BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1146/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG,NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ, Cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức củaBộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị củaCục trưởng Cục Công tác phía Nam và Vụ trưởng Vụ Tổchức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Cục Công tác phía Nam là tổ chức trực thuộc BộThông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lývà tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhànước thuộc trách nhiệm của Bộ về thông tin và truyền thông theo phân cấp của Bộtrưởng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ Bình Thuận trởvào đến Cà Mau; làm đầu mối phối hợp với các cơ quan trực thuộc Bộ và các cơquan chức năng của địa phương để tổ chức cáchoạt động của Bộ trên địa bàn.

Cục Công tác phía Nam có tư cách pháp nhân, con dấuvà tài khoản riêng tại Kho bạc, Ngân hàng để giao dịch; có trụ sở đặt tại 27Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Cục Công tác phía Nam (sau đây gọi tắt là Cục) cócác nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Trình Bộ trưởng kế hoạch dài hạn và hàng năm vềchương trình công tác, hoạt động của Cục và tổ chức thực hiện sau khi được phêduyệt.

2. Tham gia nghiên cứu góp ý xây dựng các văn bản quyphạm pháp luật, cơ chế chính sách, quy hoạch, chiến lược phát triển về thôngtin và truyền thông.

3. Phối hợp vớicác cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhànước, kiểm tra hoạt động của các tổ chức,cá nhân trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ trên địa bàntheo phân công, phân cấp của Bộ trưởng; tổ chứcthực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ngành, lĩnh vựcthuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

4. Tiếp nhận, truyền đạt, đôn đốc thực hiện các chủtrương, chính sách, chương trình, kếhoạch, nhiệm vụ trọng tâm của Bộ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức,cá nhân có liên quan trên địa bàn.

5. Tham dự các cuộc họp giao ban báo chí khu vựcphía Nam; tiếp nhận, tổng hợp thông tin, báo cáo Lãnh đạo Bộ hoặc gửi các Cục,Vụ về hoạt động chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ trên địa bàn được phân công.

6. Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ đưa tin,cung cấp thông tin về hoạt động của Bộ và các hoạt động chuyên ngành thuộc phạmvi quản lý củaBộ trên địa bàn; hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các chương trình, đề án, dựán về thông tin và truyền thông trên địa bàn.

7. Cung cấp thông tin, có ý kiến nhận xét trongviệc thỏa thuận việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ quan báochí, xuất bản, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Ngành đối với các tập thể và cá nhân trên địa bàn khi cóyêu cầu của Bộ trưởng.

8. Tổ chức tiếpcông dân; tiếp nhận, phân loại, vào sổ theo dõi và xử lý theo thẩm quyền hoặcphối hợp với các đơn vị liên quan xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo trìnhtự, thủ tục của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

9. Tham gia Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, giảmnhẹ thiên tai của Bộ và Trung ương, chỉ đạo thông tin phục vụ các trường hợp khẩncấp vềan ninh quốc gia, thiên tai, dịch họa vàcác thông tin khẩn cấp khác trên địa bàn.

10. Chủ trì, phốihợp với các Cục: Báo chí; Xuất bản, In và Phát hành; Tin học hóa; Phátthanh, truyền hình và thông tin điện tử và các đơn vị thuộc Bộ xây dựng trìnhBộ trưởng ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Cục với các đơn vị này.

11. Làm đầu mối liên hệ, tiếp xúc, tổ chức các buổi làm việc giữa Bộ với cấp ủy,Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấptỉnh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trênđịa bàn; theo dõi, tổng hợp đề xuất, kiếnnghị của cấp ủy. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các Sở Thôngtin và Truyền thông trên địa bàn; tham dự các cuộc họp do các Bộ, ngành, địaphương mời hoặc theo phân công, ủy quyền của Bộ trưởng.

12. Chủ trì, phối hợp tổchức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn của Bộ trên địabàn; quản lý, khai thác cơ sở vật chất,tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện, các điều kiện cần thiết khác để phụcvụ hội nghị, hội thảo, phục vụ lãnh đạo Bộ và các Đoàn công tác của Bộ trên địabàn theo phân công, ủy quyền của Bộ trưởng;

13. Đón và tiễn các đoàn khách quốc tế của Bộ đếncông tác trên địa bàn; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của Bộ đã nghỉ hưu; thực hiện lễ tân, thăm hỏi,thăm viếng, tang lễ trên địa bàn.

14. Tham gia, tổchức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học,công nghệ, bảo vệ môi trường trong ngành,lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

15. Quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, ngườilao động, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Cục theo quy định của BộThông tin và Truyền thông và quy định của pháp luật; nghiên cứu, đề xuất kếhoạch đầu tư xây dựng cơ bản, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới, sửa chữa và sửdụng có hiệu quả trụ sở làm việc của Cục.

16. Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, đảm bảo trậttự an ninh, an toàn và phòng, chống cháy nổ cơ quan; thực hiện chính sách, nghĩavụ của đơn vị đối với địa phương.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giaohoặc ủy quyền.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chứccủa Cục gồm:

a) Lãnh đạo Cục:

Lãnh đạo Cục gồm có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng.

Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trướcpháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Cục.

Các Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng quản lý, điềuhành hoạt động của Cục, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật vềnhững lĩnh vực công tác được phân công.

b) Các đơn vịtrực thuộc Cục:

- Văn phòngCục;

- Phòng Kế toán;

- Phòng Báo chí, Xuất bản, Thông tin cơ sở;

- Phòng Bưu chính, Viễn thông, Tin học.

Cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Văn phòng Cục và Phòng Kếtoán; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Báo chí, Xuấtbản, Thông tin cơ sở và Phòng Bưu chính, Viễn thông, Tin học sau khi thống nhấtý kiến với các Cục, Vụ liên quan.

Phòng Báo chí, Xuất bản, Thông tin cơ sở và Phòng Bưu chính, Viễn thông, Tin học chịusự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các Cục, Vụ liên quan.

2. Biên chế:

Biên chế hành chính của Cục thuộc biên chế hànhchính của Bộ Thông tin và Truyền thông, do Bộ trưởng quyết định trên cơ sở đề nghị của Cục trưởng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Điều 4.Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyký.

2. Thay thế Quyết định số 1253/QĐ-BTTTT ngày04/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấutổ chức của Cơ quanđại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ,Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng các Cục: Công tác phía Nam; Báo chí; Xuất bản,in và phát hành; Tin học hóa; Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử vàThủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- UBND, Công an: TP.Hồ Chí Minh;
- Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước TP.Hồ Chí Minh;
- Các Sở TTTT tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son