ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1151/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 25 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN "VỆ SINH HỌC ĐƯỜNG: NÂNG CAO NHẬN THỨC VỆ SINH THÔNGQUA TRƯỜNG TIỂU HỌC TẠI 03 XÃ THUỘC MIỀN BẮC VIỆT NAM" DO TỔ CHỨC GRUPPOTRENTINO DI VOLONTARIATO (GTV - ITALIA) HUY ĐỘNG TÀI TRỢ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý vàsử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 73/2010/QĐ-UBND ngày 05/7/2010 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quyđịnh quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động củacác tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư số 05/2012/TT-BNG ngày 12/11/2012 của Bộ Ngoại giao về việc Hướng dẫn thi hành Nghị định số12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch vàĐầu tư tại Tờ trình số 145/TTr-SKH ngày 12 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án sửdụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: "Vệ sinhhọc đường: Nâng cao nhận thức vệ sinh thông qua trường tiểu học tại 03 xã thuộcmiền Bắc Việt Nam".

2. Đơn vị chủ dự án tiếp nhậnviện trợ: UBND các xã: An Lạc, Vân Sơn và thị trấn Thanh Sơn, huyện SơnĐộng, tỉnh Bắc Giang.

3. Cơ quan chủ quản: UBNDhuyện Sơn Động, đại diện bởi ông Nguyễn Việt Ước, Phó Chủ tịch UBND huyện.

4. Tổ chức viện trợ: Tổ chứcGruppo Trentino di Volontariato (GTV);

Trụ sở chính: GruppoTrentino di Volontariato Via San Marco, 3-38122, Trento, Italy;

Giấy Đăng ký hoạt động tại ViệtNam:số 04/BNG-HĐ của Bộ Ngoại giao (có giá trị từ 31/01/2013 đến ngày31/01/2016);

Địa chỉ liên hệ tại Việt Nam: Số18, ngõ 31/46, Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội;

Đại diện bởi: Ông LucaPenasa, sinh ngày 03/9/1983;

Quốc tịch: I-ta-li-a; Sốhộ chiếu: AA 1523048.

5. Nội dung thực hiện của Dự án:

- Xây dựng 03 nhà vệ sinh và khuvực rửa tay phù hợp với các tiêu chuẩn của Bộ Y tế/Bộ Xây dựng trong các trườngtiểu học tại các xã: An Lạc, Vân Sơn và thị trấn Thanh Sơn, huyện Sơn Động.

- Tổ chức khóa tập huấn truyềnthông về vệ sinh cho tất cả các cán bộ giáo viên trong các trường được hưởnglợi.

- Tổ chức 03 chiến dịch nâng caonhận thức về vệ sinh cho tất cả học sinh trong các trường được hưởng lợi do độingũ giáo viên và tình nguyện viên thực hiện.

- Tổ chức "ngày vệ sinh"trong mỗi trường hưởng lợi có sự tham gia của phụ huynh học sinh.

6. Tổng kinh phí thực hiện dựán: 67.913 Euro (sáu mươi bảy nghìn, chín trăm mười ba Euro). Trong đó, Tổchức GTV huy động tài trợ 58.013 Euro (năm mươi tám nghìn không trăm mười baEuro) tương đương 85,4% tổng kinh phí thực hiện dự án; UBND huyện Sơn Động đốiứng 9.900 Euro (chín nghìn chín trăm Euro - đối ứng bằng hiện vật, côngtrình xây dựng), tương đương 14,6% tổng kinh phí thực hiện dự án.

7. Địa điểm thực hiện dự án:Tại các xã: An Lạc, Vân Sơn và thị trấn Thanh Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh BắcGiang.

8. Thời gian thực hiện dự án: 12tháng kể từ ngày dự án được phê duyệt.

Điều 2. UBND huyện Sơn Độngcó trách nhiệm chỉ đạo các xã, thị trấn hưởng lợi dự án phối hợp với nhà tàitrợ và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Dự án, sử dụng vàquản lý dự án đúng quy định, đúng mục đích và đảm bảo hiệu quả.

Tổ chức GTV có trách nhiệm chấphành đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và thực hiện nghiêm các quy địnhtại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ Việt Nam về việcban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; Quyếtđịnh số 73/2010/QĐ-UNBD ngày 05/7/2010 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hànhQuy định quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh; Nghị địnhsố 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt độngcủa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 3. Thủ trưởng các cơquan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, UBND huyện SơnĐộng, Tổ chức GTV và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Vụ Kinh tế Đối ngoại (Bộ KH&ĐT);
- Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM);
- Công an tỉnh;
- VP: LĐVP, TH;
- Các sở: Tài chính, GD&ĐT.
- Lưu: VT, VX (02b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh