ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1146/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 14 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM TANG VẬT,PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TỊCH THU SUNG CÔNG QUỸ NHÀ NƯỚC VỀ QUẢN LÝRỪNG, PHÁT TRIỂN RỪNG, BẢO VỆ RỪNG VÀ QUẢN LÝ LÂM SẢN THUỘC THẨM QUYỀN RA QUYẾTĐỊNH XỬ PHẠT CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chínhngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số: 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thihành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số: 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lýrừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

Căn cứ Nghị định số: 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số: 137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định việc xác định giá khởi điểmcủa tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giátài sản;

Căn cứ Thông tư số: 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quảnlý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theothủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chi cục Kiểm lâmtỉnh Bắc Kạn tại Tờ trình số: 228/TTr-CCKL ngày 18 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Kiện toàn Hộiđồng định giá để xác định giá khởi điểm tang vật, phương tiện vi phạm hànhchính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước về quản lý rừng, phát triển rừng, bảovệ rừng và quản lý lâm sản thuộc thẩm quyền ra Quyết định xử phạt của Chủ tịchUBND tỉnh Bắc Kạn, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Lý Thái Hải, Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh - Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Nguyễn Đoàn Tú, Phó Chi cục trưởngChi cục Kiểm lâm tỉnh - Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Hoàng Văn Trường, Phó Trưởng phòngThanh tra - Pháp chế, Chi cục Kiểm lâm tỉnh - Thành viên;

4. Ông Nguyễn Kiều Huân, Trưởng phòngQLVT-PT và NL, Sở Giao thông Vận tải tỉnh (nếu định giá phương tiện) - Thànhviên;

5. Ông Nguyễn Huy Hoàng, Chuyên viênphòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên;

6. Ông Nguyễn Văn Dân, Chuyên viên phòngQLCS, Giá cả, TCDN, Sở Tài chính tỉnh - Thành viên;

7. Ông Triệu Quốc Việt, Kiểm lâm viên phòngThanh tra - Pháp chế, Chi cục Kiểm lâm tỉnh - Thành viên;

8. Đại diện các đơn vị trực thuộc Chi cụcKiểm lâm tỉnh và Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Ba Bể (đơn vị đang bảo quản tàisản) - Thành viên.

Điều 2. Hội đồngđịnh giá có nhiệm vụ: Xác định giá khởi điểm tang vật, phương tiện vi phạm hànhchính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước về quản lý rừng, phát triển rừng, bảovệ rừng và quản lý lâm sản thuộc thẩm quyền ra quyết định xử của Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chi phí choviệc tổ chức định giá tài sản được thanh toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Giao Chi cụcKiểm lâm chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu cho Hội đồng định giá trước khi tổchức xác định giá khởi điểm tang vật, phương tiện bị tịch thu sung công quỹ nhànước.

Điều 5. Quyết địnhnày có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số: 708/QĐ-UBND ngày14/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Hội đồng định giátài sản để xác định giá khởi điểm tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bịtịch thu sung quỹ nhà nước trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lýlâm sản thuộc thẩm quyền ra quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh, Chi cụctrưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sảntỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải