UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng

thành phố Hải Phòng

___________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Chỉ thị số 35/CT-TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 12/CT-TU của Ban thường vụ Thành ủy về đổi mới công tác thi đua - khen thưởng trong giai đoạn mới và Quyết định số 281/QĐ - UB ngày 06/02/1999 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về việc kiện toàn, bổ sung thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng thành phố Hải Phòng;

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố và Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua khen thưởng thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3.. Các ông, bà: Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố, Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền Thành phố; Thủ trưởng các Ban, Ngành Thành phố có liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và các thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng