Y BAN NHÂN DÂN
TNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1146/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 16 tháng 5 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH VÀ BÃI BỎ VĂN BẢNKHÔNG CÒN PHÙ HỢP

CăncứLutTổchcHngnhândânvàybannhândânthôngqua ngày26 tháng 11năm2003;

Căn cứLutBan hành văn bản quyphạm pháp lut củaHngnhân dân, yban nhândânngày 03 tháng12 năm2004;

Căn cNghịđịnh số91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm2006 ca Chínhphủquyđnhchitiếtthihànhmtsđiều caLutBanhành vănbnquyphạmpháplut caHngnhândân,ybannhândân;

TheođềnghcaGiác STưpháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Công bốDanhmc 53 (năm mươiba)vănbản doyban nhân dân tnhTinGiangbanhànhđếnnay hếthiulcthihànhvàbãibỏ40(bnmươi) vănbndoy bannhândântnhTinGiangbanhànhcónidungkhôngcòn phù hợp(códanh mc văn bn kèmtheo).

Điều 2. Quyếtđịnhnàycóhiulcthi hành ktừngàyký.

Điều3.Chánhnphòngybannhândântnh,GiámđcSởTưpháp,thủtrưngcácsở,ngànhtnh,Chtchybannhândâncáchuyện,thànhphốMỹTho, thịxã Gò Công căn cứQuyếtđịnh thihành./.

TM.ỦYBANNHÂNDÂNTỈNH
KT.CHỦTỊCH

PHÓCHỦTỊCH
TrầnKimMai

DANH MỤC

VĂN BN CAYBAN NHÂN DÂN TNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰCTHI HÀNH VÀ KHÔNG CÒN PHÙ HỢP(Ban hành kèm theoQuyếtđịnh số1146/QĐ-UBNDngày16tháng 5năm2012 caybannhân dân tỉnh TinGiang)

I. QUYẾT ĐỊNH, CHỈTHHẾT HIỆULỰCTHI HÀNH:

STT

Số,kýhiệu,ngày,tháng,nămbanhành, tríchyếunộidungvănbản

Lýdohếthiệulcthihành

1.Quyếtđịnh:

01

Quyếtđnhs18/1999/-UBngày 28/8/1999 ca UBND tnh ban hành bảng quy định khai thác, sdng tài liulưutr.

Hết hiệu lc thi hành ngày 14/7/2011. Quyếtđịnh số 1844/QĐ-UBND ngày 14/7/2011 của Chtịch UBNDtnhthaythế.

02

Quyếtđnhs04/2000/-UBngày 25/01/2000 caUBNDtnhvvicban nhquyđnhvcôngtáclưutrca tỉnhTinGiang.

Hết hiệu lc thi hành ngày 07/7/2011.Quyếtđịnh số 1784/QĐ-UBND ngày 07/7/2011của UBND tỉnh thaythế.

03

Quyết định số 21/20 01/QĐ- UBngày 08/6/2001 của UBND tỉnh về việc ban hànhĐiềulệtổchcvàhoạtđộngcủaQuỹ đầutư pháttrintỉnhTiềnGiang.

Hếthiulc thihànhngày 12/5/2008. Quyết định s1426/QĐ-UBND ngày 12/5/2008 ca Chtịch UBNDtnhthaythế.

04

Quyếtđịnhs13/20 03/QĐ-U Bngày 18/3/2003ca UBNDtỉnh vvicban hành danh mc s01 c cơ quan, tchcthucdinnplưuhsơ,tàiliệu oTrungmThôngtinvàlưutrtỉnh TiềnGiang.

Hết hiệu lc thi hành ngày 18/6/2009.Quyếtđịnh số 2080/QĐ-UBND ngày 18/6/2009của UBND tỉnh thaythế.

05

Quyết định số 21/20 03/QĐ- UBngày 09/4/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành Quychế hoạt động của Hội đồng giámsát,chngkiếnXổsốkiếnthiếttỉnh TiềnGiang.

Hết hiệu lực thi hành ngày 08/10/2007. Quyết định số 3592/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh thay thế.

06

Quyết định số 10/20 04/QĐ- UBngày 17/02/2004củaUBNDtỉnhvềviệcban hànhquyđịnhtiêuchuẩncụthểđốivới cánbộ,công chcxã,phưng,thịtrấntrên địabàntỉnh.

Hết hiệu lực thi hành ngày 29/9/2011. Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 19/9/2011 của UBND tỉnh thay thế.

07

Quyết định số 03/ 2005/QĐ -UB ngày 20/01/2005củaUBNDtỉnhvềviệcgiao chỉtiêukếhoạchnhà nưcvềxâydngvà hunglclưngdựbịđộngviêntrên địabàntỉnhTiềnGiang.

Hết hiệu lc ny 29/9/2005. Quyết định số 46/2005/QĐ-UBND ngày 29/9/2005của UBND tỉnh thaythế.

08

Quyết định số 19/20 05/QĐ- UBNDngày 11/5/2005caUBNDtỉnhvềviệcgiaobổ sungdựtoánngânsáchnăm2005.

Hết hiệu lc thi hành ngày 13/5/2005.Quyếtđịnh số 21/2005/QĐ-UBND ngày 13/5/2005củaUBND tỉnhthaythế.

09

Quyết định số 20/2005/QĐ-UBNDngày 11/5/2005caUBNDtỉnhvềviệcgiaobổ sungdựtoánngânsáchnăm2005.

Hết hiệu lc thi hành ngày01/01/2006.

10

Quyết định số 21/2005/QĐ-UBNDngày 13/5/2005caUBNDtỉnhvềviệcgiaobổ sungdựtoánngânsáchnăm2005.

Hết hiệu lc thi hành ngày 02/6/2005.Quyếtđịnh số 27/2005/QĐ-UBND ngày 02/6/2005củaUBND tỉnhthaythế.

11

Quyết định số 22/2005/QĐ-UBNDngày 20/5/2005caUBNDtỉnhvềviệcgiaobổ sungdựtoánngânsáchnăm2005.

Hết hiệu lc thi hành ngày01/01/2006.

12

Quyết định số 23/2005/QĐ-UBNDngày 25/5/2005caUBNDtỉnhvềviệcgiaobổ sungdựtoánngânsáchnăm2005.

Hết hiệu lc thi hành ngày01/01/2006.

13

Quyết định số 24/2005/QĐ-UBNDngày 30/5/2005caUBNDtỉnhvềviệcgiaobổ sungdựtoánngânsáchnăm2005.

Hết hiệu lc thi hành ngày01/01/2006.

14

Quyết định số 26/2005/QĐ-UBNDngày 02/6/2005caUBNDtỉnhvềviệcgiaobổ sungdựtoánngânsáchnăm2005.

Hết hiệu lc thi hành ngày01/01/2006.

15

Quyết định số 27/2005/QĐ-UBNDngày 02/6/2005caUBNDtỉnhvềviệcgiaobổ sungdựtoánngânsáchnăm2005.

Hết hiệu lc thi hành ngày01/01/2006.

16

Quyết định số 28/2005/QĐ-UBNDngày 10/6/2005caUBNDtỉnhvềviệcgiaobổ sungdựtoánngânsáchnăm2005.

Hết hiệu lc thi hành ngày01/01/2006.

17

Quyết định số 46/2005/QĐ-UB ngày 29/9/2005củaUBND tỉnhvềviệcgiao chỉ tiêukếhoạchnhànưcvềxâydnghunglclưngdựbịđộngviêntrên địabàntỉnhTiềnGiang.

Hết hiệu lc ny 20/3/2008. Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 20/3/2008của UBND tỉnh thaythế.

18

Quyết định số 06/20 06/QĐ- UBNDngày 17/02/2006 củaUBNDtỉnhvềviệcban hànhquy chếtổchcvàhoạtđộngca TrưngĐạihọcTiềnGiang.

Hết hiệu lc thi hành ngày 18/11/2011. Quyết định số3624/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của UBNDtỉnhthaythế.

19

Quyết định số 09/2006/QĐ-UBNDngày 15/3/2006 củaUBNDtỉnhbanhànhquy chếquảnlýhoạtđộngkhaithácthy sn trênđịabàntỉnh.

Hếthiệu lcthihành ngày 15/9/2011.Quyếtđịnh số 24/2011/QĐ-UBND ngày 05/9/2011củaUBND tỉnhthaythế.

20

Quyết định số 23/2006/QĐ-UBNDngày 23/5/2006 của UNND tỉnh về việc ban hànhđơngiáthuêđất,khung giáthuêmặt nuớctrênđịabàntnh.

Hếthiệu lcthihành ngày 08/12/2011. Quyết định số40/2011/QĐ-UBND ngày 28/11/2011 của UBNDtỉnhthaythế.

21

Quyết định số 32/2006/QĐ-UBNDngày 05/7/2006 củaUBNDtỉnhbanhànhquy địnhtráchnhimtrong việcquảnlý,chitrả trợ cấp ưu đãi ngưi có công với cách mng thuộc kinh phí ngân sách Trung ươngyquyntrênđịabàntỉnh.

Hếthiệu lcthihành ngày 21/7/2006.Quyếtđịnh số 35/2006/QĐ-UBND ngày 11/7/2006củaUBND tỉnhthaythế.

22

Quyết đnh s50/2006/QĐ-UBND ngày 26/9/2006 của UBND tnh thc hin Chươngtrìnhxóađóigiảmnghèo-viclàm tỉnhTinGianggiaiđon2006-2010.

Hết hiệu lc thi hành ngày01/01/2011.

23

Quyết định số 02/20 07/QĐ- UBNDngày 05/01/2007của UBNDtỉnh sa đổi, bổ sungQuyết địnhsố23/2006/QĐ-UBND ngày23/5/2006củaUBNDtỉnhvềviệc banhànhđơngiáthuêđất,khung giáthmặtnưctrênđịabàntỉnhTiềnGiang.

Hếthiệu lcthihành ngày 08/12/2011. Quyết định số40/2011/QĐ-UBND ngày 28/11/2011 của UBNDtỉnhthaythế.

24

Quyết định số 34/2007/QĐ-UBNDngày 27/8/2007 của UBND tỉnh ban hành chươngtrìnhpháttrinkinhtếthy sản TiềnGiangđếnnăm2010.

Hếthiệu lcthihành. Quyết đnhsố1172/QĐ- UBNDngày 04/5/2011 của UBNDbanhànhmới.

25

Quyết đnh s42/2007/QĐ-UBND ngày 01/11/2007 caUBNDtnhbanhành Chương trìnhhànhđộngcaUBNDtnh thc hinNghquyết s16/2007/NQ-CP củaChínhphvàChương trìnhhànhđng s07-CTr-TU củaTỉnhủyTinGiangvmtschtrương, cnhch lnđnn kinhtếpháttrinnhanhvàbnvngkhi VitNamlàthànhviêncủaTchcThương mạithếgii(giaiđon2007-2010).

Hết hiệu lc thi hành ngày01/01/2011.

26

Quyết định s02/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008củaUBNDtỉnhquyđnhvđơngiábithưng thiệthạicâytrái,hoa ukhinnưcthuhồiđấtsdng vào mụcđíchquốcphòng, anninh,lợiíchquốc gia,liíchcôngcộng,pháttriểnkinhtế.

Hếthiệu lcthihành ngày 07/11/2011. Quyết định số32/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBNDtỉnhthaythế.

27

Quyết định số 08/20 08/QĐ- UBNDngày 15/02/2008 củaUBNDtỉnhbanhànhquy địnhvềđầutưxây dng vàpháttriểnchợ trênđịabàntỉnh.

Hếthiệu lcthihành ngày 07/7/2011.Quyếtđịnh số 18/2011/QĐ-UBND ngày 27/6/2011củaUBND tỉnhthaythế.

28

Quyết định s10/2008/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 củaUBNDtỉnhgiaochtiêukế hoạchnhànưcvềxâydngvàhuy động lclượngdbđngviêntrênđantỉnh.

Hếthiệu lcthihành ngày 26/8/2011.Quyếtđịnh số 82/QĐ -UBND ngày 26/8/2011của UBND tỉnh thaythế.

29

Quyết định số 12/2008/QĐ-UBNDngày 24/3/2008 củaUBNDtỉnhbanhànhDanh mcsốhiệuđưng bộthuộccấptỉnhquản lýtrênđịabàntỉnh.

Hếthiệu lcthihành ngày 31/12/2011. Quyết định số45/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBNDtỉnhthaythế.

30

Quyết định s26/2008/QĐ-UBND ngày 15/7/2008 củaUBNDtỉnhbanhànhquy địnhthẩm quyềntuyndụng,sdụngvà quản lýnbộ,ngchc,công chc dbtrongcơquannhànưctrênđịabàntnh.

Hếthiệu lcthihành ngày 29/10/2011. Quyết định số30/2011/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 của UBNDtỉnhthaythế.

31

Quyết định số 37/2008/QĐ-UBNDngày 08/9/2008 củaUBNDtỉnhqunhmc thu,quảnlývàsửdụnglệphíđịachính trênđịabàntỉnh.

Hếthiệu lcthihành ngày 31/12/2011. Quyết định số44/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBNDthaythế.

32

Quyết định số 43/2008/QĐ-UBNDngày 01/12/2008 banhànhquyđịnhvềtrìnht, thủtục,xuấtcảnhcủacánbộ,công chc, viênchcnhànưctỉnhTiềnGiang.

