ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1145/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 10 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬT SƯ ĐẾN NĂM2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Luật sư ngày29/6/2006;

Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triểnnghề luật sư đến năm 2020";

Căn cứ Quyết định số 2320/QĐ-BTP ngày 13/8/2012 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lượcphát triển nghề luật sư đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp tại Tờ trình số 403/TTr-STP ngày 20/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sưđến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh, Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố và thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan chịutrách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Thơi

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬT SƯ ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH HƯNG YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1145/QĐ-UBND Ngày 10/7/2013 của UBND tỉnh)

Thực hiện Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển nghềluật sư đến năm 2020” (gọi tắt là Chiến lược); Quyết định số 2320/QĐ-BTP ngày13/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành kế hoạch tổng thể triểnkhai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 (gọi tắt là Kế hoạch), Ủyban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược trên địabàn tỉnh với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Triển khai thực hiện Chiến lượctrên địa bàn tỉnh theo đúng quan điểm, định hướng và mục tiêu đề ra; xác địnhrõ nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thời hạn hoàn thành, trách nhiệm của các cơquan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Chiến lược. 

2. Yêu cầu:

Thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thờinhững nội dung được quy định trong Chiến lược; các hoạt động đề ra phù hợp vớitình hình thực tiễn của địa phương và hoạt động hành nghề luật sư; nhiệm vụ,giải pháp đề ra bảo đảm khả thi, có sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau, cùng hướngtới mục tiêu của Chiến lược. Đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành; đảm bảosự phối hợp có hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triểnkhai thực hiện Chiến lược.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰCHIỆN

1. Giai đoạn 2013 - 2015:

1.1. Hoàn thiện thể chế,chính sách về luật sư và hành nghề luật sư:

1.1.1. Ban hành kế hoạch triển khaithi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư theo Quyết định số 734/QĐ-BTP ngày 03/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sưtỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013.

1.1.2. Rà soát, góp ý, kiến nghị,đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về tố tụng có liên quanđến quy trình, thủ tục tham gia tố tụng, vị trí, vai trò, hoạt động hành nghềcủa luật sư.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sưtỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, cơquan tiến hành tố tụng tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo hướngdẫn của cơ quan Trung ương.

1.2. Tuyên truyền, phổ biếnnâng cao vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội:

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sưtỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, Báo HưngYên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 -2015.

1.3. Phát triển số lượng luậtsư:

Xây dựng đội ngũ luật sư đủ về sốlượng, mạnh về chất lượng; phấn đấu đến năm 2015 toàn tỉnh có khoảng 25 luật sưlà thành viên của Đoàn luật sư tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sưtỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, HộiLuật gia tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 -2015.

1.4. Nâng cao chất lượng độingũ luật sư:

1.4.1. Xây dựng kế hoạch và thựchiện bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng hành nghề và đạo đứcnghề nghiệp cho luật sư; đảm bảo đến năm 2015, có ít nhất 50% số luật sư đượcbồi dưỡng; chú trọng bồi dưỡng về giáo dục chính trị, tư tưởng; phát huy tinhthần gương mẫu của luật sư là đảng viên trong hoạt động nghề nghiệp và trongthực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Cơ quan thực hiện: Đoàn Luật sưtỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, cáctổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh, cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 -2015.

1.4.2. Tăng cường công tác kiểmtra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng tập sự hành nghề luật sư.

- Cơ quan thực hiện: Đoàn Luật sưtỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, cáctổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh, cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 -2015.

1.5. Phát huy vai trò củaluật sư trong đổi mới hoạt động tố tụng, góp phần đẩy mạnh cải cách tư pháp:

1.5.1. Nâng cao năng lực, hiệu quảhoạt động của luật sư, từng bước bảo đảm tối đa sự tham gia của luật sư trongcác vụ án hình sự; phát triển thị trường dịch vụ tư vấn pháp luật, đại diệnngoài tố tụng, các dịch vụ pháp lý khác.

- Cơ quan thực hiện: Đoàn Luật sưtỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, cáctổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 -2015.

1.5.2. Tăng cường sự tham gia củaluật sư vào các dự án công theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sưtỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 -2014.

1.5.3. Tăng cường sự tham gia trợgiúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng là người nghèo, đối tượng chính sáchcủa luật sư.

- Cơ quan thực hiện: Đoàn Luật sưtỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, cáctổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 -2015.

1.6. Tăng cường hiệu lực,hiệu quả công tác quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư; nâng cao tựquản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư:

1.6.1. Đổi mới, kiện toàn, nâng caonăng lực đội ngũ cán bộ tư pháp, bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về luật sưvà hành nghề luật sư; tăng cường cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khácđể nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sưở địa phương.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổchức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 -2015.

1.6.2. Thực hiện thanh tra, kiểmtra về tổ chức và hoạt động của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tập sự hànhnghề luật sư ở địa phương.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sưtỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 -2015.

1.6.3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ ĐoànLuật sư; ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý luật sư và hành nghềluật sư; tăng cường kiểm tra, giám sát tập sự hành nghề luật sư.

- Cơ quan thực hiện: Đoàn Luật sưtỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, cáccơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 -2014.

1.6.4. Xây dựng các giải pháp nângcao năng lực tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư.

- Cơ quan thực hiện: Đoàn Luật sưtỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, cáccơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013.

1.6.5. Xây dựng Kế hoạch tiếp tụctriển khai Chỉ thị số 33/CT-TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng vềtăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức, hoạt động luật sư.

- Cơ quan thực hiện: Đoàn Luật sưtỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, cáccơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 -2015.

1.6.6. Hướng dẫn, kiểm tra, giámsát, tổng hợp tình hình triển khai Chiến lược, báo cáo theo quy định.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổchức có trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện Chiến lược; các cơ quan, tổchức khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 -2015.

2. Giai đoạn 2016 - 2020:

2.1. Hoàn thiện thể chế,chính sách về luật sư và hành nghề luật sư:

2.1.1. Tổng kết 10 năm thi hànhLuật Luật sư năm 2006 và 05 năm thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Luật sư; đề xuất, kiến nghị những giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế vềluật sư và hành nghề luật sư.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sưtỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

2.1.2. Tiếp tục triển khai thựchiện các cơ chế, chính sách liên quan đến tổ chức và hoạt động luật sư; sơ kết,tổng kết đánh giá, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục triển khai cóhiệu quả Chiến lược và báo cáo theo quy định.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan,tổ chức có trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện Chiến lược.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổchức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 -2020.

2.2. Tuyên truyền, phổ biếnnâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội:

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sưtỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, Báo HưngYên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 -2020.

2.3. Nâng cao chất lượng luậtsư:

2.3.1. Tiếp tục thực hiện bồi dưỡngbắt buộc, bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề vàđạo đức nghề nghiệp luật sư.

- Cơ quan thực hiện: Đoàn Luật sưtỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, cáctổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 -2020.

2.3.2. Tăng cường kiểm tra, giámsát, nâng cao chất lượng tập sự hành nghề luật sư.

- Cơ quan thực hiện: Đoàn Luật sưtỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, cáctổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 -2020.

2.4. Phát triển số lượng luậtsư:

Thực hiện tốt các giải pháp pháttriển số lượng luật sư, phấn đấu đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh có từ 45 luậtsư trở lên.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn luật sư,Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 -2020.

2.5. Phát triển tổ chức hànhnghề luật sư, phát huy vai trò của luật sư trong đổi mới hoạt động tố tụng, gópphần đẩy mạnh cải cách tư pháp:

2.5.1. Thực hiện chính sách pháttriển tổ chức hành nghề luật sư, phấn đấu đến năm 2020 trên địa bàn 10/10huyện, thành phố của tỉnh có tổ chức hành nghề luật sư hoặc chi nhánh tổ chứchành nghề luật sư đăng ký hoạt động hành nghề luật sư.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư vàcác cơ quan, tổ chức có liên quan của tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 -2020.

2.5.2. Tăng cường sự tham gia củaluật sư trong các vụ án hình sự; phát triển dịch vụ tư vấn pháp luật của luậtsư trong các giao dịch, dự án, hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của cácdoanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nhà nước...

- Cơ quan thực hiện: Đoàn Luật sưtỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, cáctổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 -2020.

2.6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quảcông tác quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư; nâng cao tự quản củatổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư:

2.6.1. Nâng cao năng lực đội ngũcán bộ tư pháp làm công tác quản lý nhà nước luật sư và hành nghề luật sư; kiệntoàn về cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để tăng cường hiệu lực,hiệu quả công tác quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sưtỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 -2020.

2.6.2. Thực hiện thanh tra, kiểmtra về tổ chức và hoạt động luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tập sự hànhnghề luật sư ở địa phương.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sưtỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 -2020.

2.6.3. Tiếp tục triển khai có hiệuquả Chỉ thị số 33/CT-TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăngcường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức, hoạt động luật sư.

- Cơ quan thực hiện: Đoàn Luật sư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, cáccơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 -2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện:

1.1. Sở Tư pháp:

Là cơ quan đầu mối chủ trì thựchiện và tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện Chiến lược ở địa phương; chủ trì,phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các nhiệm vụ, quyềnhạn sau đây:

- Xây dựng kế hoạch chi tiết thựchiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược theo Kế hoạch này.

- Xây dựng dự toán ngân sách nhà nướchàng năm; huy động các nguồn lực khác về tài chính, cơ sở vật chất, kỹ thuậttrong việc triển khai Chiến lược. Tham mưu UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chínhsách để huy động, khuyến khích sự tham gia của các cấp, các ngành, các doanhnghiệp, luật sư, tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh vào việc triểnkhai thực hiện Chiến lược.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quátrình triển khai Chiến lược.

- Định kỳ tổng hợp tình hình, tiếnhành sơ kết, tổng kết và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp về kết quả thực hiệnChiến lược.

1.2. Sở Tài chính:

Tham mưu UBND tỉnh việc bố trí ngânsách triển khai Chiến lược theo quy định của pháp luật.

1.3. Các sở, ban, ngành, đoànthể có liên quan:

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnđược giao, xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung Chiến lược vàKế hoạch này thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị, tổ chức; phốihợp chặt chẽ với Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư tỉnh, các ngành có liên quan trongquá trình triển khai thực hiện Chiến lược ở địa phương; định kỳ hoặc theo yêucầu báo cáo kết quả triển khai Chiến lược gửi Sở Tư pháp.

1.4. Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố:

Xây dựng kế hoạch thực hiện Chiếnlược và Kế hoạch này phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương; phối hợp vàtạo điều kiện về quy hoạch, cơ sở vật chất, cơ chế, chính sách đối với các tổchức hành nghề luật sư; định kỳ hoặc theo yêu cầu báo cáo kết quả triển khaiChiến lược gửi Sở Tư pháp.

1.5. Đoàn Luật sư tỉnh, cáctổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh:

Xây dựng kế hoạch để triển khai vàphối hợp thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược và Kế hoạch này; địnhkỳ báo cáo kết quả triển khai Chiến lược gửi Sở Tư pháp.

2. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí triển khai thực hiện Kếhoạch này được ngân sách địa phương bảo đảm, khuyến khích huy động kinh phíđóng góp, hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và các nguồn hợp phápkhác.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ chủ trì triểnkhai các nội dung của Chiến lược và Kế hoạch này xây dựng dự toán kinh phígửi Sở Tài chính./.