ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1143/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 23 tháng 07 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦTỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỦY SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆPVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liênquan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hànhchính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn tại Tờ trình số 175/TTr-SNN-KSTTHC về việc công bố bộ thủ tụchành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giảiquyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 39thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, trong đó gồm 36 thủ tục hành chínhgiữ nguyên và 03 thủ tục hành chính mới ban hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký và thay thế thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được công bố theo các Quyết định số 1223/QĐ- UBND ngày 24/8/2012, Quyết địnhsố 768/QĐ- UBNDngày 20/5/2013 và Quyếtđịnh số 1775/QĐ- UBND ngày 29/11/2013 củaChủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tư pháp và Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố Cà Mau; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức,cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Cổng TTĐT tỉnh Cà Mau;
- Trung tâm Công báo - Tin học Cà Mau;
- Phòng NC;
- Lưu: VT, Ktr13/7.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Dũng

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỦY SẢN THUỘC THẨMQUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Ban hành kèmtheo Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnhCà Mau)

PHẦN I. DANH MỤCTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. DANH MỤC CHI TIẾT

1. Danh mục TTHC mới ban hành

Lĩnh vực Thủy sản

1

Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc thẩm quyền cấp tỉnh quản lý

2

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn (thuộc cấp tỉnh quản lý)

3

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên chứng nhận an toàn thực phẩm (do cấp tỉnh quản lý)

2. Danh mục TTHC giữ nguyên

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

01

T-CMU-211273-TT

CHỨNG NHẬN THỦY SẢN KHAI THÁC XUẤT KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG CHÂU Âư

02

T-CMU-211275-TT

XÁC NHẬN NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN KHAI THÁC

03

T-CMU-211278-TT

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ BÈ CÁ

04

T-CMU-211279-TT

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ ĐỐI VỚI TÀU CÁ ĐÓNG MỚI

05

T-CMU-211286-TT

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ ĐỐI VỚI TÀU CÁ CHƯA ĐƯỢC ĐĂNG KÝ LẦN NÀO (ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU)

06

T-CMU-211291-TT

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ ĐỐI VỚI TÀU CÁ CẢI HOÁN

07

T-CMU-211292-TT

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