BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng
hệ thống bảng thông tin tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 3139/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 832/QĐ-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo về việc ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

Căn cứ Quyết định số 5576/QĐ-BGDĐT ngày 09/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục vàĐào tạo về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công trong cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định quản lý, sử dụng hệ thống bảng thông tin tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo’’.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Đăng Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, VP.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Trần Quang Quý

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?