Hếthiệu lcthihành ngày 11/8/2011.Quyếtđịnh số 22/2011/QĐ-UBND ngày 01/8/2011củaUBND tỉnhthaythế.

33

Quyết định số 48/2008/QĐ-UBNDngày 31/12/2008quyđịnhvề trợcấpđivớicán bộ, công chc, viên chc công tác ti huyệnTânPhúĐông.

Hết hiệu lc thi hành ngày01/01/2012.

34

Quyếtđnhs07/2009/-UBND ngày 09/4/2009 caUBNDtỉnhbanhànhquy chế phi hp trách nhim trong công c qun lý các khu công nghip trên địabàntnh.

Hếthiệu lcthihành ngày 17/3/2012.Quyếtđịnh số 04/2012/QĐ-UBND ngày 07/3/2012củaUBND tỉnhthaythế.

35

Quyết định số 09/20 09/QĐ- UBNDngày 22/4/2009 củaUBNDtỉnhbanhànhquy địnhmcthu,quản lývàsửdụng phíbảo vệmôitrưngđốivớikhaitháckhoáng sảntrênđịabàntỉnh.

Hếthiệu lcthihành ngày 25/3/2012.Quyếtđịnh số 05/2012/QĐ-UBND ngày 15/3/2012củaUBND tỉnhthaythế.

36

Quyết đnh s10/2009/QĐ-UBND ngày 11/5/2009 caUBNDtỉnhquyđnhvchế đchiđivihotđộngxây dngvàáp dnghthng qunlýchtlưng theotiêu chunTCVN ISO9000:2000trongcáccơ quanhànhchínhnhànưctnhTinGiang.

Hếthiệu lcthihành ngày 12/6/2011.Quyếtđịnh số 15/2011/QĐ-UBND ngày 02/6/2011củaUBND tỉnhthaythế.

37

Quyết định số 22/2009/QĐ-UBNDngày 25/8/2009 của UBND tỉnh về việc ban hànhquy địnhchínhsáchđàotạo,bi dưng vàthuhútcánbộ,côngchchành chính,viênchcsựnghiệptỉnhgiaiđoạn 2009-2015.

Hếthiệu lcthihành ngày 12/02/2012. Quyết định số01/2012/QĐ-UBND ngày 02/02/2012 của UBNDtỉnhthaythế.

38

Quyết định số 07/20 10/QĐ- UBNDngày 06/7/2010 củaUBNDtỉnhbanhànhbảng đơngiáxây dngnhàởvàvậtkiếntrúc thôngdụngtrênđabàntỉnh.

Hếthiệu lcthihành ngày 05/8/2011.Quyếtđịnh số 21/2011/QĐ-UBND ngày 26/7/2011củaUBND tỉnhthaythế.

39

Quyết định số 23/2010/QĐ-UBNDngày 22/12/2010 củaUBNDtỉnhbanhànhquy định vềgiácácloạiđấttrênđịabàntỉnh TiềnGiangnăm2011.

Hếthiệu lcthihành ngày 01/01/2012. Quyết định số46/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBNDtỉnhthaythế.

2.Chỉth:

01

Chỉ thị số 33/2006/CT-UBND ngày 12/12/2006 củaUBNDtỉnhvềviệcthc hiệnchươngtrình hànhđộngvìtrẻemtỉnh TiềnGianggiaiđon2006-2010.

Hết hiệu lc thi hành ngày01/01/2011.

02

Chỉ thị số 11/2007/CT-UBND ngày 11/4/2007caUBNDtỉnhtiếptụcthc hiệnvànângchấtlưngphongtràotoàn dânđoànkếtxâydngđờisốngvănhóa giaiđoạn2006-2010.

Hết hiệu lc thi hành ngày01/01/2011.

03

Chths14/CT-UBND17/4/2007củaChtchUBND tnhvmộtsbinphápđẩy mạnhcicáchnhchínhtnđantỉnh.

Hếhiệulcthihành.

04

Chỉthịsố 25/CT-U BND ngày09/7/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đy nhanh tiếnđộcấpgiy chng nhậnquyền sửdụng đấtchocáctổchc sửdụng đất trênđịabàntỉnh.

Hếthiệulcthi hành.

05

Chỉthịsố 11/CT-U BND ngày26/4/2010 củaChủtịchUBND tnhvềviệc thchiện tiếtkimtrongsửdụngđiệnnăm2010trên địabàntỉnh.

Hết hiệu lc thi hành ngày01/01/2011.

06

Chỉthịsố 13/CT-U BND ngày18/5/2010 củaChủtịchUBNDtnhvềnhim vụgiáo dục và đào tạo trong hè năm 2010 và chuẩnbịchonămhọc2010-2011.

Hếthiệulcthi hành.

07

Chỉ thị số 19/2010/CT-UBND ngày 13/7/2010của UBND tỉnh về việc tăng cưngcôngtácquảnlýtàinguyêncát,sỏi lòngsôngtrênđịabàntỉnh.

Hết hiệu lc thi hành. Thc hiện Chỉ thị số 04/2011/CT-UBND ngày 31/3/2011của UBND tỉnh banhànhmới.

08

Chths22/CT-UBNDngày18/8/2010ca ChtchUBND tnhvnhimvgodc vàđàotomhc2010-2011.

Hếthiệulcthi hành.

09

Chỉthịsố 23/CT-U BND ngày27/8/2010 củaChủtịchUBND tnhvềviệcápdụng cácbiệnpháp phòngnga dịchbệnh tôm sú,tôm thẻchântrắngnăm 2011trênđịa bàntỉnh.

Hếthiệulcthi hành.

10

Chths 32/CT-UB NDngày27/12/2010 caChtịchUBND tỉnhvvictchc thc hiện dtoán ngân sách nhà nưc năm2011.

Hết hiệu lc thi hành ngày01/01/2012.

11

Chỉthịsố 33/CT- UBND ngày30/12/2010 củaChủtịchUBND tnhvềviệcđảmbo anninh,trậttự năm2011trênđịabàntỉnh.

Hết hiệu lc thi hành ngày01/01/2012.

12

Chỉthịsố 34/CT- UBND ngày31/12/2010 củaChủtchUBND tỉnhvềviệcphòng, chốnghạn,mặnvà cháyrngnăm2011.

Hết hiệu lc thi hành ngày01/01/2012.

13

Chỉthịsố 01/CT- UBND ngày18/01/2011 củaChủtịchUBND tỉnhvềcôngtácthi đua,khentngnăm2011.

Hết hiệu lc thi hành ngày01/01/2012.

14

Chỉthịsố 03/CT- UBND ngày28/02/2011 củaChủtịchUBND tỉnhvềviệctiếptục tăngcưngthchiệntiếtkiệmđiệntrên địabàntỉnhTiềnGiangtrongnăm2011.

Hết hiệu lc thi hành ngày01/01/2012.

II. QUYẾT ĐỊNH,CHỈTHỊKHÔNGCÒNPHÙ HỢP:

STT

Số,kýhiệu,ngày,tháng,nămbanhành, tríchyếunộidungvănbản

Lýdokhôngcònphùhợp

1.Quyếtđịnh:

01

Quyết định số 991/QĐ- UB ngày 01/10/1986củaUBNDtỉnhvềviệcban hànhbảnquychếvềsựphốihợpquảnlý sángkiến,sángchếgiaUBKHKT-Liên hiệpcôngđoànvàĐoànthanhniênCộng sảnHồChíMinh.

Không cònphùhợpvới Nghị địnhsố13/2012/NĐ- CPngày 02/3/2012của Chính phủ; Quyết đnh số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14/7/2006 của Thủ tưng ChínhphủvàQuyếnhsố 84/QĐ- UBND ngày 09/01/2007 của Chủ tịch UBNDtỉnh.

02

Quyết đnh s920/QĐ.UB ngày 21/5/1997caUBND tỉnh vvic ban nhquychếvqunlýchtrênđa ntnh.

Không cònphùhợpvới Nghị địnhsố02/2003/NĐ- CPngày 14/01/2003của ChínhphủvàNghịđnhsố 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009củaChínhphủ.

03

Quyết định số 08/ 1999/QĐ -UB ngày 21/5/1999 ca UBND tỉnh về việc ban hànhquy chếhongcủaBanchỉđạo thchiệnNghịquyết09/CPcủaChínhphủ vàChương trìnhquốcgiaphòngchốngti phmtỉnhTiềnGiang.

Không còn phù hp. Thc hiện Quyết định số 636/QĐ- UBND ngày 07/3/2005củaUBNDtỉnh.

04

Quyết đnh s13/1999/QĐ-UB ngày 19/7/1999 ca UBND tnh ban hành quy chế làm vic ca Hi đng thm địnhmuasm,sachavàthanh lý phương tingiaothôngcađơnvhành chínhsnghip.

Không còn phù hp. Thc hiện Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010củaUBNDtỉnh.

05

Quyết định số 26/ 2000/QĐ -UB ngày 07/9/2000 ca UBND tỉnh về việc ban hànhbảnggiátốithiểucácloạixeôtô,xe gắnmáy,máytàuthuyn,máyvàkhung xeôtôđểtínhlệphítrưcbạtrênđabàn tỉnhTiềnGiang.

Không còn phù hp. Thc hiện Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012củaUBNDtỉnh.

06

Quyết định số 28/2000/QĐ-UB ngày 20/10/2000 củaUBNDtỉnhvềviệcban hànhquychếtổchcvàhoạtđộngcủa Hộiđồngxếphạngdoanhnghiệpvàđơnvị sựnghiệpTiềnGiang.

Khôngcònphùhợpvới Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH- BTC ngày 31/8/2005 của liênbộLaođộng,Thương binhvàXãhộivà Tàichính.

07

Quyết định s03/2 001/QĐ- U B ngày 06/02/2001 củaUBNDtỉnhvviệcban hànhquyđịnht duytcấpgiy chng nhậnquynsdụngđấtđôthtạitỉnh TiềnGiang.

Khôngcònphùhợpvới LuậtĐấtđai.

08

Quyết định số 29/ 2001/QĐ -UB ngày 15/8/2001 ca UBND tỉnh về việc ban hành quychế thmđịnh phươngán tài chínhvàhiệuquảkinhtế-tàichínhcủa dự án đầutưvayvốnQuỹđầutưpháttriển tỉnhTiềnGiang.

Không cònphùhợpvới Nghị địnhsố138/2007/NĐ- CP 28/8/2007 của Chính phủ và Quyết định số 39/QĐ-H ĐQL ngày 14/12/2009 củaHộiđồng quản lý Quỹ đầu tư phát triểnTiềnGiang.

09

Quyết định số 61/2001/QĐ-UB ngày 27/11/2001củaUBNDtỉnhvềvicsa đổimộtsốđimcủaquyđịnhxétduyệt cấpgiychngnhận quynsửdụngđấtđô thị tại Tiền Giang theo Quyết định số 03/2001/QĐ-UB ngày 06/02/2001 của UBNDtỉnhTiềnGiang.

Khôngcònphùhợpvới LuậtĐấtđai.

10

Quyết định số 05/ 2002/QĐ -UB ngày 08/02/2002củaUBNDtỉnhvềviệcban hànhQuychếhongcủaBanchỉđạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thươngmại.

Không còn phù hp. Thc hiện Quyết định số 1958/QĐ -BCĐ ngày 04/7/2008 củaBanChỉđạo chống buônlậu,hànggiảvà gian lận thương mại tỉnh TiềnGiang.

11

Quyết định số 06/2002/QĐ-UB ngày 18/02/2002củaUBNDtỉnhvềviệcban hànhQuychếphốihợpthchiệnHiệp địnhhợptácvềnuôiconnuôigianưc CộnghoàxãhộichủnghĩaVitNamvà nưcCộnghòaPháptitỉnhTiềnGiang.

Không cònphù hp. Thc hiệnLuậtNuôicon nuôi.

12

Quyết định số 08/2002/QĐ-UB ngày 26/02/2002củaUBNDtỉnhvềviệcban hànhtiêuchuẩncôngnhậnxã,png, thị trấn,cơquanơnvịkhôngcótộiphmvà ngưinghiệnmatúy.

Không còn phù hp. Thc hiện Kế hoạch số 08/KH- UBND ngày 21/01/2010củaUBNDtỉnh.

13

Quyết định số 55/ 2003/QĐ -UB ngày 09/10/2003củaUBNDtỉnhvềviệcban hànhquychếquảnlývàsửdụngquỹhỗ trợsắpxếpvàcổphnhóadoanhnghiệp nhànưc.

Không còn phù hp. Thc hiện Quyết định số 113/2008/QĐ-TTg ngày 18/8/2008 của Thủ tưng Chínhph.

14

Quyết định số 16/ 2004/QĐ -UB ngày 30/3/2004 ca UBND tỉnh về việc ban hànhquychếtổchcvàhoạtđộngcủa Banchỉđạocảicáchhànhchínhtỉnh.

Không cònphợp.Vì Ban chỉđạocảicáchhành chínhđãgiithể.

15

Quyết định số 46/2004/QĐ-UB ngày 13/9/2004 ca UBND tỉnh về việc ban hànhqunhvềbánđấugiáquyềnsử dụngđất,đấuthudựáncósửdụngquỹ đấttạovốnxâydngkếtcấuhạtầngtrên địabàntỉnhTiềnGiang.

Không còn phù hp. Thc hiện Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 25/11/2010củaUBNDtỉnh.

16

Quyết định số 56/2004/QĐ-UB ngày 15/11/2004củaUBNDtỉnhbanhànhquy địnhvềviệcthu, quảnlývàsửdụng phí tuynsinhhệchínhquycáctrưngĐại học,Caođẳng,Trunghọcchuyênnghiệp vàcáctrưng phổthôngtrunghọc,Trung họccơsở thuộctỉnhquảnlý.

Không cònphù hp. Thc hiện Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT- BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010vàCôngvănsố 3762/B GDĐT-KHTC ngày 30/6/2010củaBộGiáodục vàĐàotạo.

17

Quyếtđnhs18/2005/-UBNDngày 09/5/2005caUBNDtnhvvicban nh quy đnh qun lý và phi hp trong công tác qun lý Cụm công nghipTrungAn.

Khôngcònphùhợpvới Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tưng ChínhphủvàQuyếnhsố 09/2010/QĐ-UBND ngày 28/7/2010củaUBNDtỉnh.

18

Quyết định số 40/2005/QĐ-UBNDngày 23/8/2005củaUBNDtỉnhbanhànhĐiều lệquảnlý KhucôngnghiệpTânHương.

Không cònphùhợpvới Nghị địnhsố29/2008/NĐ- CPngày 14/3/2008của Chínhph.

19

Quyết định số 59/2005/QĐ-UBNDngày 28/11/2005củaUBND tỉnhvềchếđộdinh dưng đối với vận động viên và huấn luyn viên thể thao trong phm vi tỉnh TiềnGiang.

Không còn phù hp. Thc hiện Nghị quyết số 240/2010/NQ-HĐND ngày 23/7/2010của HĐNDtỉnh và Công văn số 3636/U BND-VX ngày 03/8/2010củaUBNDtỉnh.

20

Quyếtđịnhs19/2006/QĐ-UBNDngày 04/5/2006ca UBNDtỉnhvvicban hànhchươngtrìnhhànhđộngcủaUBND tỉnh vthc hin Luật phòng, chống thamnhũng.

ib,vìkhông còn phù hp vi tình nh thctế.

21

Quyết định số 09/2007/QĐ-UBNDngày 28/3/2007củaUBNDtỉnhbanhànhquy địnhvềquảnlýquyhoạchchitiết xây dng tại Khu công nghiệp Tân Hương, tỉnhTiềnGiang.

Không cònphùhợpvới Nghị địnhsố29/2008/NĐ- CPngày 14/3/2008của Chínhph.

22

Quyết định số 21/2007/QĐ-UBNDngày 22/5/2007 ca UBND tỉnh về việc ban hành quy định về việc thc hiện chính sáchkhuyếnkhíchpháttriểnhptácxã thysảntrênđịabàntnh.

Không cònphùhợpvới Nghị địnhsố02/2010/NĐ- CPngày 08/01/2010của Chính phủ, Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 củaChínhphủ, Nghị địnhsố61/2010/NĐ- CPngày 04/6/2010của Chính phủ, Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008củaChínhphủ.

23

Quyết định số 22/2007/QĐ-UBNDngày 22/5/2007 ca UBND tỉnh về việc ban

Khôngcònphùhợpvới Nghịđịnhsố41/2010/NĐ-

hành quyđịnh về thc hiện chính sách khuyếnkhíchđầutưpháttriểnsảnxuất giốngthysảntrênđịabàntỉnh.

CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ, Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ, Nghịđịnhsố124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chínhph.

24

Quyết định số 17/2008/QĐ-UBNDngày 12/5/2008củaUBNDtỉnhquyđịnhmc chi,quảnlývà sửdụng kinhphíhỗtrợcho côngtáckimtravănbảnquyphmpháp luậttrênđịabàntỉnh.

Không còn phù hp. Thc hiện Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011củaHĐNDtỉnh.

25

Quyết định số 21/2008/QĐ-UBNDngày 03/6/2008 ca UBND tỉnh về việc quy định đơngiáđăngkýquyền sửdụngđất, lậphồsơđịachính,cấpgiy chngnhận quyềnsửdụngđấttrênđịabàntỉnh.

Không còn phù hp. Thc hiện Quyết định số 1939/QĐ -UBND ngày 28/7/2011củaUBNDtỉnh.

26

Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 12/6/2008củaUBNDtỉnhbanhànhđiều lệquảnlýxâydngtheoquyhoạchchitiết KhucôngnghiệpMTho.

Không cònphùhợpvới Nghị địnhsố29/2008/NĐ- CPngày 14/3/2008của Chínhph.

27

Quyết định số 13/2009/QĐ-UBNDngày 12/5/2009 củaUBNDtỉnhquyđịnhmc thu,quản lý,sửdụnglệphíđăngkývà cungcấpthông tinvềgiaodịchbảođm tronglĩnhvcđăngkýthếchấpquyn sử dụng đất,tàisảngắnliềnvớiđấttrênđịa bàntỉnh.

Không còn phù hp. Thc hiện Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 củaHĐNDtỉnh và Côngvănsố 370/UBND- CNngày 08/02/2012của UBNDtỉnh.

2.Chỉth:

01

Chths17/1998/CT.UB ngày15/9/1998 caUBNDtỉnhvtăngcưngbovtrem, nn ngavàgiiquyết nhtrng trem langthang,tremblạmdụngsclaođng.

Không còn phù hp. ThchiệnChươngtrìnhsố 236/CTr- UBND ngày 14/12/2011củaUBNDtỉnh.

02

Chỉ thị số 02/1 999/CT .UB ngày 06/02/1999củaUBNDtỉnhvềviệcbảovệ môitrưngtrongcôngtácdiệtchuột.

Bãibỏvìkhôngcònphù hợpvớitìnhhìnhthctế.

03

Chỉ thị 07/1999/CT.UB ngày 16/4/1999 củaUBND tỉnhvềviệctăngcưngthc hiệnphápluậtởcácdoanhnghiệp thuộc cácthànhphầnkinhtế.

Khôngcònphùhợpvới LuậtDoanhnghiệp.

04

Chỉthịsố03/2001/CT-UBngày09/4/2001 củaUBND tỉnhvềviệchưngng cuộc vậnđộngNgàyvì ngườinghèo”.

Không phùhợpvớiChỉ thị số 24/20 07/C T-TTg ngày01/11/2007 củaThủ tưngChínhphủ.

05

Chths08/2 001/CT- U B ngày 05/6/2001 củaUBNDtỉnhvviệctăng cưng thchinmtsbiệnpháp m giảmtai nạn giaothông, chng ùn tắc giao thôngđưng b.

Không cònphùhợpvới Nghị quyết số32/2007/NQ- CPngày 29/6/2007của ChínhphủvàNghịquyếtsố 88/CP ngày24/8/2011của Chínhph.

06

Chỉthịsố10/2003/CT-UBngày31/7/2003 củaUBNDtỉnhvề việctăngcưngđàotạo cánbộkhoa họcvàcông nghệ cótrình độ sauđạihọc.

Khôngcònphùhợpvới tìnhhìnhthctế.

07

Chths08/2 004/CT-U B ngày 14/4/2004ca UBNDtỉnhvvic đy mạnhsắpxếp,đimidoanhnghiệpnhà nưc theo tinh thn Nghquyết Trung ương3,NghquyếtTrungương9(khóa 9)vàtchctriểnkhaithchinLuật Doanhnghiệp nhànưc.

Khôngcònphùhợpvới LuậtDoanhnghiệp.

08

Chỉthịsố20/2004/CT-UBngày13/9/2004 của UBNDtỉnh về côngtác quyhoch tổngthểpháttriểnkinhtế-xãhộitỉnh TiềnGiangđếnnăm2020.

Không cònphù hp. Thc hiệnChỉthịsố06/CT- UBNDngày 06/3/2009 của ChủtịchUBNDtỉnh.

09

Chỉ thị số 02/2005/CT-UBND ngày 03/02/2005 của UBND tỉnh về phòng chống dịch cúm gia cầm và dịch bệnh viêm phổi do vi rút H5N1 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Bãibỏvìkhôngcònphù hợpvớitìnhhìnhthctế.

10

Chỉ thị số 09/2005/CT-UBND ngà y 18/7/2005 của UBND tỉnh về việc tiêm phòng vaccin cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Kngcònphùhp.Thc hiện Quyếtđịnh s305/QĐ- BNN-TY ngày25/02/2011 caBNông nghipvàPhát trinngthôn.

11

Chỉ thị số 14/2005/CT-UBND ngày 24/10/2005 của UBND tỉnh về việc tập trung phòng chống dịch cúm gia cầm và dịch cúm ở người.

Bãibỏvìkhôngcònphù hợpvớitìnhhìnhthctế.

12

Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 10/9/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

Không còn phù hp. Thc hiện Nghquyết s198/2008/NQ-HĐNDngày 06/12/2008 ca HĐND tỉnh và Nghquyết s 88/NQ-C Pngày24/8/2022 của Chínhph.

13

Chỉthịsố 27/CT -UBND ngày10/11/2010 củaChủtịchUBND tnhvềviệcthchiện cácnhim vụcấpbáchsau côngbốdịch heotaixanhtrênheo.

Bãibỏvìkhôngcònphù hợpvớitìnhhìnhthctế.