UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/2007/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 08 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY ĐỊNH BỒI THƯỜNG ĐỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THI CÔNG HẠNG MỤC:GÓI THẦU SỐ 4 - HOÀN THIỆN BỜ MÁI RẠCH ÔNG ĐÀNH, THẦY NĂNG, THỦ NGỮ DỰ ÁN: HỆTHỐNG THOÁT NƯỚC THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT - GIAI ĐOẠN II

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nướcthu hồi đất;

Xét đề nghị của Sở Tài chínhtại Văn bản số 1652/STC-GCS ngày 11 tháng 10 năm 2007 về việc điều chỉnh đơngiá hỗ trợ, bồi thường về đất của dự án Hệ thống thoát nước thị xã – Giai đoạnII,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh Quyđịnh bồi thường để giải phóng mặt bằng thi công hạng mục: Gói thầu số 4 – Hoànthiện bờ mái rạch Ông Đành, Thầy Năng, Thủ Ngữ thuộc dự án: Hệ thống thoát nướcthị xã Thủ Dầu Một – Giai đoạn II tại Quyết định số 189/2006/QĐ-UBND ngày 07/8/2006của Uỷ ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh khoản 1, 2, mụcIII, phần A:

“1. Đất ở tại đô thị và nôngthôn: Bồi thường theo Quyết định số 267/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 về việc banhành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. Đất nông lâm nghiệp và nuôitrồng thủy sản: Bồi thường theo Quyết định số 267/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương và có xemxét hỗ trợ thống nhất 200.000 đ/m2 (hai trăm ngàn đồng/m2­).”

2. Các nội dung khác giữ nguyêntheo Quyết định số 189/2006/QĐ-UBND ngày 07/8/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòngUỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầutư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhândân thị xã Thủ Dầu Một, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Hiệp Thành, Chủ tịch Uỷban nhân dân phường Phú Cường, Giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên Cấp thoátnước – Môi trường Bình Dương (Chủ đầu tư), cùng Thủ trưởng các ban, ngành cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau10 ngày, kể từ ngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHTrần Thị Kim Vân