BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1146/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng,

Theo đề nghị của Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị & nôngthôn tại tờ trình số: 523/VKTQH ngày 15/10/2012 về việc trình ban hành dự ánSNKT TKĐH,

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này 06 tập thiết kế điển hình

- Trường Mầm non - Phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật,

- Trường Tiểu học - Khối phục vụ học tập,

- Trường Trung học cơ sở - Khối phục vụ học tập và phòng họcbộ môn,

- Trường Trung học phổ thông - Khối phục vụ học tập và phònghọc bộ môn,

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Thông tin cấp xã,

- Nhà ở Công vụ - Loại biệt thự.

Điều 2. Thiết kế điển hình trên được áp dụng trong công tác nghiên cứu, thiết kếvà xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường, Việntrưởng Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị & nông thôn và các đơn vị liên quanchịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, KHCN&MT, KHTC, KTQH,
QLN, VKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn