THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nâng cấp Trường Trung học Tài chính kế toán III thành
trường Cao đẳng Tài chính Kế toán

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 9675/TCCB ngày 01 tháng 11 năm 1997,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nâng cấp Trường Trung học Tài chính Kế toán III thành Trường Cao đẳng Tài chính Kế toán.

Điều 2. Trường Cao đẳng Tài chính Kế toán có nhiệm vụ:

Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trình độ cao đẳng.

Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 3. Trường Cao đẳng Tài chính Kế toán trực thuộc Bộ Tài chính, chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; được hưởng các chính sách, chế độ do Nhà nước áp dụng cho hệ thống các Trường Đại học và Cao đẳng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Phạm Gia Khiêm