ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1151/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 19 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊHỦY BỎ CỦA NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞTÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH TÂY NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hànhchính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố, công khaikèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính bịhủy bỏ hoặc bãi bỏ của ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giảiquyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thực hiệntrên địa bàn tỉnh Tây Ninh. (Danh mục và nội dung các thủ tục hành chính đượcđăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại địachỉ http://csdl.thutuchanhchinh.vn.)

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBNDcấp huyện và UBND cấp xã có trách nhiệm niêm yết công khai tại bộ phận"tiếp nhận và trả kết quả" và thực hiện các thủ tục hành chính nàycho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố tại Quyết định này.

Điều 2.Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày02/7/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố, công khai thủ tục hành chínhmới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tụchành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ của ngành tài nguyên và môi trường thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và UBND cấp xãthực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịchUBND các huyện, thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC-Bộ Tư pháp;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy