UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1149/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTĐỀ ÁN HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINHTHEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2013/QĐ-TTG NGÀY 26/4/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhàở;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày01/7/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có côngvới cách mạng về nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày26/7/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyếttoán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có côngvới cách mạng về nhà ở;

Xét Tờ trình số 782/TTr-SXD ngày 04/10/2013của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt Đề án hỗ trợ người cócông với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, với các nội dung chủyếu như sau:

1. Tên đề án: Đề án hỗ trợ người có công vớicách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, theo Quyết định số22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối tượng, điều kiện được hỗ trợ: Theo Điều2, Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và hướngdẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013.

3. Mức hỗ trợ, cơ cấu nguồn vốn trong mức hỗ trợ:

3.1. Mức hỗ trợ:

- Hỗ trợ 48 triệu đồng/hộ, đối với hộ phải phádỡ để xây dựng lại nhà ở mới;

- Hỗ trợ 24 triệu đồng/hộ, đối với hộ phải sửachữa khung, tường và thay mới mái nhà.

3.2. Cơ cấu nguồn vốn trong mức hỗ trợ:

- Hộ phải phá dỡ để xây dựng lại nhà ở mới: NSTW32 triệu/hộ và NS tỉnh và các nguồn vốn khác đối ứng: 16 triệu/hộ.

- Hộ sửa chữa: NSTW 16 triệu/hộ và NS tỉnh vàcác nguồn vốn khác đối ứng: 8 triệu/hộ.

4. Nguyên tắc hỗ trợ:

- Hỗ trợ về nhà ở cho hộ gia đình mà người cócông với cách mạng, thân nhân liệt sỹ hiện đang ở và có hộ khẩu thường trú tạinhà ở đó trước ngày Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cóhiệu lực thi hành (ngày 15/6/2013);

- Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho các hộ, để cáchộ xây dựng nhà ở mới hoặc sửa chữa nhà ở hiện có, bảo đảm nâng cao điều kiệnnhà ở của người có công với cách mạng; đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30m2 (đối với những hộ độc thân thì có thể xây dựng nhà ở có diện tích sử dụngnhỏ hơn nhưng không thấp hơn 24 m2); đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng, khung- tường cứng, mái cứng);

5. Số hộ người có công với cách mạng cần được hỗtrợ về nhà ở:

Tổng số hộ người có công với cách mạng cần đượchỗ trợ về nhà ở là 2.189 hộ. Trong đó: Số hộ xây nhà ở mới là 1.403 hộ và số hộsửa chữa là 786 hộ; chia ra:

- Thực hiện trong năm 2013: Số hộ người có côngvới cách mạng cần hỗ trợ về nhà ở là 564 hộ (rà soát lại trong số các hộ đã báocáo Đoàn giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội năm 2012); trong đó: Xây mới là427 hộ và sửa chữa là 137 hộ.

- Thực hiện trong năm 2014: Số hộ người có côngvới cách mạng cần hỗ trợ về nhà ở : 1625 hộ; trong đó: Xây mới là 976 hộ và sửachữa là 649 hộ.

6. Phân loại đối tượng ưu tiên: Thực hiện theohướng dẫn tại Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng về việchướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướngChính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng.

7. Nhu cầu vốn thực hiện: 86.208.000.000 đồng(Tám mươi sáu tỷ, hai trăm linh tám triệu đồng); trong đó:

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 57.472.000.000đồng (Năm mươi bảy tỷ, bốn trăm bảy mươi hai triệu đồng);

- Ngân sách tỉnh và các nguồn khác đối ứng:28.736.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ, bảy trăm ba mươi sáu triệu đồng).

7.1. Nhu cầu vốn để thực hiện hỗ trợ trong năm2013 (Tổng số 564 hộ, trong đó: 427 hộ xây mới, 137 hộ sửa chữa):23.784.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ, bảy trăm tám mươi tư triệu đồng), trong đó:

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 15.856.000.000đồng (Mười năm tỷ, tám trăm năm mươi sáu triệu đồng).

- Vốn ngân sách tỉnh và các nguồn khác đối ứng: 7.928.000.000đồng (Bảy tỷ, chín trăm hai mươi tám triệu đồng).

7.2. Nhu cầu vốn để thực hiện hỗ trợ trong năm2014 (Tổng số 1.625 hộ, trong đó: 976 hộ xây mới, 649 hộ sửa chữa):62.424.000.000 đồng (Sáu mươi hai tỷ, bốn trăm hai mươi bốn triệu đồng), trongđó:

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 41.616.000.000đồng (Bốn mươi mốt tỷ, sáu trăm mười sáu triệu đồng).

- Vốn ngân sách tỉnh và các nguồn khác đối ứng: 20.808.000.000đồng (Hai mươi tỷ, tám trăm linh tám triệu đồng).

8. Thời gian thực hiện: Năm 2013 ÷ 2014

Điều 2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phốihợp với các sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;UBMT Tổ quốc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đôn đốc, kiểm tra tiếnđộ, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Đề án, kịp thời giải quyết các vướngmắc; nếu vượt thẩm quyền kịp thời đề xuất báo cáo Chủ tịch để chỉ đạo.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký;

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; cácSở: Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; các cơ quanđơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Nhường

ĐỀ ÁN

HỖTRỢ HỘ NGƯỜI CÓ CÔNG VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1149/QĐ-UBND , ngày 08/10/2013 của Chủtịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

I. CĂNCỨ LẬP ĐỀ ÁN

- Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng vềnhà ở;

- Thôngtư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyếtđịnh số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

-Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 26/7/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quảnlý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cáchmạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướngChính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

-Văn bản số 1382/BXD-QLN ngày 10/7/2013 của Bộ Xây dựng về việc hỗ trợ người cócông với cách mạng về nhà ở.

II.NỘI DUNG ĐÊ ÁN

1.Mục tiêu, quan điểm và nguyên tắc hỗ trợ

1.1Mục tiêu, quan điểm hỗ trợ

- Hỗtrợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, theo Quyếtđịnh 22/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm giúp cho cácđối tượng người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở tự tổ chức xây dựng đượcnhà ở mới hoặc sửa chữa, cải tạo, để nâng cao điều kiện nhà ở của người có côngvới cách mạng, tạo động lực thúc đẩy phát triển bền vững;

- Nhànước hỗ trợ và khuyến khích dòng họ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham giađóng góp để xây dựng nhà ở đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng và phù hợp với điềukiện của từng hộ gia đình;

- Huy động từ nhiều nguồn vốnđể thực hiện; Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng gópvà tự tổ chức xây dựng nhà ở; đảm bảo sử dụng kinh phí hỗ trợ về nhà ở đúng mục đích, bảo đảm chất lượng nhà ở xây dựngmới hoặc sửa chữa theo quy định.

1.2.Nguyên tắc hỗ trợ:

- Hỗ trợ về nhà ở cho hộ giađình mà người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ hiện đang ở và có hộkhẩu thường trú tại nhà ở đó trước ngày Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướngChính phủ có hiệu lực thi hành (ngày 15/6/2013);

- Nhà nước hỗ trợ trực tiếp chohộ gia đình có một hoặc nhiều người có công với cách mạng có nhà ở bị hư hỏng,dột nát (kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây mà naynhà ở đã bị hư hỏng, dột nát) để các hộ gia đình này xây dựng nhà ở mới hoặcsửa chữa nhà ở hiện có, bảo đảm nâng cao điều kiện nhà ở của người có công vớicách mạng;

- Sau khi được hỗ trợ, các hộxây dựng được nhà ở mới hoặc sửa chữa, nâng cấp nhà ở đã có, đảm bảo diện tíchsử dụng tối thiểu 30 m2 (đối với những hộ độc thân thì có thể xâydựng nhà ở có diện tích sử dụng nhỏ hơn nhưng không thấp hơn 24 m2);đảm bảo tiêu chuẩn (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng);

- Việc hỗ trợ cho người có côngvới cách mạng phải đảm bảo công khai, minh bạch, tránh thất thoát, bảo đảm phânbổ công bằng và hợp lý các nguồn lực hỗ trợ.

2. Yêu cầu về diện tích vàchất lượng nhà ở xây dựng mới:

2.1 Đối với trường hợp xây dựngnhà ở mới phải đảm bảo tiêu chí 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, máicứng), thời gian sử dụng từ 10 năm trở lên; có diện tích sử dụng tối thiểu 30 m2(đối với hộ độc thân thì có thể xây dựng nhà ở có diện tích sử dụng nhỏ hơn,nhưng không thấp hơn 24 m2);

2.2 Đối với trường hợp sửa chữakhung, tường và thay mới mái nhà ở, sau khi sửa chữa phải đảm bảo thời gian sửdụng từ 10 năm trở lên và tiêu chuẩn nhà ở đạt 2 cứng (khung - tường cứng, máicứng);

- Các trường hợp chỉ sửa chữakhung, tường và thay mới mái thì không yêu cầu phải đúng tiêu chuẩn về diệntích sử dụng như trường hợp xây mới;

- Thiết kế một số mẫu nhà ở đểcác hộ tham khảo, tự lựa chọn xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế địaphương, diện tích khu đất và khả năng tài chính của từng hộ, gia đình, dòng họnhưng phải đảm bảo diện tích tối thiểu và chất lượng nhà ở nêu trên.

3. Mức hỗ trợ:

- Nhà ở xây dựng mới: 48 triệuđồng/hộ;

- Nhà ở sửa chữa: 24 triệuđồng/hộ;

4. Cơ cấu nguồn vốn:

- Nhà ở xây dựng mới:

+ Ngân sách Trung ương: 32triệu đồng/hộ;

+ Ngân sách tỉnh: 16 triệuđồng/hộ.

- Nhà ở sửa chữa:

+ Ngân sách Trung ương: 16triệu đồng/hộ;

+ Ngân sách tỉnh: 8 triệuđồng/hộ.

5. Đối tượng được hỗ trợ nhàở:

Đối tượng được hỗ trợ về nhàở theo Đề án này theo khoản 1, Điều 2, Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủtương Chính phủ, đang sinh sống và có đăng ký hộ khẩu thường trú trước ngày15/6/2013 (ngày Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành) tại nhà ở mànhà ở đó có một trong các điều kiện sau:

- Nhà ở bị hư hỏng nặng phảiphá dỡ đi để xây dựng lại nhà ở mới;

- Nhà ở bị hư hỏng, dột nátcần phải sửa chữa phần khung, tường và thay mới mái nhà.

6. Số hộ người có côngvới cách mạng cần được hỗ trợ về nhà ở: Tổng số hộ người có công với cáchmạng cần được hỗ trợ về nhà ở là 2.189 hộ. Trong đó: Số hộ xây nhà ở mới là1.403 hộ và số hộ sửa chữa là 786 hộ (số lượng các hộ tại các huyện, thị xã,thành phố thuộc tỉnh, trong phụ lục số 1 kèm theo); chia ra:

- Thực hiện trong năm 2013:Số hộ người có công với cách mạng cần hỗ trợ về nhà ở là 564 hộ (rà soát lạitrong số các hộ đã báo cáo Đoàn giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội năm2012); trong đó: Xây mới là 427 hộ và sửa chữa là 137 hộ (số lượng các hộ tạicác huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong phụ lục số 2 kèm theo).

- Thực hiện trong năm 2014: Sốhộ người có công với cách mạng cần hỗ trợ về nhà ở : 1625 hộ; trong đó: Xây mớilà 976 hộ và sửa chữa là 649 hộ (số lượng các hộ tại các huyện, thị xã, thànhphố thuộc tỉnh, trong phụ lục số 3 kèm theo).

7. Phân loại đối tượng ưutiên: Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày01/7/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có côngvới cách mạng.

8. Nhu cầu vốn thực hiện:

Căn cứ vào mức hỗ trợ: Xây mới:48 triệu đồng/hộ (NSTW: 32 triệu đồng/hộ và NS tỉnh: 16 triệu đồng/hộ); sửachữa: 24 triệu đồng/hộ (NSTW: 16 triệu/hộ và NS tỉnh: 8 triệu đồng/hộ); và sốlượng hộ người có công với cách mạng cần hỗ trợ về nhà ở.

8.1. Nhu cầu vốn để thực hiệnhỗ trợ trong các năm 2013 và 2014 là: 86.208.000.000 đồng (Tám mươi sáutỷ, hai trăm linh tám triệu đồng); trong đó:

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 57.472.000.000đồng (Năm mươi bảy tỷ, bốn trăm bảy mươi hai triệu đồng);

- Ngân sách tỉnh và các nguồnkhác đối ứng: 28.736.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ, bảy trăm ba mươi sáutriệu đồng).

8.2. Nhu cầu vốn để thực hiệnhỗ trợ trong năm 2013 (Tổng số 564 hộ, trong đó: 427 hộ xây mới, 137 hộ sửachữa): 23.784.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ, bảy trăm tám mươi tư triệuđồng), trong đó:

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 15.856.000.000đồng (Mười lăm tỷ, tám trăm năm mươi sáu triệu đồng).

- Vốn ngân sách tỉnh và cácnguồn khác đối ứng: 7.928.000.000 đồng (Bảy tỷ, chín trăm hai mươi támtriệu đồng).

8.3. Nhu cầu vốn để thực hiệnhỗ trợ trong năm 2014 (Tổng số 1.625 hộ, trong đó: 976 hộ xây mới, 649 hộ sửachữa): 62.424.000.000 đồng (Sáu mươi hai tỷ, bốn trăm hai mươi bốn triệuđồng), trong đó:

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 41.616.000.000đồng (Bốn mươi mốt tỷ, sáu trăm mười sáu triệu đồng).

- Vốn ngân sách tỉnh và cácnguồn khác đối ứng: 20.808.000.000 đồng (Hai mươi tỷ, tám trămlinh tám triệu đồng).

9. Tổ chức thực hiện:

9.1. Sở Xây dựng: Chủ trì, phốihợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Mặt trận Tổ quốc tỉnh thẩm tra xácđịnh cụ thể số lượng hộ người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở theoQuyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; nghiêncứu, xây dựng một số mẫu nhà ở phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, hướngdẫn UBND cấp huyện tuyên truyền khuyến cáo các hộ được hỗ trợ vận dụng phù hợpvới điều kiện cụ thể của các hộ; thường xuyên kiểm tra đôn đốc tiến độ thựchiện, kịp thời giải quyết các phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện;nếu vượt thẩm quyền kịp thời đề xuất báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo.Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

9.2. Sở Lao động, Thương binhvà Xã hội chỉ đạo và hướng dẫn UBND cấp huyện tổng hợp, kiểm tra phê duyệt danhsách số hộ thuộc đối tượng được hỗ trợ và chịu trách nhiệm rà soát đối tượngngười có công với cách mạng được hỗ trợ đúng quy định.

9.3.Các Sở:Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chínhcăn cứ đề án đượcduyệt chủ động liên hệ với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chínhvề nguồn vốn Trung ương hỗ trợ để thực hiện đề án.

9.4. GiaoSở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bố trí đủ nguồnkinh phí đối ứng của tỉnh đảm bảo thực hiện hoàn thành đề án theo đúng kế hoạchthời gian.

- Phốihợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng lập kế hoạch phân bổ vốn hỗ trợtheo quy định.

- Đềxuất bố trí kinh phí quản lý triển khai thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho người cócông theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủvà theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Hướngdẫn, quản lý cấp phát, thanh quyết toán nguồn vốn hỗ trợ theo Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của BộTài Chính.

9.5. Trách nhiệm của UBND cấp huyện:

- Phổ biến Đề án này đến UBND cấp xã để làm căn cứ thực hiện.

- Rà soát, tổng hợp và phê duyệt danh sách người có côngvới cách mạng được hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh việc xác địnhđối tượng được hỗ trợ về nhà ở tại cácphường,, thị trấn trên địa bàn, theo đúng quy định.

- Thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện để tổchức thực hiện hỗ trợ nhà ở cho ngườicó công với cách mạngtheo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủtướng Chính phủ, đảm bảo về diện tích, chất lượng nhà ở theo quy định.

- Chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáođịnh kỳ về kết quả thực hiện việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ởtại các phường, xã, thị trấn trên địa bàn, về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáoChủ tịch UBND tỉnh.

- Tổchức thanh, kiểm tra, xử lý theo thẩmquyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm trong việcthực hiện hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

9.6. Trách nhiệm của UBND cấp xã:

- Tổ chức và chịu trách nhiệm rà soát, đối chiếulập danh sách các hộ gia đình người cócông với cách mạng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn.

- Niêm yết công khai danh sách và mức hỗ trợ người có công với cách mạngvề nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn thi hànhtại trụ sở của UBND cấp xã.

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công vớicách mạng cấp xã để tổ chức thực hiện hỗ trợ nhà ở.

- Tổ chức việc lập Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giaiđoạn và Biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng (theo quyđịnh tại Phụ lục số V và Phụ lục số VI ban hành kèm theo Thông tư 09/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng).

- Lập hồ sơ cho từng hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở, bao gồm:

+ Đơn đề nghị hỗ trợ về nhà ở của hộ gia đình.

+ Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn.

+ Biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng.

- Chỉ đạo, giám sát để các hộ gia đình sử dụng tiền hỗ trợ về nhà ở đúngmục đích, bảo đảm chất lượng nhà ở xây dựng mới hoặc sửa chữa theo quy định.

- Tổng hợp, báo cáo UBND cấp huyện về kết quả thực hiện việc hỗ trợ vềnhà ở trên địa bàn (gồm số hộ gia đình đã được hỗ trợ, số nhà ở đã được xâydựng mới hoặc sửa chữa, số tiền hỗ trợ đã cấp cho các hộ gia đình và các khókhăn, vướng mắc, kiến nghị trong quá trình thực hiện trên địa bàn).

9.7.Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh chỉ đạo UBMT các huyện, thị xã, thành phốtích cực tham gia tuyên truyền vận động thực hiện Đề án, phối hợp với UBND cấphuyện, các sở, ngành liên quan giám sát việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho ngườicó công với cách mạng, để thực hiện hoàn thành tốt Đề án theo Quyết định số22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ./.

Phụlục số 1 (tổng số các hộ người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở -thực hiện năm 2013, 2014)

STT

Địa bàn

Tổng số

Trong đó

Tiền sửa chữa (triệu đồng)

Tiền xây mới (triệu đồng)

Tổng tiền (triệu đồng)

Sửa chữa

Xây mới

TP Bắc Ninh

230

94

136

2.256

6.528

8.784

2

TX Từ Sơn

20

11

9

264

432

696

3

Huyện Gia Bình

306

147

159

3.528

7.632

11.160

4

Huyện Lương Tài

297

157

140

3.768

6.720

10.488

5

Huyện Thuận Thành

319

65

254

1.560

12.192

13.752

6

Huyện Quế Võ

660

188

472

4.512

22.656

27.168

7

Huyện Tiên Du

271

101

170

2.424

8.160

10.584

8

Huyện Yên Phong

86

23

63

552

3.024

3.576

Tổng số

2.189

786

1.403

18.864

67.344

86.208

Phụlục số 2 (số lượng các hộ người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở -thực hiện trong năm 2013)

STT

Địa bàn

Tổng số

Sửa chữa

Xây mới

Tiền sửa chữa (triệu đồng)

Tiền xây mới (triệu đồng)

Tổng tiền (triệu đồng)

1

TP Bắc Ninh

18

7

11

168

528

696

2

TX Từ Sơn

20

11

9

264

432

696

3

Huyện Gia Bình

96

3

93

72

4.464

4.536

4

Huyện Lương Tài

173

80

93

1.920

4.464

6.384

5

Huyện Thuận Thành

55

7

48

168

2.304

2.472

6

Huyện Quế Võ

91

0

91

0

4.368

4.368

7

Huyện Tiên Du

25

6

19

144

912

1.056

8

Huyện Yên Phong

86

23

63

552

3.024

3.576

Tổng số

564

137

427

3.288

20.496

23.784

Phụlục số 3 (số lượng các hộ người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở -thực hiện trong năm 2014)

STT

Địa bàn

Tổng số

Sửa chữa (hộ)

Xây mới

Tiền sửa chữa (triệu đồng)

Tiền xây mới (triệu đồng)

Tổng tiền (triệu đồng)

1

TP Bắc Ninh

212

87

125

2.088

6.000

8.088

2

TX Từ Sơn

0

0

0

0

0

0

3

Huyện Gia Bình

210

144

66

3.456

3.168

6.624

4

Huyện Lương Tài

124

77

47

1.848

2.256

4.104

5

Huyện Thuận Thành

264

58

206

1.392

9.888

11.280

6

Huyện Quế Võ

569

188

381

4.512

18.288

22.800

7

Huyện Tiên Du

246

95

151

2.280

7.248

9.528

8

Huyện Yên Phong

0

0

0

0

0

0

Tổng số

1.625

649

976

15.576

46.848

62.424