BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THỪA NHẬN PHÒNG ĐO KIỂM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT ngày 29/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (naylà Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về việc thừa nhận các Phòng đo kiểmđã được các Bên tham gia Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩnthiết bị viễn thông với Việt Nam chỉ định;

Theo đề nghị của Vụ trưởng VụKhoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thừa nhận phòng đokiểm:

Northwest EMC Inc. – US0017

Địa chỉ: 22975 N.W. EvergreenParkway #400, Hillsboro, OR 97124 USA

(đã được Viện tiêu chuẩn và côngnghệ quốc gia Hoa Kỳ (NIST) chỉ định và đề nghị thừa nhận) đáp ứng đầy đủ cácyêu cầu về việc thừa nhận các Phòng đo kiểm đã được các Bên tham gia Thỏa thuậnthừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông với Việt Nam chỉđịnh theo Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT với phạm vi thừa nhận kèm theo Quyếtđịnh này.

Điều 2. Phòng đo kiểm có têntại Điều 1 có các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định tại Quyết định số172/2003/QĐ-BBCVT.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực đến ngày 30/09/2012.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụtrưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 và các cơquan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để đăng website);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

PHỤ LỤC

PHẠMVI ĐƯỢC THỪA NHẬN
(Kèm theo Quyết định số 115/QĐ-BTTTT ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởngBộ Thông tin và Truyền thông)

1. Thông tin về Phòng đo kiểm

Tên phòng đo kiểm: Northwest EMCInc. – US0017

Địa chỉ: 22975 N.W. EvergreenParkway #400, Hillsboro, OR 97124 USA

Người liên lạc: Vicki Albertson

Điện thoại: +1 (503) 844-4066

Email: [email protected]

2. Phạm vi được thừa nhận

TT

Tên sản phẩm

Quy định kỹ thuật

1.

Thiết bị đầu cuối

1.1

Máy điện thoại GSM (Pha 2 và 2+)

QCVN 12: 2010/BTTTT

1.2

Máy điện thoại CDMA

QCVN 12:2010/BTTTT

QCVN 15:2010/BTTTT

2.

Thiết bị vô tuyến

2.1

Thiết bị vô tuyến hoạt động trong băng tần 2,4 GHz sử dụng kỹ thuật trải phổ

QCVN 54: 2011/BTTTT

2.2

Thiết bị vô tuyến trong dải tần từ 9 kHz đến 25 MHz

QCVN 11:2010/BTTTT

QCVN 18:2010/BTTTT

3.

Thiết bị công nghệ thông tin

3.1

Máy tính cá nhân để bàn, máy chủ

TCVN 7189: 2009

3.2

Máy tính xách tay (laptop and portable computer)

TCVN 7189: 2009

3.3

Thiết bị trợ giúp cá nhân (PDA)

TCVN 7189: 2009

3.4

Thiết bị định tuyến - router

TCVN 7189: 2009

3.5

Thiết bị tập trung - hub

TCVN 7189: 2009

3.6

Thiết bị chuyển mạch - switch

TCVN 7189: 2009

3.7

Thiết bị cổng - gateway

TCVN 7189: 2009

3.8

Thiết bị cầu - bridge

TCVN 7189: 2009

3.9

Thiết bị tường lửa - firewall

TCVN 7189: 2009