KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1143/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH VII

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ LuậtKiểm toán nhà nước;

Căn cứ Quyếtđịnh số 107/QĐ-KTNN ngày 01/3/2004 của Tổng Kiểm toán Nhà nước Quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII;

Căn cứ Quyếtđịnh số 1817/QĐ-KTNN ngày 03/12/2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc banhành Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước;

Xét đề nghị củaKiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhànước chuyên ngành VII.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyếtđịnh số 68/QĐ-KTNN ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước banhành Quy chế làm việc của cơ quan Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII.

Điều 3.  Kiểm toán trưởng, công chức, người lao động của Kiểm toán Nhà nướcchuyên ngành VII và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;
- Lãnh đạo KTNN;
- Đảng ủy KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Công đoàn KTNN;
- Đoàn TNCS HCM KTNN;
- Lưu: VT, Vụ PC, KTNN CN VII.

TL. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
KIỂM TOÁN TRƯỞNG KTNN CHUYÊN NGÀNH VII
Phạm Thanh Sơn

QUY CHẾ

LÀM VIỆC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH VII
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1143 /QĐ-KTNN ngày 08 tháng 10 năm 2013 củaTổng Kiểm toán Nhà nước)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy chế nàyquy định về nguyên tắc, trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc, chế độcông tác, lề lối làm việc, mối quan hệ công tác và trình tự giải quyết côngviệc của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII.

2. Quy chế nàyáp dụng đối với công chức thuộc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII và các tổchức, cá nhân có quan hệ làm việc với Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII.

Điều 2.Nguyên tắc làm việc

1. Kiểm toánNhà nước chuyên ngành VII làm việc theo chế độ thủ trưởng, có phân công, phâncấp và đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, đảm bảo nguyên tắc tập trungdân chủ. Mọi hoạt động của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII phải tuân thủtheo quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước và quy chếnày.

2. Trong phâncông công việc phải đề cao trách nhiệm cá nhân. Một cá nhân, một phòng có thểđược giao nhiều việc nhưng mỗi đầu việc phải có một cá nhân, một phòng chịutrách nhiệm chính. Công việc đã giao cho phòng nào thì Trưởng phòng đó chịutrách nhiệm chính về công việc được phân công.

3. Tuân thủtrình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo đúng chương trình, kếhoạch, lịch làm việc và Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngànhVII, trừ trường hợp đột xuất hoặc có yêu cầu khác của Lãnh đạo Kiểm toán Nhànước.

4. Phát huynăng lực và sở trường của công chức; đề cao sự phối hợp công tác, trao đổithông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật nhà nước và Kiểm toán Nhà nước quy định.

5. Bảo đảm dânchủ, thống nhất, công khai, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động.

Chương II

TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Điều 3.Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Kiểm toán trưởng

1. Trách nhiệm:

a) Chỉ đạo,quản lý, điều hành mọi hoạt động của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII theochức năng, nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán Nhà nướcvề toàn bộ kết quả thực hiện công việc được giao; thực hiện đầy đủ chế độ thôngtin, báo cáo theo quy định của pháp luật và của Kiểm toán Nhà nước;

b) Trực tiếpthực hiện một số công tác của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII; phân công,phân cấp, ủy quyền công việc cho các Phó Kiểm toán trưởng; Trưởng các phòngthực hiện một số công việc cụ thể theo quy định; Chỉ định giao việc cho các cánhân thuộc công chức đơn vị quản lý theo qui định của Kiểm toán Nhà nước. Chủđộng phối hợp với các Thủ trưởng đơn vị có liên quan để xử lý các công việcthuộc chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII hoặc cácnhiệm vụ do Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước yêu cầu;

c) Chỉ đạo việchướng dẫn, thanh tra, kiểm tra hoạt động của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngànhVII, Trưởng Đoàn kiểm toán, Phó trưởng đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toánvà các thành viên của Đoàn kiểm toán trong việc thực hiện Quyết định kiểm toán,Kế hoạch kiểm toán, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm toán, Quy trìnhkiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán, các quy trình và phương pháp chuyên mônnghiệp vụ kiểm toán, các phòng trong việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ đượcphân công;

d) Chỉ đạo xâydựng, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc của Kiểmtoán Nhà nước chuyên ngành VII;

e) Chỉ đạo, xâydựng kế hoạch công tác hàng năm, hàng tháng của đơn vị; tổ chức triển khai thựchiện và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch công tác;

f) Chỉ đạo tổnghợp, báo cáo kết quả công tác tháng, quý, 6 tháng, năm và những nhiệm vụ côngtác đột xuất được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao;

g) Thông qua Kếhoạch kiểm toán của Đoàn kiểm toán, Báo cáo kiểm toán của các cuộc kiểm toán doKiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII thực hiện trước khi trình Lãnh đạo Kiểmtoán Nhà nước xem xét, quyết định;

h) Khi đi côngtác hoặc nghỉ làm việc từ 01 ngày làm việc trở lên phải báo cáo và được sự đồngý của Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước (trừ trường hợp thực hiện theo lịch công tácđã được Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phê duyệt); ủy quyền cho một Phó Kiểm toántrưởng quản lý, điều hành đơn vị trong thời gian đi công tác;

i) Thực hiệncác nhiệm vụ khác do Tổng Kiểm toán Nhà nước giao.

2. Phạm vi giảiquyết công việc:

a) Giải quyếtcông việc thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước và nhữngcông việc quy định tại khoản 1 điều này;

b) Những việcphát sinh vượt quá thẩm quyền, phải kịp thời báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nướchoặc Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước được ủy quyền để xin ý kiến chỉ đạo, trườnghợp đặc biệt, khẩn cấp cần chủ động xử lý tình huống, báo cáo kết quả sau thựchiện;

c) Trực tiếpgiải quyết công việc đã phân công cho Phó Kiểm toán trưởng khi cần thiết; quyếtđịnh các vấn đề đã được các Phó Kiểm toán trưởng phối hợp xử lý nhưng còn có ýkiến khác nhau;

d) Tổ chức thảoluận tập thể Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII những công việc quantrọng thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và những công việc quan trọng khácđược Tổng Kiểm toán Nhà nước giao. Sau khi các Phó Kiểm toán trưởng đã có ýkiến, Kiểm toán trưởng là người quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm trướclãnh đạo Kiểm toán Nhà nước về các quyết định đó;

e) Thực hiệngiải quyết hoặc ký thừa lệnh một số văn bản được Tổng Kiểm toán Nhà nước ủyquyền và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật và trước Tổng Kiểm toán Nhànước về nội dung được ủy quyền;

3. Thực hiệncác trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc khác theo quy định tại điều 7Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước.

Điều 4.Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó kiểm toán trưởng

1. Trách nhiệm:

a) Các Phó kiểmtoán trưởng là người giúp việc cho Kiểm toán trưởng và được Kiểm toán trưởngphân công trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác, một số phòng thuộc Kiểmtoán nhà nước chuyên ngành VII và chịu trách nhiệm trước Kiểm toán trưởng,trước pháp luật về các quyết định thuộc lĩnh vực được giao phân công giảiquyết;

b) Khi Kiểmtoán trưởng điều chỉnh, thay đổi sự phân công công tác giữa các Phó Kiểm toántrưởng, các Phó Kiểm toán trưởng có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tàiliệu liên quan cho người được phân công và báo cáo Kiểm toán trưởng;

c) Thực hiệnchế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực được phân công theoquy định của Quy chế này.

2. Phạm vi giảiquyết công việc:

a) Chủ độnggiải quyết công việc được phân công trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn đượcgiao, báo cáo kết quả thực hiện công việc với Kiểm toán trưởng trước khi trìnhLãnh đạo Kiểm toán Nhà nước. Trong trường hợp công việc có liên quan đến lĩnhvực do Phó Kiểm toán trưởng khác quản lý thì trực tiếp phối hợp với Phó Kiểmtoán trưởng đó để giải quyết. Trường hợp cần có ý kiến của Kiểm toán trưởnghoặc giữa các Phó kiểm toán trưởng còn có ý kiến khác nhau thì phải báo cáoKiểm toán trưởng quyết định;

b) Quản lý, chỉđạo, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng và các công chứcthuộc phòng được phân công phụ trách;

c) Phó Kiểmtoán trưởng được Kiểm toán trưởng ủy quyền điều hành giải quyết công việc củađơn vị trong thời gian Kiểm toán trưởng đi vắng phải báo cáo kết quả giải quyếtcông việc với Kiểm toán trưởng và chịu trách nhiệm các quyết định giải quyếtcông việc trong thời gian thực hiện ủy quyền;

d) Trường hợpPhó Kiểm toán trưởng phụ trách lĩnh vực được phân công đi vắng thì trong thờigian này Kiểm toán trưởng hoặc trực tiếp giải quyết hoặc chỉ định một Phó Kiểmtoán trưởng khác thay thế giải quyết các công việc thuộc phạm vi phụ trách củaPhó Kiểm toán trưởng đi vắng đó. Phó Kiểm toán trưởng thay thế phải có tráchnhiệm nhận bàn giao và thông báo lại nội dung, kết quả công việc khi Phó Kiểmtoán trưởng kia trở lại làm việc;

e) Thực hiệncác nhiệm vụ khác theo sự phân công của Kiểm toán trưởng.

Điều 5.Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

1. Trưởng phòng

a) Chỉ đạo,điều hành các công chức trong phòng thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạntheo quy định pháp luật và của Kiểm toán Nhà nước; chịu trách nhiệm cá nhântrước pháp luật và trước Kiểm toán trưởng, Phó Kiểm toán trưởng phụ trách vềtoàn bộ hoạt động của phòng mình phụ trách;

b) Xây dựng kếhoạch, tổ chức phân công, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụđối với các công chức trong phòng;

c) Tham mưu choLãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII những vấn đề thuộc trách nhiệm,thẩm quyền;

d) Hàng nămhoặc đột xuất phải tiến hành sơ kết, tổng kết công tác của phòng, đánh giá côngchức của phòng theo chỉ đạo của Kiểm toán trưởng và hướng dẫn của ngành, báocáo Kiểm toán trưởng và Phó Kiểm toán trưởng phụ trách;

e) Phân côngquản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài sản thuộcphạm vi quản lý của phòng theo quy định;

g) Phối hợp vớicác phòng khác để giải quyết kịp thời các công việc có liên quan; báo cáo PhóKiểm toán trưởng phụ trách và Kiểm toán trưởng về các vấn đề vượt thẩm quyền;

h) Thực hiệnđầy đủ chế độ thông tin, chế độ báo cáo theo quy định của Kiểm toán Nhà nướcChuyên ngành VII và của Kiểm toán Nhà nước;

i) Trưởng phòngTổng hợp ngoài các trách nhiệm được quy định trên còn có trách nhiệm:

- Tham mưu lậpkế hoạch công tác chung của đơn vị hàng năm, 6 tháng, quý, tháng, tuần; theodõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch; tổng hợp kết quả công tác củaKiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII để phục vụ lập các báo cáo có liên quan;

- Tham mưu giúpKiểm toán trưởng hướng dẫn, chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán trunghạn, kế hoạch năm; thẩm định, tổng hợp kế hoạch kiểm toán hàng năm, của từngcuộc kiểm toán trước khi Kiểm toán trưởng trình Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước;

- Giúp Kiểmtoán trưởng thẩm định các Báo cáo kiểm toán do các đoàn kiểm toán lập trước khiKiểm toán trưởng trình Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước;

- Tham mưu giúpKiểm toán trưởng xem xét, giải quyết các ý kiến bảo lưu của Trưởng đoàn kiểmtoán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu, tổchức theo dõi và xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán;

- Tham mưu xâydựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, học tập, nghiên cứu khoahọc và góp ý hoàn thiện các văn bản pháp luật của Kiểm toán Nhà nước chuyênngành VII;

- Tổ chức thựchiện công tác văn thư, lưu trữ, quản lý hồ sơ kiểm toán và công tác hành chínhtrong đơn vị;

- Thực hiện cácnhiệm vụ khác do Kiểm toán trưởng giao.

2. Trách nhiệm,phạm vi giải quyết công việc của Phó trưởng phòng

a) Giúp Trưởngphòng một số lĩnh vực công tác được Trưởng phòng phân công, chịu trách nhiệmtrước Trưởng phòng về công việc được giao;

b) Quản lý, chỉđạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các công chức domình phụ trách;

c) Khi Trưởngphòng ủy quyền trong trường hợp vắng mặt, Phó trưởng phòng được ủy quyền sẽthay mặt Trưởng phòng điều hành công việc của phòng.

Điều 6.Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của công chức thuộc Kiểm toán Nhànước chuyên ngành VII

1. Chấp hành sựchỉ đạo, phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo phòng và của Lãnh đạo Kiểm toán Nhànước chuyên ngành VII; thực hiện các quy định của Luật công chức, luật Kiểmtoán Nhà nước và các quy định của ngành;

2. Chịu tráchnhiệm cá nhân trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyênngành VII, trước Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước và trước pháp luật về ý kiến đềxuất, tiến độ, hiệu quả của từng công việc được giao; chấp hành nghiêm chỉnh kỷluật lao động và các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quyđịnh của Kiểm toán Nhà nước và của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII;

3. Chủ độngnghiên cứu tham mưu về lĩnh vực chuyên môn được phân công theo dõi, thực hiệncông việc được Trưởng phòng, Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII hoặcLãnh đạo Kiểm toán Nhà nước giao;

4. Thường xuyênhọc tập và rèn luyện để nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng và đạo đức nghềnghiệp; tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức hàng năm theo quy địnhcủa Tổng Kiểm toán Nhà nước, bảo đảm có đủ năng lực, trình độ chuyên môn phùhợp với nhiệm vụ được giao.

Chương III

CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC

Điều 7. Lậpvà thực hiện chương trình, kế hoạch công tác

1. Căn cứchương trình, kế hoạch công tác của Kiểm toán Nhà nước và chức năng, nhiệm vụđược phân công, Kiểm toán trưởng chủ động chỉ đạo xây dựng chương trình, kếhoạch công tác của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII trình Lãnh đạo Kiểm toánNhà nước phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đã đượcLãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phê duyệt;

2. Kiểm toántrưởng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tạo điều kiện để Kiểm toán Nhà nướcchuyên ngành VII hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác đã được Tổng Kiểmtoán Nhà nước phê duyệt. Trường hợp có khó khăn chủ quan hoặc khách quan khônghoàn thành được công việc đúng tiến độ, kế hoạch đã định phải kịp thời báo cáoLãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phụ trách xem xét quyết định;

3. Căn cứ vàochương trình, kế hoạch công tác đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt, Kiểmtoán trưởng phân công cho các Phó Kiểm toán trưởng trực tiếp chỉ đạo và đônđốc, kiểm tra các trưởng phòng giải quyết các mặt công tác thuộc lĩnh vực côngviệc phụ trách.

Điều 8. Xâydựng và thực hiện kế hoạch kiểm toán

1. Xây dựng kếhoạch kiểm toán năm

a) Kế hoạchkiểm toán hàng năm được xây dựng và trình Tổng Kiểm toán Nhà nước theo hướngdẫn của Kiểm toán Nhà nước. Căn cứ vào định hướng xây dựng kế hoạch kiểm toánhàng năm của Kiểm toán Nhà nước và ý kiến đề xuất của các phòng nghiệp vụ,Phòng Tổng hợp tham mưu cho Kiểm toán trưởng xây dựng kế hoạch kiểm toán năm;Kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII được Kiểm toántrưởng cùng các Phó Kiểm toán trưởng và các Trưởng phòng xem xét, thảo luậntrước khi trình Tổng Kiểm toán Nhà nước;

b) Cùng với kếhoạch kiểm toán năm, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII xây dựng kế hoạch kiểmtra và theo dõi việc thực hiện kiến nghị của cuộc kiểm toán đã thực hiện nămtrước tại các đơn vị được kiểm toán theo quy định của Kiểm toán Nhà nước;

c) Căn cứ vàokế hoạch kiểm toán năm được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao, Phòng Tổng hợp đềxuất phương án xây dựng Kế hoạch kiểm toán tổng thể, báo cáo Kiểm toán trưởngvà các Phó kiểm toán trưởng xem xét, hoàn thiện.

2. Tổ chức thựchiện kế hoạch kiểm toán năm

a) Căn cứ vàoKế hoạch kiểm toán tổng thể được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt, Kiểm toántrưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII giao nhiệm vụ cho Trưởng đoàn kiểmtoán, Trưởng phòng nghiệp vụ có liên quan tiến hành khảo sát, lập kế hoạch kiểmtoán của cuộc kiểm toán, đề xuất Phó trưởng đoàn, Tổ trưởng tổ kiểm toán và thànhviên Đoàn kiểm toán để Kiểm toán trưởng xem xét trước khi trình Tổng Kiểm toánNhà nước xét duyệt và ban hành quyết định kiểm toán;

b) Kiểm toántrưởng chỉ đạo các Đoàn kiểm toán thực hiện Quyết định kiểm toán, kế hoạch kiểmtoán của cuộc kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước và Quy chế tổchức và hoạt động của Đoàn Kiểm toán Nhà nước.

Điều 9. Chếđộ kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm toán

1. Trách nhiệmcủa Kiểm toán trưởng

a) Kiểm tra,giám sát hoạt động kiểm toán của các Đoàn kiểm toán bảo đảm tuân theo Quyếtđịnh kiểm toán, Kế hoạch kiểm toán đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt,kiểm tra việc tuân thủ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán, Quy tắcứng xử của kiểm toán viên nhà nước, hệ thống chuẩn mực, quy trình, phương phápchuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán và những vấn đề khác theo quy định của phápluật và của Kiểm toán nhà nước;

b) Chỉ đạoTrưởng đoàn kiểm toán, Phó trưởng đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán kiểmtra, giám sát hoạt động của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và các thành viên củaĐoàn kiểm toán;

c) Yêu cầuTrưởng đoàn kiểm toán báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tiến độ thực hiện kếhoạch kiểm toán, tình hình và kết quả hoạt động kiểm toán.

2. Trách nhiệmcủa Trưởng đoàn kiểm toán

a) Tổ chức,kiểm tra hoạt động kiểm toán của Đoàn kiểm toán trong việc thực hiện Kế hoạchkiểm toán đã được phê duyệt, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán,Quy tắc ứng xử của kiểm toán viên nhà nước; việc thực hiện hệ thống chuẩn mực,quy trình, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán, ghi chép và lưu trữ,bảo quản hồ sơ kiểm toán theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

b) Thực hiệnbáo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm toán, tìnhhình và kết quả hoạt động kiểm toán.

3. Trách nhiệmcủa Phó trưởng đoàn kiểm toán

Thực hiện theoquy định của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước.

4. Trách nhiệmcủa Tổ trưởng Tổ kiểm toán

Chỉ đạo, giámsát các thành viên trong Tổ kiểm toán thực hiện Kế hoạch kiểm toán chi tiết đãđược Trưởng đoàn kiểm toán phê duyệt; tuân thủ Quy chế tổ chức và hoạt động củaĐoàn kiểm toán, Quy tắc ứng xử của kiểm toán viên nhà nước, hệ thống chuẩn mực,quy trình, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán.

Điều 10. Chếđộ hội họp và học tập

1. Chế độ hộihọp

Kiểm toán Nhànước chuyên ngành VII thực hiện chế độ hội họp theo định kỳ để kiểm điểm, đánhgiá kết quả công tác đã thực hiện, rút kinh nghiệm và đề ra chương trình, biệnpháp công tác cho kỳ sau, cụ thể:

a) Lãnh đạoKiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII chủ trì tổ chức các cuộc họp để giải quyếtcác công việc chuyên môn và các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ đượcquy định;

b) Tháng 12hàng năm, các phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII tổ chức họp đểtổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm và đề ra kế hoạch chonăm sau. Trên cơ sở đó, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII tổ chức hội nghịtổng kết công tác năm toàn đơn vị để đánh giá những mặt làm được, chưa làmđược, nguyên nhân để có biện pháp khắc phục, đồng thời đề ra kế hoạch của nămsau;

c) Hàng tháng(thời gian không thực hiện kiểm toán) vào cuối mỗi tháng, Lãnh đạo Kiểm toánNhà nước chuyên ngành VII tổ chức họp giao ban với các Trưởng phòng để kiểmđiểm việc thực hiện kế hoạch, công tác tháng trước và đề ra kế hoạch, biện phápthực hiện công tác của tháng sau;

d) Định kỳ haituần một lần, Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII tổ chức hội ý côngviệc, nội dung và thành phần họp do Kiểm toán trưởng quyết định;

e) Các phònghọp mỗi tháng một lần (thời gian không thực hiện kiểm toán) để kiểm điểm côngtác tháng trước và đề ra biện pháp tổ chức thực hiện công tác tháng sau;

f) Đoàn kiểmtoán phải tổ chức họp để quán triệt và nghiên cứu thực hiện kế hoạch kiểm toántrước khi triển khai kiểm toán và tổng kết rút kinh nghiệm khi kết thúc cuộckiểm toán; đánh giá xếp loại thi đua đối với các thành viên của đoàn kiểm toán;

g) Ngoài ra tuỳtheo tình hình cụ thể, Kiểm toán trưởng hoặc Trưởng Đoàn kiểm toán có thể triệutập cuộc họp bất thường khi xét thấy cần thiết.

2. Chế độ họctập

a) Công chức vàngười lao động có nguyện vọng hoặc được cử tham dự các lớp học trong và ngoàingành theo kinh phí của cơ quan phải báo cáo và được Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nướcchuyên ngành VII đồng ý, trình Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước quyết định;

b) Công chức vàngười lao động phải thường xuyên học tập để cập nhật kiến thức, nâng cao trìnhđộ; chủ động tìm các hình thức, phương pháp học tập cho phù hợp với nhiệm vụ,công việc được giao và tình hình thực tế của bản thân.

Điều 11. Chếđộ báo cáo, thông tin

1. Chế độ báocáo

a) Báo cáo kếtquả công tác tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề theo yêucầu của Tổng Kiểm toán Nhà nước. Báo cáo sơ kết 6 tháng, báo cáo tổng kết nămphải thông qua Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phụ trách lĩnh vực.

Khi có vấn đềphát sinh vượt quá thẩm quyền quản lý, Kiểm toán trưởng phải báo cáo Lãnh đạoKiểm toán Nhà nước để xử lý kịp thời;

b) Tổng hợp kếtquả kiểm toán, kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán hàng năm thuộc lĩnh vựcđược phân công phụ trách báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước;

c) Vào ngày 25hàng tháng, các phòng phải báo cáo bằng văn bản kết quả công tác trong tháng,chương trình công tác tháng sau về phòng Tổng hợp. Phòng Tổng hợp chịu tráchnhiệm tổng hợp các kết quả công tác trong tháng của toàn đơn vị, trình Lãnh đạoKiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII xem xét và gửi báo cáo về Văn phòng Kiểmtoán Nhà nước trước ngày 28 hàng tháng;

d) Trong thờigian thực hiện kiểm toán: Trưởng đoàn và Tổ trưởng phải báo cáo định kỳ (thờigian từ 8 đến 10 ngày) hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Kiểm toán trưởng,Phó kiểm toán trưởng phụ trách trực tiếp tình hình thực hiện kế hoạch, tiến độ,kết quả kiểm toán và những khó khăn, vướng mắc để có biện pháp xử lý, chỉ đạokịp thời;

e) Kết thúccuộc kiểm toán, Trưởng đoàn kiểm toán gửi cho Kiểm toán trưởng và Phó Kiểm toántrưởng phụ trách trực tiếp:

- Báo cáo tómtắt kết quả kiểm toán, những vi phạm, sai sót chủ yếu trong công tác quản lýkinh tế, tài chính, kế toán đã được phát hiện và những kiến nghị đổi mới cơ chếquản lý kinh tế, tài chính, kế toán với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.Dự thảo công văn kèm theo hồ sơ để kiến nghị việc xử lý vi phạm pháp luật củacơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân đã được làm rõ thông qua hoạt động kiểmtoán (nếu có);

- Biên bản họpĐoàn kiểm toán trong đó nêu rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ và đánh giá bình xétthi đua các thành viên Đoàn kiểm toán, các ưu nhược điểm, ý kiến bảo lưu (nếucó) và các kiến nghị đề xuất với Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII.

f) Các phònglập báo cáo tổng kết năm của phòng để báo cáo Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nướcchuyên ngành VII.

2. Chế độ thôngtin

Kiểm toán Nhànước chuyên ngành VII có trách nhiệm thông báo bằng những hình thức thích hợp,thuận tiện để các công chức và người lao động nắm bắt được những thông tin sauđây:

a) Chủ trương,chính sách của Đảng, Nhà nước và của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến công việccủa Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII và của ngành;

b) Chương trìnhcông tác của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII;

c) Tuyển dụng,đi học, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch và bổ nhiệm công chức;

d) Văn bản kếtluận về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong đơn vị;

e) Nội quy, quychế làm việc của Kiểm toán Nhà nước và Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII;

f) Các vấn đềkhác theo quy định.

Chương IV

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 12.Quan hệ công tác với Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước

1. Kiểm toántrưởng có trách nhiệm báo cáo kịp thời với Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước về kếtquả thực hiện công tác và kiến nghị các vấn đề cần giải quyết khi thực hiện cáccông việc thuộc phạm vi trách nhiệm đã được quy định; báo cáo những vấn đề vềcơ chế, chính sách cần sửa đổi, bổ sung; kiến nghị sửa đổi bổ sung chươngtrình, kế hoạch công tác cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Kiểm toán Nhànước; báo cáo xin chỉ đạo của Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước đối với những vấn đềvượt quá quyền hạn được giao và các công việc đột xuất.

2. Lãnh đạoKiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII phải tuân thủ sự Lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnhđạo Kiểm toán Nhà nước; chịu sự kiểm tra, kiểm soát của Lãnh đạo Kiểm toán Nhànước đối với các hoạt động quản lý được Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước giao. Khôngđược chuyển các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của mình lên Lãnh đạo Kiểmtoán Nhà nước.

3. Các báo cáo,đề án và tờ trình để trình Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phải do Lãnh đạo Kiểmtoán Nhà nước chuyên ngành VII ký, có đầy đủ hồ sơ kèm theo và theo đúng quyđịnh trình gửi công văn của Kiểm toán Nhà nước.

4. Lãnh đạoKiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII phải tham gia đầy đủ các cuộc họp và giaoban do Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước triệu tập.

Điều 13.Quan hệ công tác với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước

1. Là quan hệhợp tác, hỗ trợ lẫn nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ chung của Kiểm toán Nhànước.

2. Dựa trênnguyên tắc tôn trọng việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi đơnvị.

3. Kiểm toánNhà nước chuyên ngành VII theo chức năng, nhiệm vụ tham gia giải quyết các côngviệc chung của Kiểm toán Nhà nước; phối hợp, tham gia ý kiến với Kiểm toántrưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước để xử lý các vấn đềliên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII. Đốivới những vấn đề liên quan còn có những ý kiến khác nhau thì báo cáo Lãnh đạoKiểm toán Nhà nước quyết định.

Điều 14.Quan hệ giữa Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII với công chức trongđơn vị

1. Kiểm toántrưởng tạo điều kiện thuận lợi cho công chức và người lao động trong đơn vị làmviệc, học tập và nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; bảo đảmthực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, xây dựng văn hoá công sở vàkỷ luật, kỷ cương hành chính.

2. Công chức vàngười lao động gương mẫu hoàn thành tốt công việc được giao theo đúng quy địnhvề nhiệm vụ của công chức; giải quyết công việc đúng thủ tục, thời gian; chịutrách nhiệm trước Trưởng phòng, Kiểm toán trưởng về kết quả thực hiện công việcđược giao. Nếu có khó khăn, vướng mắc không tự giải quyết được hoặc vượt quáthẩm quyền phải kịp thời có đề xuất, báo cáo với Lãnh đạo đơn vị trực tiếp phụtrách. Lãnh đạo đơn vị trực tiếp phụ trách phải tạo điều kiện và kịp thời giảiquyết khó khăn, vướng mắc khi cấp dưới đề xuất, báo cáo.

Điều 15.Quan hệ công tác đối với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong đơn vị

1. Lãnh đạoKiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Đảng vàcác Đoàn thể hoạt động theo đúng điều lệ, tôn chỉ, mục đích; phối hợp với cấpuỷ Đảng và các tổ chức quần chúng chăm lo và tạo điều kiện làm việc, học tập vànâng cao trình độ cho công chức và người lao động trong đơn vị; đảm bảo thựchiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, xây dựng nề nếp văn hoá côngsở và kỷ luật, kỷ cương hành chính.

2. Công chức vàngười lao động là Đảng viên, Hội viên các Đoàn thể gương mẫu hoàn thành tốtcông việc được giao theo đúng quy định của Pháp luật về công chức; nghiêm chỉnhthực hiện các quy định về nhiệm vụ và trách nhiệm của người Đảng viên, Hội viênvà các quy định có liên quan đến công vụ của công chức; giải quyết công việcđúng thủ tục và thời gian; chịu trách nhiệm trước Kiểm toán trưởng về kết quảthực hiện công việc được giao.

3. Kiểm toántrưởng thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp uỷ Đảng, Ban chấp hành công đoàn,ban chấp hành chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của đơn vị, định kỳ traođổi về tình hình thực hiện các mặt công tác và các biện pháp triển khai kếhoạch công tác trong thời gian tới. Đồng thời phối hợp để triển khai các chủtrương chính sách của Đảng, Nhà nước và các hội đoàn thể.

Điều 16. Chếđộ quản lý công chức và kỷ luật lao động

Việc quản lýcông chức thực hiện theo phân cấp quản lý công chức của Tổng Kiểm toán Nhà nướcvà những quy định sau:

1. Kiểm toántrưởng đi công tác phải báo cáo và được Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phụ tráchđồng ý, các Phó Kiểm toán trưởng đi công tác phải báo cáo Kiểm toán trưởng vềnội dung, thời gian, địa điểm làm việc và phải được Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nướcphụ trách đồng ý.

2. Trong thờigian không đi kiểm toán, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng đi công tác phải báocáo và được Kiểm toán trưởng hoặc Phó Kiểm toán trưởng phụ trách trực tiếp đồngý;

3. Công chức đicông tác, nghỉ phép, nghỉ việc riêng… phải được sự đồng ý của Trưởng phòng,Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII trong phạm vi phân cấp; ngoài phạmvi phân cấp phải có ý kiến của Vụ Tổ chức và Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước;

4. Chấp hànhnghiêm túc kỷ luật lao động tại cơ quan và tại đơn vị được kiểm toán. CácTrưởng phòng phải chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ công chức vàngười lao động thuộc phòng mình và phải chịu trách nhiệm liên đới về việc côngchức của phòng vi phạm kỷ luật trong công tác; các Trưởng đoàn kiểm toán phảichịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ các thành viên của đoàn kiểm toán vàphải chịu trách nhiệm liên đới về việc thành viên của đoàn vi phạm kỷ luậttrong công tác;

5. Thời gian nghỉ cụ thể công chức phải báo cáovới từng cấp lãnh đạo như sau:

Kiểm toántrưởng nghỉ từ 01 ngày làm việc trở lên phải báo cáo và được sự đồng ý của lãnhđạo Kiểm toán Nhà nước phụ trách;

Phó Kiểm toántrưởng, Trưởng phòng nghỉ từ 01 ngày làm việc trở lên phải báo cáo và phải đượcsự đồng ý của Kiểm toán trưởng;

c) Phó Trưởngphòng, công chức thuộc Chuyên ngành VII nghỉ ½ ngày làm việc phải báo cáo vàđược sự đồng ý của Trưởng phòng; nghỉ 01 ngày làm việc phải báo cáo và phảiđược sự đồng ý của Phó Kiểm toán trưởng phụ trách; trường hợp nghỉ quá 01 ngàylàm việc phải báo cáo và phải được sự đồng ý của Kiểm toán trưởng;

6. Các vấn đềkhác thực hiện theo các quy định của Kiểm toán Nhà nước và pháp luật.

Điều 17. Chếđộ quản lý và sử dụng tài liệu

1. Hồ sơ, tàiliệu kiểm toán được lập, quản lý, sử dụng theo quy định của Nhà nước và LuậtKiểm toán nhà nước cụ thể như sau:

a) Các Đoànkiểm toán và Kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán không được tiết lộ vàcung cấp tài liệu, số liệu kế toán, thông tin báo cáo của đơn vị được kiểm toáncho người không có trách nhiệm liên quan (trừ trường hợp được Tổng Kiểm toánNhà nước hoặc người được Tổng Kiểm toán Nhà nước ủy quyền cho phép);

b) Trưởng Đoànkiểm toán (hoặc người được Trưởng đoàn kiểm toán ủy quyền), Tổ trưởng Tổ kiểmtoán và các Kiểm toán viên thực hiện việc ghi chép kịp thời, đầy đủ và bảo quảncác hồ sơ kiểm toán, các tài liệu liên quan theo quy định của Tổng Kiểm toán nhànước. Kết thúc cuộc kiểm toán, kiểm toán viên phải giao nộp đầy đủ các tài liệulàm việc, hồ sơ kiểm toán cho Tổ trưởng; Tổ trưởng giao cho Trưởng đoàn kiểmtoán; Trưởng đoàn kiểm toán phải bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu của Đoàn kiểmtoán cho Phòng Tổng hợp lưu trữ;

