UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1145/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 17 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

CHOPHÉP ÁP DỤNG QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ VÀ ỦY QUYỀN QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁNTẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ: 20/2010/QĐ-UBND NGÀY 30/9/2011 CỦA UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐỐIVỚI CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN THUỘC DỰ ÁN GIẢM NGHÈO TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2010 -2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số: 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành quy chế về quản lý và sửdụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009, Nghị định số: 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 củaChính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số: 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu vàlựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Hiệp định tài trợ số:4698-VN giữa Nước CHXHCN Việt Nam và hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) ký ngày25/5/2010;

Xét đề nghị của Giám đốc SởKế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 845/TTr- SKHĐT ngày 19/9/2011 về việc xinủy quyền phê duyệt các dự án thành phần của dự án Giảm nghèo tỉnh Điện Biêngiai đoạn 2010 - 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Cho phép áp dụngquy định phân cấp quản lý và ủy quyền phê duyệt dự án tại Quyết định số:20/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh Điện Biên đối với các dự án thànhphần thuộc dự án Giảm nghèo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2010 - 2015.

Điều 2. Ngoài việc chấphành thực hiện Quyết định này, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBNDcác huyện: Mường Ảng, Mường Chà, Điện Biên Đông và Tủa Chùa phải tuân thủ cácquy định hiện hành của Ngân hàng Thế giới và pháp luật của Việt Nam trong quátrình tổ chức thực hiện các dự án thành phần thuộc dự án Giảm nghèo tỉnh ĐiệnBiên giai đoạn 2010 - 2015.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kếhoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện:Mường Ảng, Mường Chà, Điện Biên Đông và Tủa Chùa; Thủ trưởng các cơ quan, đơnvị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Xuân Kôi