HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 115-CT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN QUỐC TRA ĐIỀU TRA HẬU QUẢ CHIẾN TRANH HÓA HỌCCỦA MỸ Ở VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức của Hội đồngBộ trưởng ngày 04/07/1981;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia điều tra hậu quả chiến tranh hóa họccủa Mỹ ở Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cử các đồng chícó tên sau đây tham gia thành viên Ủy ban Quốc gia điều tra hậu quả chiến tranhhóa học của Mỹ ở Việt Nam:

1. Nguyễn Hữu Quang, Thứ trưởng BộLâm nghiệp, làm phó Chủ tịch Ủy ban.

2. Lê Mai, đại diện Bộ Ngoại giao,làm ủy viên Ủy ban thay đồng chí Hà Văn Lâu.

3. Đường Hồng Dật, Phó Chủ nhiệm Ủyban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, làm ủy viên Ủy ban thay đồng chí Đoàn Phương.

4. Nguyễn Đăng, Thứ trưởng Bộ Nôngnghiệp, làm ủy viên Ủy ban thay đồng chí Đường Hồng Dật.

5. Lê Cao Đài, thư ký Ủy ban, làmủy viên thường trực Ủy ban.

Điều 2. Các Bộ trưởng, Chủnhiệm Ủy ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng,Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương vàcác đồng chí có tên nói trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
PHÓ CHỦ TỊCH
Tố Hữu