UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 1149 QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 7 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ sung nhiệm vụ cho Công ty xây dựng nhà

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ quyết định số 1286/ QĐ –TCCQ ngày 12 tháng 11 năm 1992 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng về thành lập doanh nghiệp Nhà nước: Công ty xây dựng nhà ở;

Xét đề nghị của ông Giám đốc sở xây dựng và Thường trực Tiểu ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ sung nhiệm vụ cho Công ty xây dựng nhà ở:

- Xây dựng công trình: thuỷ lợi, đường giao thông và đường ống cấp, thoát nước quy mô vừa.

- Kinh doanh vật liệu xây dựng.

- Kinh doanh phát triển nhà.

Điều 2: Công ty có trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký kinh doanh, hoạt động theo đúng chính sách, luật pháp hiện hành.

Điều 3: Các ông Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Thường trực Tiểu ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp, Giám đốc sở xây dựng, Thủ trưởng các ngành liên quan và Giám đốc Công ty xây dựng nhà ở căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Gia Phách