giấy phép hoạt động cho cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh.

(Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tàichính Quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêuchuẩn, điều kiện hành nghề dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trangthiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt độngđối với cơ sở khám, chữa bệnh)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấyphép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh-phụ lục 13 (Thông tư số41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉhành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khámbệnh, chữa bệnh).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ,ngày 23/11/2009.

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khámbệnh, chữa bệnh.

- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008của Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm địnhtiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế,phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phépxuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 củaBộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề vàcấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

12. Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối vớiPhòng xét nghiệm

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định củapháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trảkết quả nằm trong văn phòng Sở Y tế (04 đường Tố Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháplý và nội dung hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Phiếu tiếpnhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì trong thời hạn10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồsơ phảicó văn bản thông báo cho người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề để hoànchỉnh hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến11h; Chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).

Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trảkết quả nằm trong Văn phòng Sở Y tế (04 đường Tố Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa)theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Nộp lệ phí.

- Nhận kết quả: Giấyphép hoạt động đốivới Phòng xét nghiệm.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơquan hành chính nhà nước.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạtđộng đối với Phòng xét nghiệm, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnhchữa bệnh;

- Bản sao (kèmtheo bản chính để đối chứng xong sẽ trả lại) chứng chỉhành nghề của tất cả người hành nghềvà danh sách người đăng ký hành nghề của Phòng xét nghiệm;

- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế của Phòng xét nghiệm;

- Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn ytế tại Phòngxét nghiệm nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề;

- Tài liệu chứng minh Phòng xét nghiệmđáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp vớiphạm vi hoạt động chuyên môn;

- Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 90 ngày kể từngày nhận hồ sơ hợp pháp.

Đối tượng thực hiện thủtục hành chính: Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủtục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷquyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: PhòngNghiệp vụ Y - Sở Y tế

d) Cơ quan phối hợp: Không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấyphép hoạtđộng đối với Phòng xét nghiệm.

Phí và lệ phí:

4.300.000đ Phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép hoạt động dobị thu hồi quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật khám bệnh, chữa bệnh; khi thay đổihình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;cấp giấy phép hoạt động khi thay đổi quy mô khoa phòng, giường bệnh, cơ cấu tổchức.

1.500.000đ Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động do bị mấthoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật khámbệnh, chữa bệnh; cấp lại giấy phép hoạt động khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh,chữa bệnh.

4.300.000đ Phí thẩm định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thayđổi phạm vi hoạt động chuyên môn, bổ sung danh mục chuyên môn kỹ thuật, thayđổi quy mô khoa phòng, giường bệnh, cơ cấu tổ chức.

350.000đ Lệ phí cấp, cấp lại giấy phép hoạt động cho cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh.

(Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tàichính Quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêuchuẩn, điều kiện hành nghề dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trangthiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt độngđối với cơ sở khám, chữa bệnh)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấpgiấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh - phụ lục 13 (Thông tư số41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉhành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khámbệnh, chữa bệnh).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ,ngày 23/11/2009.

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khámbệnh, chữa bệnh.

- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008của Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm địnhtiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế,phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phépxuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 củaBộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề vàcấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

13. Thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động đối với Nhà hộ sinh

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định củapháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trảkết quả nằm trong văn phòng Sở Y tế (04 đường Tố Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháplý và nội dung hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Phiếu tiếpnhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì trong thời hạn10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồsơ phảicó văn bản thông báo cho người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề để hoànchỉnh hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến11h; Chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).

Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trảkết quả nằm trong Văn phòng Sở Y tế (04 đường Tố Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa)theo các bước sau:

- Nộp Phiếu tiếp nhận.

- Nộp lệ phí.

- Nhận kết quả: Giấy phép hoạt động đối với Nhàhộ sinh.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơquan hành chính nhà nước.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạtđộng đối với Nhà hộ sinh, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnhchữa bệnh;

- Bản sao (kèmtheo bản chính để đối chứng xong sẽ trả lại) chứng chỉ hành nghề của tất cả người hành nghềvà danh sách người đăngký hành nghề của Nhà hộ sinh;

- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế của Nhà hộ sinh;

- Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn ytế tại Nhàhộ sinh nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề;

- Tài liệu chứng minh Nhà hộ sinh đáp ứngđiều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vihoạt động chuyên môn;

- Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 90 ngày kể từngày nhận hồ sơ hợp pháp.

Đối tượng thực hiện thủtục hành chính: Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủtục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷquyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: PhòngNghiệp vụ Y-Sở Y tế.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động đốivới Nhà hộ sinh.

Phí và lệ phí:

5.700.000đ Phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép hoạt động dobị thu hồi quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Khám bệnh, chữa bệnh; khi thay đổihình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;cấp giấy phép hoạt động khi thay đổi quy mô khoa phòng, giường bệnh, cơ cấu tổchức.

1.500.000đ Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động do bị mấthoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật Khám bệnh,chữa bệnh; cấp lại giấy phép hoạt động khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữabệnh.

4.300.000đ Phí thẩm định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thayđổi phạm vi hoạt động chuyên môn, bổ sung danh mục chuyên môn kỹ thuật, thayđổi quy mô khoa phòng, giường bệnh, cơ cấu tổ chức.

350.000đ Lệ phí cấp, cấp lại giấy phép hoạt động cho cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh.

(Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tàichính Quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêuchuẩn, điều kiện hành nghề dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trangthiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt độngđối với cơ sở khám, chữa bệnh)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấyphép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh-phụ lục 13 (Thông tư số41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉhành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khámbệnh, chữa bệnh).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ,ngày 23/11/2009.

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khámbệnh, chữa bệnh.

- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008của Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm địnhtiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế,phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phépxuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 củaBộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề vàcấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

14. Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đốivới cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định củapháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trảkết quả nằm trong văn phòng Sở Y tế (04 đường Tố Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháplý và nội dung hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu tiếpnhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì trong thời hạn10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồsơ phảicó văn bản thông báo cho người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề để hoànchỉnh hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến11h; Chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).

Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trảkết quả nằm trong Văn phòng Sở Y tế (04 đường Tố Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa)theo các bước sau:

- Nộp Phiếu tiếp nhận.

- Nộp lệ phí.

- Nhận kết quả: giấy phép hoạt động đối với cơsở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơquan hành chính nhà nước.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạtđộng đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnhchữa bệnh;

- Bản sao (kèmtheo bản chính để đối chứng xong sẽ trả lại)chứng chỉ hành nghề của tất cả người hành nghềvà danh sách người đăngký hành nghề của cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh;

- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế của cơ sở dịch vụ cấp cứu,hỗ trợ vận chuyển người bệnh;

- Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn ytế tại cơsở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh nhưng không thuộc diệnphải cấp chứng chỉ hành nghề;

- Tài liệu chứng minh cơ sở dịch vụ cấpcứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bịy tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn;

- Bản sao (kèm theo bản chính để đối chứng xong sẽtrả lại)hợp đồng với công ty dịch vụ hàng khôngđể vận chuyển người bệnh đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển ngườibệnh ra nước ngoài;

- Bản sao có chứng thực hợp đồng vậnchuyển người bệnh đối với bệnh viện không có phương tiện vận chuyển cấp cứu;

- Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 90 ngày kể từ ngày nhậnhồ sơ hợp pháp.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷquyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: PhòngNghiệp vụ Y-Sở Y tế.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động đốivới cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh.

Phí và lệ phí:

4.300.000đ Phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép hoạt động dobị thu hồi quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Khám bệnh, chữa bệnh; khi thay đổihình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;cấp giấy phép hoạt động khi thay đổi quy mô khoa phòng, giường bệnh, cơ cấu tổchức.

1.500.000đ Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động do bị mấthoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật Khám bệnh,chữa bệnh; cấp lại giấy phép hoạt động khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữabệnh.

4.300.000đ Phí thẩm định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thayđổi phạm vi hoạt động chuyên môn, bổ sung danh mục chuyên môn kỹ thuật, thayđổi quy mô khoa phòng, giường bệnh, cơ cấu tổ chức.

350.000đ Lệ phí cấp, cấp lại giấy phép hoạt động cho cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh.

(Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài chínhQuy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêuchuẩn, điều kiện hành nghề dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trangthiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt độngđối với cơ sở khám, chữa bệnh)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấyphép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh-phụ lục 13 (Thông tư số41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉhành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khámbệnh, chữa bệnh).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ,ngày 23/11/2009.

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 củaChính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khámbệnh, chữa bệnh.

- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008của Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm địnhtiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế,phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phépxuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 củaBộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề vàcấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

15. Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối vớiphòng chẩn trị y học cổ truyền

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định củapháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trảkết quả nằm trong văn phòng Sở Y tế (04 đường Tố Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháplý và nội dung hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu tiếpnhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì trong thời hạn10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồsơ phảicó văn bản thông báo cho người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề để hoànchỉnh hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến11h; Chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).

Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trảkết quả nằm trong Văn phòng Sở Y tế (04 đường Tố Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa)theo các bước sau:

- Nộp Phiếu tiếp nhận.

- Nộp lệ phí.

- Nhận kết quả: giấy phép hoạt động đối vớiphòng chẩn trị y học cổ truyền.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơquan hành chính nhà nước.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạtđộng đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnhchữa bệnh;

- Bản sao (kèmtheo bản chính để đối chứng xong sẽ trả lại) chứng chỉhành nghề của tất cả người hành nghềvà danh sách người đăng ký hành nghề của phòng chẩn trị y học cổtruyền;

- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế của phòng chẩn trị y họccổ truyền;

- Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn ytế tại phòngchẩn trị y học cổ truyền nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hànhnghề;

- Tài liệu chứng minh phòng chẩn trị yhọc cổ truyền đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhânsự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn;

- Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 90 ngày kể từngày nhận hồ sơ hợp pháp.

Đối tượng thực hiện thủtục hành chính: Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủtục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷquyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: PhòngNghiệp vụ Y-Sở Y tế.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động đốivới phòng chẩn trị y học cổ truyền.

Phí và lệ phí:

4.300.000đ Phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép hoạt động dobị thu hồi quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Khám bệnh, chữa bệnh; khi thay đổihình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;cấp giấy phép hoạt động khi thay đổi quy mô khoa phòng, giường bệnh, cơ cấu tổchức.

1.500.000đ Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động do bị mấthoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật Khám bệnh,chữa bệnh; cấp lại giấy phép hoạt động khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữabệnh.

4.300.000đ Phí thẩm định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thayđổi phạm vi hoạt động chuyên môn, bổ sung danh mục chuyên môn kỹ thuật, thayđổi quy mô khoa phòng, giường bệnh, cơ cấu tổ chức.

350.000đ Lệ phí cấp, cấp lại giấy phép hoạt động cho cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh.

(Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tàichính Quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêuchuẩn, điều kiện hành nghề dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trangthiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt độngđối với cơ sở khám, chữa bệnh)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấyphép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh-phụ lục 13 (Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối vớingười hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ,ngày 23/11/2009.

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 củaChính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khámbệnh, chữa bệnh.

- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008của Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm địnhtiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế,phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phépxuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 củaBộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề vàcấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

16. Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khámchuyên khoa

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằmtrong văn phòng Sở Y tế (04 đường Tố Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nộidung hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệthì viết Phiếu tiếp nhận và hẹn thời gian giaotrả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làmviệc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho ngườiđề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h; Chiều từ14h đến 16h30 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).

Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằmtrong Văn phòng Sở Y tế (04 đường Tố Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa) theo các bướcsau:

- Nộp Phiếu tiếp nhận.

- Nộp lệ phí.

- Nhận kết quả: giấy phép hoạt động đối vớiPhòng khám (PK) chuyên khoa.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với PK chuyên khoa, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh;

- Bản sao (kèmtheo bản chính để đối chứng xong sẽ trả lại) chứng chỉ hành nghề của tất cả người hành nghềvà danh sách người đăng ký hành nghềcủa PK chuyên khoa;

- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế của PK chuyên khoa;

- Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại PK chuyên khoa nhưng không thuộc diện phải cấpchứng chỉ hành nghề;

- Tài liệu chứng minh PK chuyên khoa đáp ứng điềukiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạtđộng chuyên môn;

- Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn.

b) Sốlượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 90 ngày kể từ ngày nhận hồsơ hợp pháp.

Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Cánhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phâncấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Y-Sở Ytế.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động đốivới Phòng khám chuyên khoa.

Phí và lệ phí:

4.300.000đ Phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép hoạt động dobị thu hồi quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Khám bệnh, chữa bệnh; khi thay đổihình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;cấp giấy phép hoạt động khi thay đổi quy mô khoa phòng, giường bệnh, cơ cấu tổchức.

1.500.000đ Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động do bị mấthoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật Khám bệnh,chữa bệnh; cấp lại giấy phép hoạt động khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữabệnh.

4.300.000đ Phí thẩm định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thayđổi phạm vi hoạt động chuyên môn, bổ sung danh mục chuyên môn kỹ thuật, thayđổi quy mô khoa phòng, giường bệnh, cơ cấu tổ chức.

350.000đ Lệ phí cấp, cấp lại giấy phép hoạt động cho cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh.

(Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tàichính Quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêuchuẩn, điều kiện hành nghề dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trangthiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt độngđối với cơ sở khám, chữa bệnh)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh-phụlục 13 (theo Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tếhướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạtđộng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 , ngày23/11/2009.

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữabệnh.

- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tàichính về sửa đổi bổ sung quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tàichính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn vàđiều kiện kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm địnhtiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩuvà cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởngBộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấyphép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh./.