c) Với các hồsơ tài liệu mà đơn vị kiểm toán khiếu nại, có liên quan đến Kiểm toán Nhà nướcchuyên ngành VII phải được chuyển kịp thời cho Kiểm toán trưởng xem xét, giaonhiệm vụ cho các phòng và cá nhân có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất những ýkiến, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý;

d) Tài liệuchung của phòng do Trưởng phòng quản lý, tài liệu liên quan đến công việc củaKiểm toán viên nào thì Kiểm toán viên đó quản lý;

2. Các tàiliệu, công văn đi đến các đơn vị trong và ngoài đơn vị phải qua Phòng tổng hợprà soát thể thức và trình Kiểm toán trưởng hoặc người được ủy quyền phê duyệt;

3. Công chứcđược cử đi dự các cuộc họp, hội thảo trong và ngoài ngành nếu nhận được tàiliệu phải chuyển qua phòng Tổng hợp để trình Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước chuyênngành VII cho ý kiến xử lý;

4. Phòng Tổnghợp phải mở sổ theo dõi, quản lý và lưu trữ công văn đến, công văn đi, công vănphải xử lý, tiếp nhận và chuyển công văn kịp thời, đầy đủ; tổ chức lưu trữ tàiliệu, hồ sơ kiểm toán của các cuộc kiểm toán theo quy định;

5. Các phòngnghiệp vụ có trách nhiệm thu thập các chính sách chế độ theo lĩnh vực và tìnhhình hoạt động của các đơn vị được kiểm toán do phòng phụ trách để phục vụ choviệc xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm toán tại các đơn vị.

Điều 18. Chếđộ quản lý và sử dụng tài sản

1. Toàn bộ tàisản, trang thiết bị được trang bị cho tập thể, cá nhân được quản lý, sử dụngtheo chế độ quy định.

2. Công chức vàngười lao động thuộc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII có trách nhiệm quảnlý, sử dụng tài sản, trang thiết bị tiết kiệm, đúng định mức, có hiệu quả. Cánhân nào sử dụng lãng phí, làm hư hỏng, mất mát tài sản thì tuỳ theo tính chất,mức độ phải chịu hình thức kỷ luật tương ứng và bồi thường thiệt hại theo quyđịnh.

Điều 19. Tổchức tiếp công dân

1. Kiểm toánNhà nước chuyên ngành VII có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế trong việctiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy địnhcủa pháp luật và của Kiểm toán Nhà nước.

2. Lãnh đạoKiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII cử công chức có chuyên môn theo yêu cầu củaThanh tra Kiểm toán Nhà nước để cùng phối hợp tiếp công dân tại phòng Tiếp côngdân, cử công chức tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra xử lý các vụ việc cụ thểtheo chỉ đạo của Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước.

Điều 20. Quytrình giải quyết công việc

Căn cứ vàochương trình, kế hoạch công tác đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt, Kiểmtoán trưởng giao cho các Phó kiểm toán trưởng phụ trách chỉ đạo, kiểm tra, đônđốc các Trưởng phòng giải quyết các lĩnh vực công tác của phòng.

2. Khi nhiệm vụphát sinh thuộc lĩnh vực công tác đã phân công cho phòng nào thì lãnh đạo KTNNChuyên ngành VII giao cho phòng đó thực hiện.

Công chức đượcgiao nhiệm vụ có trách nhiệm nghiên cứu vấn đề một cách toàn diện, xác định mụcđích, yêu cầu, nhiệm vụ và các nội dung cần giải quyết; trên cơ sở đó dự thảovăn bản giải quyết công việc (hoặc đề xuất ý kiến giải quyết) báo cáo Lãnh đạophòng cho ý kiến, hoàn thành dự thảo trình Phó kiểm toán trưởng phụ trách xemxét, quyết định. Trường hợp Phó kiểm toán trưởng phụ trách đi vắng, trình Kiểmtoán trưởng quyết định, đồng thời có trách nhiệm báo cáo lại Phó kiểm toántrưởng phụ trách biết.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Tổchức thực hiện

Quy chế này cóhiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước banhành kèm theo quyết định số 68/QĐ-KTNN ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Tổng Kiểmtoán Nhà nước.

Điều22.Trách nhiệm thi hành

Kiểm toántrưởng, công chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII và cáctổ chức, cá nhân có quan hệ làm việc với Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VIIchịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

Trong quá trìnhthực hiện nếu có vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung thì Kiểm toán trưởngKiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII phải kịp thời báo cáo Tổng Kiểm toán Nhànước để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.