ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1147/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 31 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦTỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢITỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giaothông vận tải tại Tờ trình số 37/TTr-SGTVT ngày 20 tháng 5 năm 2013 và ChánhVăn phòngỦy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Công bố kèm theo Quyết định này là 02 (hai) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộcphạm vi giải quyết củaSở Giao thông vận tải tỉnhBạc Liêu.

Điều 2.Giao Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện theo phạm vi,chức năng; thông báo 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ đến sở, ngành có liên quanvà Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 3. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và các đơn vịliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHLê Thanh Dũng

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNHBỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2013 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

STT

Số hồ sơ thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

Lĩnh vực: Đường bộ

1

T-BLI-115090-TT

Cấp giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch do Sở Giao thông vận tải quản lý sát hạch

Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ không quy định thủ tục này

2

T-BLI-115845-TT

Đổi giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người nước ngoài cư trú, học tập, công tác dài hạn tại Việt Nam

Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ không quy định thủ tục này