ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 115/2007/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 08 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TRANG BỊ, QUẢN LÝ, KIỂM TRA, SỬDỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG TRẬT TỰ VIÊN BẢO VỆ DU LỊCHTHANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 47/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ quy định vềquản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;
Căn cứ Công văn số 2201/VPCP-NC ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Văn phòng Chínhphủ về việc truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cho phép lựclượng Trật tự viên bảo vệ du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh được thí điểm trangbị công cụ hỗ trợ khi thực hiện nhiệm vụ;
Xét đề nghị của Công an thành phố tại Tờ trình số 843/CV-CATP (PC13) ngày 12tháng 6 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quychế trang bị, quản lý, kiểm tra, sử dụng công cụ hỗ trợ đối với lực lượng Trậttự viên bảo vệ du lịch của Công ty Dịch vụ Công ích thuộc Lực lượng Thanh niênxung phong thành phố (sau đây gọi tắt là Trật tự viên bảo vệ du lịch).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày,kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giámđốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Công an thành phố, Chỉ huy trưởngLực lượng Thanh niên xung phong thành phố và Thủ trưởng các sở - ban - ngành,tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

QUY CHẾ

VỀ TRANG BỊ, QUẢN LÝ, KIỂM TRA, SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖTRỢ ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG TRẬT TỰ VIÊN BẢO VỆ DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 115/2007/QĐ-UBND ngày 16 tháng 08 năm 2007 củaỦy ban nhân dân thành phố)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định việc trang bị,quản lý, kiểm tra, sử dụng công cụ hỗ trợ cho lực lượng Trật tự viên bảo vệ du lịchcủa Công ty Dịch vụ Công ích thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố.

Ðiều 2.Công cụ hỗ trợ được quy định trong Quychế này gồm các loại gậy cao su, gậy sắt, gậy gỗ và roi điện (không bao gồm cácloại công cụ hỗ trợ khác) được quy định tại khoản 3 Điều 1 của Quy chế quản lývũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được ban hành kèm theo Nghị định số 47/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ.

Điều 3.

1. Đối tượngđược cấp phép trang bị, quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ là Công ty Dịch vụ Côngích Thanh niên xung phong, đơn vị được Ủy ban nhân dân thành phố giao thực hiệnhoạt động dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nhân viênđược trang bị và sử dụng công cụ hỗ trợ là Trật tự viên Thanh niên xung phongthuộc Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong, có quyết định của Công typhân công làm nhiệm vụ bảo vệ du lịch và chỉ được giao công cụ hỗ trợ khi làmnhiệm vụ bảo vệ du lịch.

Điều 4. Trật tự viên bảo vệ du lịch chỉđược phép sử dụng công cụ hỗ trợ đối với người vi phạm pháp luật trong các tìnhhuống sau:

- Phòng vệchính đáng do bị tấn công bằng vũ lực khi làm nhiệm vụ;

- Ngăn chặnhành vi phạm tội quả tang;

- Vô hiệu hóa hành vi trốn chạy hoặc chống trả của người viphạm pháp luật cần đưa đến cơ quan Công an để lập biên bản và xử lý.

Chương 2:

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC TRANG BỊ, BẢO QUẢN,KIỂM TRA, SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Điều 5. Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh

1. Phối hợp với Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong, Công anquận - huyện sở tại và các doanh nghiệp dịch vụ du lịch rà soát, xác định lậpdanh sách địa bàn, địa điểm trọng điểm du lịch cụ thể trên địa bàn thành phố HồChí Minh cần bố trí Trật tự viên bảo vệ du lịch có trang bị công cụ hỗ trợ khithi hành nhiệm vụ.

2. Phối hợp với Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong xét duyệtdanh sách trích ngang Trật tự viên bảo vệ du lịch được đề nghị trang bị công cụhỗ trợ trước khi Công ty ra quyết định phân công Trật tự viên làm nhiệm vụ bảovệ du lịch.

Điều 6. Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niênxung phong

1. Có tráchnhiệm lập dự trù từ nguồn kinh phí của đơn vị để tổ chức đấu thầu, mua sắm côngcụ hỗ trợ về số lượng và đúng chủng loại theo quy định tại Quy chế này. Tổ chứctốt nơi cất giữ, bảo quản (kho) ở một địa điểm tập trung và có phương án đảmbảo tốt việc phòng, chống cháy nổ theo quy định.

2. Có phương án, kế hoạch phối hợp với Sở Du lịch thành phố xác định địabàn, địa điểm trọng điểm du lịch cụ thể phải bảo vệ và được trang bị các loạigậy cao su, gậy sắt, gậy gỗ và roi điện đối với Trật tự viên khi thi hành nhiệmvụ tại các vị trí trên.

3. Tổ chứcviệc phân công cán bộ chuyên môn theo dõi, quản lý chặt chẽ công cụ hỗ trợ. Cósổ sách ghi chép, theo dõi cập nhật thường xuyên việc cấp phát cũng như thu hồicông cụ hỗ trợ. Trường hợp công cụ hỗ trợ hoặc giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợbị mất, người được giao quản lý, sử dụng phải báo ngay cho cơ quan, đơn vị;đồng thời cơ quan, đơn vị đó phải lập biên bản xác nhận sự việc, báo ngay chocơ quan Công an sở tại nơi mất và cơ quan Công an cấp phép (Phòng Cảnh sát Quảnlý hành chính về Trật tự xã hội - Công an thành phố) để có biện pháp truy tìmkịp thời.

4. Tuyệt đốichỉ giao, cấp phát cho cán bộ quản lý công cụ hỗ trợ, Trật tự viên bảo vệ dulịch sử dụng công cụ hỗ trợ khi đã qua lớp đào tạo, tập huấn thành thạo về kỹthuật nghiệp vụ quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ. Thu hồi công cụ hỗ trợ khiTrật tự viên bảo vệ du lịch nghỉ hưu, thôi việc, chuyển ngành, chuyển công táckhác.

5. Chỉ đưavào sử dụng công cụ hỗ trợ khi đã được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp phép.Trật tự viên bảo vệ du lịch khi thi hành nhiệm vụ được trang bị, sử dụng côngcụ hỗ trợ phải mang theo giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ và giấy tờ tùy thânkhác để xuất trình khi có cán bộ thẩm quyền kiểm tra, kiểm soát.

6. Giám đốcCông ty Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong là người chịu trách nhiệm trựctiếp trong việc bảo quản, sử dụng công cụ hỗ trợ theo đúng quy định của phápluật. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng công cụ hỗ trợ để xâm phạm tính mạng, tàisản, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân và của các cơquan, tổ chức xã hội khác.

Điều 7. Công an thành phố Hồ Chí Minh

1. Có tráchnhiệm phối hợp, hướng dẫn Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong hoàntất các thủ tục quy định về đăng ký mua, trang bị công cụ hỗ trợ cũng như việctiếp nhận hồ sơ đăng ký, cấp giấy phép sử dụng số công cụ hỗ trợ trên theo quyđịnh tại tiết 6 điểm E phần II Thông tư số 05/TT-BNV (C13) ngày 28 tháng 9 năm1996 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 47/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quản lý vũ khí,vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

2. Có kếhoạch phối hợp với Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong tổ chức việcđào tạo, tập huấn nghiệp vụ, kỹ thuật bảo quản, sử dụng công cụ hỗ trợ cho lựclượng Trật tự viên bảo vệ du lịch - Thanh niên xung phong.

3. Chủ động, phối hợp với Công ty Dịch vụ Công ích Thanhniên xung phong tổ chức việc kiểm tra định kỳ mỗi năm một lần hoặc đột xuấttheo yêu cầu công tác về việc bảo quản, sử dụng công cụ hỗ trợ của lực lượngTrật tự viên bảo vệ du lịch. Kịp thời phát hiện ngăn ngừa, chấn chỉnh các biểuhiện sơ hở trong bảo quản, sử dụng cũng như xử lý các hành vi vi phạm trong bảoquản, sử dụng công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Chương 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8.

1. Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Công an thành phố và Chỉ huy trưởng Lựclượng Thanh niên xung phong thành phố có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn,kiểm tra đôn đốc Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong thực hiện đúngQuy chế này.

2. Đơn vị, cánhân được giao quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ vi phạm chế độ quản lý, sử dụngthì tùy theo tính chất mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu tráchnhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Sau 01 năm triển khai thực hiệnviệc trang bị, quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ của lực lượng Trật tự viên bảovệ du lịch được quy định tại Quy chế này, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niênxung phong thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Du lịchvà Giám đốc Công an thành phố tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm, đồng thời thammưu cho Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với Bộ Công an và Tổng Cục Du lịch báocáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Điều 10. Giao Giám đốc Sở Du lịch chủ trì, phối hợp Lực lượng Thanh niên xungphong thành phố, Công an thành phố tổng hợp những phát sinh, vướng mắc trongquá trình thực hiện Quy chế này báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉđạo kịp thời./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân