CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1151/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 225/TTr-CP ngày 21/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na uy (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NA UYĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM(Kèm theo Quyết định số 1151/QĐ-CTN ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch nước)

1.

Phùng Nguyễn Tuyết Nhung, sinh ngày 14/12/1985 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Nedre Solhellinga 18D, 2067 Jessheim

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Quãng Hội 2, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

2.

Phạm Tuyết Băng, sinh ngày 11/3/2008 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Nedre Solhellinga 18D, 2067 Jessheim

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Quãng Hội 2, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

3.

Phạm Tuyết Bội, sinh ngày 23/4/2009 tại Na Uy

Hiện trú tại: Nedre Solhellinga 18D, 2067 Jessheim

Giới tính: Nữ

4.

Dương Thị Bích Thảo, sinh ngày 27/01/1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lindebergasen 50D, 1068 Oslo

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 16/20 Tân Thành, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

5.

Lưu Thị Thu Hòa, sinh ngày 25/6/1989 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Syrinveien 13, 1711 Sarpsborg, Ostfold

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 130 Nguyễn Phúc Nguyên, phường 9, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Giới tính: Nữ