CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1146/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 215/TTr-CP ngày 21/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 09 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÁC CÔNG DÂN LÀO HIỆN CƯ TRÚ TẠI THỪA THIÊN HUẾ ĐƯỢC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM(Kèm theo Quyết định số 1146/QĐ-CTN ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch nước)

1.

Hồ Thị Mế, sinh ngày 13/8/1989 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ta Vai, xã Đông Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Thị Mế

Giới tính: Nữ

 

2.

Kăn Ao, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Tru Chaih, xã Đông Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lấy tên gọi Việt Nam: Kăn Ao

Giới tính: Nữ

 

3.

Hồ Thị Thiên, sinh năm 1963 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn A Năm, xã Hồng Vân, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Thị Thiên

Giới tính: Nữ

 

4.

Lê Thị Thẻ, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ca Cú 2, xã Hồng Vân, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lấy tên gọi Việt Nam: Lê Thị Thẻ

Giới tính: Nữ

 

5.

A Viết Ngốt, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn A Ho, xã A Roàng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lấy tên gọi Việt Nam: A Viết Ngốt

Giới tính: Nam

6.

A Viết Thị Nós, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Nhâm 2, xã Nhâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lấy tên gọi Việt Nam: A Viết Thị Nót

Giới tính: Nữ

7.

Kăn Ping, sinh năm 1935 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn A Bung, xã Nhâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lấy tên gọi Việt Nam: Kăn Ping

Giới tính: Nữ

8.

Kêr Thị Ân, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Diên Mai, xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế

Lấy tên gọi Việt Nam: Kêr Thị Ân

Giới tính: Nữ

9.

Hồ Thị Hương, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Tầm Mu, xã Hồng Quảng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Thị Hương.

Giới tính: Nữ