UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1142/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 03 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI PHÂNLUỒNG LOẠI XE TẢI TỪ 03 TRỤC TRỞ LÊN QUA TRUNG TÂM THÀNH PHỐ YÊN BÁI.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊNBÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 27/11/2010 của Uỷ bannhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển khai Nghị quyết số 88/2010/NQ-CP của Chínhphủ về tăng cường các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/2/2010 của BộGiao thông vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ, lưu hànhxe quá tải trọng, quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ;

Căn cứ Công văn số 1557/TCĐBVN-KCHT &ATGT ngày 17/4/2013của Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc chấp thuận phân luồng xe tải 03 trục quađịa bàn thành phố Yên Bái;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trìnhsố 722/TTr-SGTVT ngày 15 tháng 07 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời phân luồng loại xetải từ 03 trục trở lên qua trung tâm thành phố Yên Bái.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành;Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức vàcá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 2 QĐ;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Tổng cục ĐB Việt Nam;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái;
- Phó VP.UBND tỉnh (NC, TH);
- Lưu: VT, NC, XD, TH.

CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

PHÂN LUỒNG LOẠI XE TẢI TỪ 03 TRỤC TRỞ LÊN QUA TRUNGTÂM THÀNH PHỐ YÊN BÁI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2013 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định phân luồng các xe tải từ 03 trục trởlên không đi vào trung tâm thành phố Yên Bái, cho phép các xe đi từ (Quốc lộ)QL70 sang QL32C, (Quốc lộ) QL37 thông qua (Đường tỉnh) ĐT167 (đường Cảng HươngLý – Ga Văn Phú), ĐT168 (đường Yên Bái – Văn Tiến), qua cầu Văn Phú và ngượclại, trừ các trường hợp đặc biệt được cấp phép vào thành phố theo giờ.

Điều 2. Phân luồng loại xe tải từ 03 trục trở lên qua trung tâm thành phốYên Bái như sau:

1. Quốc lộ 37 đoạn qua trung tâm thành phố Yên Bái:

a) Xe tải có 3 trục trở lên đi từ Lào Cai về Hà Nội theoQL70 đi bình thường; Nếu đi Nghĩa Lộ, Lai Châu đến Km30+900 QL70 (ngã tư QL70giao với đường vào Nhà máy xi măng Yên Bái) rẽ phải theo ĐT167 (đường CảngHương Lý – Ga Văn Phú), ĐT168 (đường Yên Bái – Văn Tiến) qua cầu Văn Phú rẽphải theo QL32C đến Km96+500 (đầu cầu Yên Bái) rẽ trái và ngược lại.

b) Xe tải có 3 trục trở lên từ Hà Nội đi Lào Cai theo QL70đi bình thường; nếu đi Nghĩa Lộ, Lai Châu đến Km30+900 QL70 (ngã tư QL70 giaovới đường vào Nhà máy xi măng Yên Bái) rẽ trái theo ĐT167 (đường Cảng Hương Lý– Ga Văn Phú), ĐT168 (đường Yên Bái – Văn Tiến) qua cầu Văn Phú rẽ phải theoQL32C đến Km96+500 (đầu cầu Yên Bái) rẽ trái và ngược lại.

c) Các phương tiện đi từ Phú Thọ theo hướng QL32C đi Yên Bái:

- Nếu đi Nghĩa Lộ, Lai Châu đến Km96+500 (đầu cầu Yên Bái)rẽ trái.

- Nếu đi Lào Cai đến Km 89 + 100 QL32C rẽ phải qua cầu VănPhú, rẽ phải đi theo ĐT168 (đường Yên Bái – Văn Tiến); ĐT167 (đường Cảng HươngLý – Ga Văn Phú) đến Km30+900 QL70 (ngã tư QL70 giao với đường vào Nhà máy ximăng Yên Bái) rẽ trái theo QL70.

2. Các tuyến đường tỉnh, đường đô thị:

Xe tải có 3 trục trở lên đi từ huyện Văn Yên về qua ĐT163:

- Nếu đi Hà Nội qua đường Nguyễn Phúc rẽ phải qua cầu YênBái đến Km280+850 QL37 rẽ trái theo QL32C và ngược lại.

- Nếu đi QL70 qua đường Nguyễn Phúc rẽ phải qua cầu Yên Báiđến Km280+850 QL37 rẽ trái theo QL32C đến Km89+100 rẽ trái qua cầu Văn Phú, rẽphải theo ĐT168 (đường Yên Bái – Văn Tiến); ĐT167 (đường Cảng Hương Lý – Ga VănPhú) đến Km30+900 QL70 (ngã tư QL70 giao với đường vào Nhà máy xi măng YênBái).

3. Trường hợp đặc biệt:

a) Các phương tiện vận tải hàng nguyên đai, nguyên kiện,hàng không thể tháo dời, hàng tươi sống, nhu yếu phẩm phục vụ đời sống, có nhucầu vào trung tâm thành phố được cấp phép vào thành phố theo giờ, theo tuyến,theo chuyến để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố (Đơnxin cấp phép theo mẫu 01; Giấy cấp phép theo mẫu 02, giấy cấp phép theo mẫu03).

b) Về thời gian ra vào thành phố: Vào thành phố từ 21h00’ngày hôm trước. Ra khỏi thành phố trước 6h00’ ngày hôm sau.

c) Các xe đi đến trạm đăng kiểm để đăng kiểm định kỳ: Chỉđược phép đi vào trạm đăng kiểm trên QL37 đoạn từ Cầu Yên Bái đến Trung tâmđăng kiểm phương tiện xe cơ giới.

d) Xe đi sửa chữa: Xin phép ra vàothành phố như thủ tục tại điểm a khoản này.

Điều 3. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân

1. Giao cho Sở Giao thông vận tải tổchức cắm biển phân luồng giao thông, cấp phép cho các phương tiện ra vào trungtâm thành phố thuộc các trường hợp đặc biệt quy định tại khoản 3 Điều 3 của Quyđịnh này;

2. Giao Công an tỉnh chỉ đạo các lựclượng cảnh sát; Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Thanh tra Sở giao thông vận tảitổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc phân luồng và xử lý những hành vi vi phạm theoquy định của pháp luật.

3. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dânthành phố Yên Bái chỉ đạo Công an thành phố Yên Bái tổ chức kiểm tra, hướng dẫnviệc phân luồng và xử lý những hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Tạm thời các xe tải loại từ 03trục trở lên có địa chỉ của chủ xe, trụ sở cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và nơiđỗ xe thường xuyên, từ trước trong phạm vi nội thành phố Yên Bái được cấp phépnhư trường hợp đặc biệt trong thời gian 6 tháng để tìm và bố trí bến bãi. Sauthời gian 6 tháng kể từ ngày Quy định có hiệu lực các xe tải loại từ 03 trụctrở lên phải di chuyển ra khỏi trung tâm thành phố theo quy định.

2. Quy định này được sửa đổi, bổsung hoặc thay thế khi có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnhvề lĩnh vực này./.